GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 8 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Sempozyumda dinleyiciler tarafından beklenen bilgi, belge ve önerilerin açıklandığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Giriş
 • B) Deney
 • C) Özet
 • D) Bulgular
SORU 2

Gazetelerin ilk sayfasının birinci sütununda yayımlanan, günlük olaylarla ilgili görüş belirten yazılara ne ad verilir?

 • A) Deneme
 • B) Biyografi
 • C) Eleştiri
 • D) Başmakale
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi münazara başkanının görevlerinden değildir?

 • A) Ortaya çıkan düşünceleri değerlendirip kazanan tarafı belirlemek
 • B) Konunun nitelik ve sınırlarının dinleyiciler tarafından anlaşılmasını sağlamak
 • C) Tartışmanın konu dışına çıkmasını, gereksiz yere uzamasını önlemek
 • D) Konuşanların düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilecekleri bir ortam sağlamak
SORU 4

“Makalede temel öge (…)” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) duygudur.
 • B) düşüncedir.
 • C) deneyimdir.
 • D) dil ve anlatımdır.
SORU 5

Yazar, düşünür ve sanatçıların veya alanında uzman kişilerin bilgi vermek, bir konuyu açıklamak, öğretmek amacıyla yaptıkları konuşmalara ne ad verilir?

 • A) Söylev
 • B) Münazara
 • C) Konferans
 • D) Mülakat
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarda kullanılan “bibliyografya” teriminin karşılığıdır?

 • A) Dokümantasyon
 • B) Kaynakça
 • C) İndeks
 • D) Dipnot
SORU 7

Bilimsel yazılarda aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmaz?

 • A) Öyküleyici
 • B) Kanıtlayıcı
 • C) Açıklayıcı
 • D) Tartışmacı
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biri değildir?

 • A) Söylev
 • B) röportaj
 • C) Roman
 • D) Mülakat
SORU 9

Bilimsel yazıların aşağıda verilen özelliklerinden hangisi makaleye göre farklılık gösterir?

 • A) Okuyucu kitlenin belli bir bilgi birikimine sahip olması gerekir.
 • B) Anlatılanların kanıtlanması gerekir.
 • C) Amaç okuyucuyu bilgilendirmektir.
 • D) Kurallı cümlelerle kurulur.
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi konferans sırasında dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?

 • A) Dinleyicilerin sıkılmaması için bir saatten uzun sürmemeli.
 • B) Dinleyicilerin kültür ve zevk düzeyleri dikkate alınmalı.
 • C) Konu dağıtılmamalı, ses tonu konuşmaya göre ayarlanmalı.
 • D) Konferansçı konunun dağılmasını engellemek için konferansını elindeki notları okuyarak sürdürmeli.
SORU 11

“Konferansta amaç dinleyicileri (…)” cümlesi aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır?

 • A) düşündürmektir.
 • B) coşkulandırmaktır.
 • C) bilgilendirmektir.
 • D) duygulandırmak
SORU 12

İbrahim Şinasi ve Agâh Efendi tarafından 1860 yılında çıkarılan ilk özel gazete aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tercüman-ı Ahval
 • B) Ceride-i Havadis
 • C) Takvim-i Vakayi
 • D) Tasvir-i Efkar
SORU 13

Aşağıdakilerin hangisinde toplantılarda konuşulanların bir tutanakla tespit edilmesi zorunludur?

 • A) Söylev
 • B) Mülakat
 • C) Konferans
 • D) Dernek toplantısı
SORU 14

Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla bilim adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları tartışmalı toplantılara ne ad verilir?

 • A) röportaj
 • B) Söylev
 • C) Münazara
 • D) Sempozyum
SORU 15

Toplumu ilgilendiren bir konuda farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak yaptıkları tartışmalara ne ad verilir?

 • A) Mülakat
 • B) Söylev
 • C) Konferans
 • D) Forum
SORU 16

Bir konunun dinleyiciler önünde söyleşi havası içinde birkaç kişi tarafından tartışıldığı sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Açık oturum
 • B) Konferans
 • C) Münazara
 • D) Forum
SORU 17

“Toplum mu sanatkârı yetiştirir, sanatkâr mı toplumu yetiştirir?” konusu aşağıdaki toplantı türlerinin hangisiyle tartışılmalıdır?

 • A) Sempozyum
 • B) Konferans
 • C) Münazara
 • D) Açık oturum
SORU 18

Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserlerin arkasında yer alan alfabetik listeye ne ad verilir?

 • A) Dipnot
 • B) İndeks
 • C) Kaynakça
 • D) Dokümantasyon
SORU 19

Bilimsel yazılarda metnin tamamında anlatılanların küçültülerek bir paragraf hâline getirilip verildiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Başlık
 • B) Giriş
 • C) Özet
 • D) Sonuç
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinler arasında yer almaz?

 • A) Öykü
 • B) Makale
 • C) Fıkra
 • D) Biyografi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DDABCBACADCADDDACBCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?