GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

“Belli bir hukuk düzeni içerisinde, hukuk kurallarının kişilere belli yönde davranmaya izin vermesi, belli şeyleri istemeye yetkili kılmasıdır.”
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 • A) Hak
 • B) Eşitlik
 • C) Özgürlük
 • D) Devlet
SORU 2

1982 Anayasası’nda “Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.” ifadesiyle aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemi vurgulanmıştır?

 • A) Eşitliğin
 • B) Özgürlüğün
 • C) Devletin
 • D) Sorumluluğun
SORU 3

“Kişileri, devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir.”
Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardandır?

 • A) Din ve vicdan hürriyeti
 • B) Sendika kurma hakkı
 • C) Dilekçe hakkı
 • D) Konut hakkı
SORU 4

“Birlikte yaşamak üzere bir araya gelmiş yerleşik bir topluluğun hukuksal ve siyasal açıdan örgütlenmesi sonucu oluşan, tüzel kişiliğe ve egemenliğe sahip soyut varlıktır.”
Yukarıda tanımı verilen terim hangisidir?

 • A) Kişi dokunulmazlığı
 • B) Devlet
 • C) Siyasi parti
 • D) Sivil toplum
SORU 5

Kanunların Anayasa’ya uygunluğunun denetimi öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gereklerindendir?

 • A) Hukuk devleti
 • B) Üniter devlet
 • C) Sosyal devlet
 • D) Laik devlet
SORU 6

“Kuvvetler ayrımı” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Her devletin kendi vatandaşlarının haklarını uluslararası normlara göre koruması
 • B) Yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirinden bağımsız olması
 • C) Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması
 • D) Kişilerin yasalar karşısında eşit muamele görmesi
SORU 7

1982 Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliklerini hangi bakımdan inceler ve denetler?

 • A) Esas bakımından
 • B) Şekil bakımından
 • C) Esas ve şekil bakımından
 • D) Yapım, esas ve şekil bakımından
SORU 8

“Demokrasi” kavramının kelime anlamı hangisidir?

 • A) Halk iktidarı
 • B) Aydınlanma
 • C) Doğal haklar
 • D) Dine dayanmayan
SORU 9

• Soru
• Gensoru
• Genel görüşme
• Meclis araştırması
• Meclis soruşturması
Verilenlerin tümü aşağıdakilerden hangisinin idare üzerindeki denetim yollarındandır?

 • A) Yargıtayın
 • B) Anayasa Mahkemesinin
 • C) Devlet Denetleme Kurulunun
 • D) Türkiye Büyük Millet Meclisinin
SORU 10

“Toplumsal sözleşme” anlayışını savunarak demokrasi fikrini geliştiren düşünceler ortaya koyan, 18. yüzyılda yaşamış Fransız düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) G. Bruno
 • B) İnsan haklarına önem vermesi
 • C) M. Luther
 • D) J. J. Rousseau
SORU 11

1982 Anayasası’na göre milletvekili seçilme yaşı kaçtır?

 • A) 20
 • B) 25
 • C) 30
 • D) 35
SORU 12

Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkilerini sınırlayan, padişahı belli yönde davranmaya zorlayan 1808’de imzalanan ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gülhane Hattı Hümayunu
 • B) 1876 Anayasası
 • C) Islahat Fermanı
 • D) Sened-i İttifak
SORU 13

1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı seçilebilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?

 • A) 25
 • B) 30
 • C) 35
 • D) 40
SORU 14

1924 Anayasası’nda hangi tarihte yapılan değişiklikle laiklik devletin nitelikleri arasında sayılmıştır?

 • A) 1934
 • B) 1937
 • C) 1946
 • D) 1950
SORU 15

Bazen bir ülkede Anayasa ile vatandaşlara verilmiş olan temel hak ve hürriyetler çeşitli çevrelerce kamu düzenini bozmak için kullanılabilir. Devlet böyle durumlarda temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldıran tedbirlere başvurabilir. Bazen de devlet toplumsal olayları bastırmak için insan haklarına aykırı yöntemlere başvurabilir.
Bu durum insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan aşağıdaki sorunların öncelikle hangisinden kaynaklanmaktadır?

 • A) Toplumda yanlış töre ve geleneklerin olması
 • B) Devletin ekonomik olanaklarının yetersiz olması
 • C) Kamu düzeni ve temel haklar arasındaki dengenin kurulamaması
 • D) Devletin eğitim olanaklarının yetersiz olması
SORU 16

1919’da kurulan ve çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi, iş güvencesi, çalışanlara örgütlenme haklarının sağlanması gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla insan haklarının gelişmesine büyük katkı sağlamış olan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uluslararası Kızılhaç Komitesi
 • B) Uluslararası Çalışma Örgütü
 • C) Uluslararası PEN Kulübü
 • D) Uluslararası Af Örgütü
SORU 17

İnsan Hakları Evrensel bildirgesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) İnsan hakları ve temel özgürlükler açısından geniş bir alanı kapsamaktadır.
 • B) Ulusal ve uluslararası alanda insan haklarının gelişmesinde esin kaynağı olmuştur.
 • C) Bildirgede belirtilen hak ve özgürlüklerin uygulanması tüm devletleri yükümlülük altına sokmuştur.
 • D) Bildirgede siyasal, ekonomik, kültürel ve sosyal haklara da yer verilmiştir.
SORU 18

1963’de kurulan ve temel amacı savaş esirlerine insanca muamele edilmesini sağlamak, savaşlar sırasında oluşacak insan hakları ihlallerini ortadan kaldırmaya çalışmak olan uluslararası sivil toplum kuruluşu hangisidir?

 • A) Uluslararası Hukuk Komisyonu
 • B) Uluslararası Kızılhaç Komitesi
 • C) Uluslararası PEN Kulübü
 • D) Uluslararası Af Örgütü
SORU 19

Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini kaybeden, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesine ve iyileştirilmesine ne ad verilir?

 • A) Hoşgörü ortamının elverişli hale gelmesi
 • B) Devrim
 • C) Millet
 • D) Meşrutiyet
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin esasları ile bağdaşmaz?

 • A) Bireylerin dini inançlarını açıklamaya zorlanması
 • B) Devlet kurum ve kurallarının pozitif hukuk kurallarından türemesi
 • C) Devletin farklı din ve mezheplere eşit mesafede olması
 • D) Kişilerin inançları konusunda birbirleri üzerinde baskı kurmalarının engellenmesi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADABABBADDBDDBCBCBAA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?