GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde canlı hayatını ve çeşitliliğini olumlu yönde etkiler?

 • A) Suların kirlenmesi
 • B) Kentleşmenin hızlanması
 • C) İnsan nüfusunun artması
 • D) Erozyonla mücadele edilmesi
SORU 2

Karbon ve bileşikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Canlı dokularının temel taşıdır.
 • B) Tuzlar en önemli kaynağıdır.
 • C) Günlük ve mevsimlik sıcaklıkları dengelerler.
 • D) Fotosentezin gelişiminde rol alırlar.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi tropikal yağmur ormanlarının genel özelliğidir?

 • A) Uzun boylu, geniş yapraklı ve sık ağaçlardan oluşurlar
 • B) Kış mevsiminde yapraklarını döken ağaçlardan oluşurlar
 • C) Kuzey yarım küre’de 45º70º paralelleri arasında yayılış gösterirler
 • D) İçinde barındırdığı hayvan tür ve sayısı oldukça düşüktür
SORU 4

Aşağıdaki canlı türlerinden hangisi sıcak çöllerde yayılış gösterir?

 • A) Fok
 • B) Penguen
 • C) Kertenkele
 • D) Kutup ayısı
SORU 5

Yukarıda verilen tabloya göre bir yılda nüfusu en fazla artan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Türkiye
 • B) İran
 • C) Fransa
 • D) Japonya
SORU 6

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel ekonomide yeri ve önemi daha fazladır?

 • A) Şam
 • B) Buenos Aires
 • C) Essen
 • D) Tokyo
SORU 7

Süt ve süt ürünleri üretimi yapmak için fabrika kurmak isteyen bir iş adamı bu yatırım için aşağıdakilerden hangisine öncelik vermelidir?

 • A) Hayvancılığın yoğun yapıldığı yer seçimine
 • B) Modern pazarlama yöntemleri geliştirmeye
 • C) Fabrika arsasını düşük fiyatla satın almaya
 • D) Çalıştıracağı iş gücü ihtiyacını temin etmeye
SORU 8

Aşağıdaki illerimizin hangisinde petrol rafinerisi bulunmaktadır?

 • A) İstanbul
 • B) Zonguldak
 • C) Kırklareli
 • D) Kırıkkale
SORU 9

Aşağıdaki ürünlerden hangisinin tüketim noktalarına ulaştırılmasında modern depolama ve hızlı taşıma sektörlerine daha çok ihtiyaç duyulur?

 • A) Tahıllar
 • B) Turunçgiller
 • C) Deniz ürünleri
 • D) Tekstil ürünleri
SORU 10

Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin önemi insanlık için diğerlerinden daha azdır?

 • A) Petrol
 • B) Uranyum
 • C) Toprak
 • D) Güneş
SORU 11

Türkiye’nin yeryüzü özelliklerinden hangisi ekonomisini olumsuz etkiler?

 • A) Sık akarsu ağına sahip olması
 • B) Platolarının geniş alan kaplaması
 • C) Büyük delta ovalarına sahip olması
 • D) Dağlık ve engebeli araziye sahip olması
SORU 12

Aşağıda verilen yerlerin hangisinde ekonomik faaliyetler daha yoğun yapılmaktadır?

 • A) Van Gölü
 • B) Çukurova
 • C) Taşeli Platosu
 • D) Kaçkar Dağları
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde uygulanan ekonomi politikalarının amaçlarından biri olamaz?

 • A) İstikrarlı kalkınmayı sağlamak
 • B) Dengeli gelir dağılımı oluşturmak
 • C) Kaynakları en verimli biçimde kullanmak
 • D) Ekonomide devletin ağırlığını ve payını arttırmak 14
SORU 14

Ekonomik kalkınmasını sağlamak için aşağıdaki illerden hangisi teşvik politikalarına ve uygulamalarına daha fazla ihtiyaç duyar?

 • A) Ağrı
 • B) Muğla
 • C) Konya
 • D) Gaziantep
SORU 15

Cumhuriyet’in ilk yıllarında tarımın ülke ekonomisindeki ağırlığı fazla iken günümüzde milli gelire katkısı % 10’un altına inmiştir.
Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kırdan kente yoğun göç yaşanması
 • B) Sanayi ve hizmet sektörünün daha çok gelişmesi
 • C) Nüfus artış hızının uzun yıllar yüksek çıkması
 • D) Tarım sektöründe çalışan sayısının artması
SORU 16

Haritada numaralandırılarak verilen taralı alanların hangisinde küçükbaş hayvan (koyun) sayısı daha fazladır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 17

Anadolu’da ilk kullanılan metal maden aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bakır
 • B) Kurşun
 • C) Demir
 • D) Krom
SORU 18

Bor minareli için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) 250 değişik alanda kullanılır.
 • B) Sanayide kullanımı yüksek teknoloji gerektirir.
 • C) En önemli yataklar Sivas, Malatya, Kayseri ve Adana’da dır.
 • D) Dünya rezervlerinin %72 si Türkiye’dedir.
SORU 19

Aşağıda verilen yerlerin hangisinde coğrafi konum ve yeryüzü özellikleri burada sanayinin gelişmesine daha çok imkan verir?

 • A) Batı Anadolu’da
 • B) Doğu Anadolu’da
 • C) Kuzey Anadolu’da
 • D) Güney Anadolu’da
SORU 20

Orman yangınları aşağıda verilen illerimizin hangisinde daha çok yaşanmaktadır?

 • A) Bolu
 • B) İstanbul
 • C) Muğla
 • D) Rize
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBACBDADCBDBDABDACAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?