GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

“Din, mezhep, etnik köken, asalet, servet, makam vb. gözetilmeksizin kişilerin yasalar karşısında eşit muamele görmesidir.”
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hak
 • B) Özgürlük
 • C) Eşitlik
 • D) Sorumluluk
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi, bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan ve III. kuşak haklar olarak ifade edilen haklardandır?

 • A) Çevre hakkı
 • B) Yaşama hakkı
 • C) Mülkiyet hakkı
 • D) Düşünce hürriyeti
SORU 3

“Pozitif hukuk normları, en üstte genel ve soyut olandan başlayarak özel ve somut olana doğru bir hiyerarşik sıra izler.”
Bu hiyerarşik sıralamaya göre hukuk kurallarının en üst basamağında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

 • A) Kanun
 • B) Tüzük
 • C) Anayasa
 • D) Yönetmelik
SORU 4

“Adalet; hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk olarak tanımlanmaktadır.”
Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygun değerlerden biri değildir?

 • A) Benzer suçlara farklı cezalar verilmesi
 • B) Ahlakça olumsuz kabul edilen birçok fiilin hukuk tarafından da suç sayılması
 • C) Herkesin yasalar karşısında eşit sayılması
 • D) Vatandaşların nimette ve külfette eşit olmaları
SORU 5

Laik dünya görüşünü temele alan bir siyaset anlayışını ortaya çıkartan ilk düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Niccolo Machiavelli
 • B) Thomas Hobbes
 • C) John Locke
 • D) Immanuel Kant
SORU 6

Vatandaşlarının sosyal durumlarıyla, refahlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir yaşama düzeni sağlamayı kendine ödev edinen devlet aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • A) Laik devlet
 • B) Sosyal devlet
 • C) Hukuk devleti
 • D) Teokratik devlet
SORU 7

Kuvvetler ayrılığı ilkesi devlet sistemimize hangi T.C. Anayasası ile gelmiştir?

 • A) 1921 Anayasası
 • B) 1924 Anayasası
 • C) 1961 Anayasası
 • D) 1982 Anayasası
SORU 8

Demokrasi ile ilgili olarak verilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • A) Demokrasilerde devletin amacı ayrımsız biçimde insanın mutluluğunu sağlamaktır.
 • B) Demokrasilerde insanlar doğuştan birtakım vazgeçilmez ve devredilmez haklara sahiptir.
 • C) Demokrasiler çoğunluğun yönetimine ve temsil esasına dayanır.
 • D) Demokrasilerde yasama, yürütme ve yargı yetkileri tek bir organın hakimiyetindedir.
SORU 9

“Rönesans” kavramının kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uzlaşma
 • B) Yeniden doğuş
 • C) Toplumsal sözleşme
 • D) Büyük özgürlük fermanı
SORU 10

T.C. Devleti’nde uygulanmakta olan seçim sisteminde ülke barajı yüzde kaçtır?

 • A) 4
 • B) 6
 • C) 8
 • D) 10
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu demokrasinin gereklerinden değildir?

 • A) Farklı kültürlerin bastırılması
 • B) Bireylerin demokratik karar alma mekanizmalarına katılması
 • C) Toplumda farklı düşüncelere saygı gösterilmesi
 • D) Sivil toplum örgütlerinin gelişebileceği özgür ortamın sağlanması
SORU 12

T.C. Devleti’nde yasaların Anayasa’ya uygunluğu için yargısal denetim ilk kez hangi T.C. Anayasası ile getirilmiştir?

 • A) 1921 Anayasası
 • B) 1924 Anayasası
 • C) 1961 Anayasası
 • D) 1982 Anayasası
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası döneminde çıkarılan kanunlardan biri değildir?

 • A) Hilafetin kaldırılması
 • B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
 • C) Türkiye Devleti’nin yönetim biçiminin cumhuriyet olması
 • D) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi
SORU 14

Demokratik yaşam tarzını benimsemiş olan bireylerden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

 • A) Farklı düşünce ve özelliklere sahip insanlara hoşgörü göstermesi
 • B) Kendi hakları çiğnendiğinde pasif durumda kalması
 • C) İlgi alanlarına uygun sivil toplum örgütleri içinde yer alması
 • D) Kendilerini ve toplumu ilgilendiren konularda düşüncelerini söyleyebilmesi
SORU 15

• 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından kabul edilmiştir.
• İnsan haklarını evrensel düzeyde ele alan ilk uluslararası belgedir.
• Yalnızca kişisel ve siyasal hakları içermekle kalmamış, ekonomik, sosyal ve kültürel haklara da yer verilmiştir.
Yukarıda açıklanan bildirge aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İngiliz Haklar Bildirgesi
 • B) Virginia Haklar Bildirgesi
 • C) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
 • D) Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi insan hakları ihlallerinin önlenmesinde uluslararası koruma organlarının işlevlerinden değildir?

 • A) Bölgeler arası kalkınmışlık farklarının oluşturulması
 • B) İnsan hakları eğitiminin öneminin ön plana çıkarılması
 • C) Kişi haklarının uluslararası hukuk tarafından da koruma altına alınması
 • D) Bağlayıcı hükümlerle, taraf devletleri insan hakları konusunda dikkatli davranmaya zorlaması
SORU 17

“Bireylerin ya da toplumların günlük yaşamı düzenleyen kuralları, devletin işleyişine ilişkin yapıları akla, özgür düşünceye, eleştiri ve sorgulamaya dayanarak oluşturmalarıdır.”
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Otokrasi
 • B) Aydınlanma
 • C) Teokrasi
 • D) Üniter devlet
SORU 18

Oguste Comte insanlığın gelişimi açısından üç evreden bahseder.
Aşağıdakilerden hangisi bu evrelerden değildir?

 • A) Pozitif evre
 • B) Liberal evre
 • C) Teolojik evre
 • D) Metafizik evre
SORU 19

“Devletin dini İslamdır.” ibaresinin 1924 Anayasası’ndan çıkartılması aşağıdakilerden hangisini sağlamak amacıyla yapılmıştır?

 • A) Üniter devlet yapısının güçlendirilmesi
 • B) Din özgürlüğünün ortadan kaldırılması
 • C) Laikliğin devlet sistemimize girmesi
 • D) Gelenekçi toplum yapısının güçlendirilmesi
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılabının amaçlarından biri değildir?

 • A) Bilimsellik
 • B) Çağdaşlık
 • C) Özgürlük
 • D) Otoriterlik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CACAABCDBDACDBCABBCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?