Dil ve Anlatim 8 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Sempozyumda dinleyiciler tarafından beklenen bilgi, belge ve önerilerin açıklandığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

 • Giriş
 • Deney
 • Özet
 • Bulgular
Soru 2

Gazetelerin ilk sayfasının birinci sütununda yayımlanan, günlük olaylarla ilgili görüş belirten yazılara ne ad verilir?

 • Deneme
 • Biyografi
 • Eleştiri
 • Başmakale
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi münazara başkanının görevlerinden değildir?

 • Ortaya çıkan düşünceleri değerlendirip kazanan tarafı belirlemek
 • Konunun nitelik ve sınırlarının dinleyiciler tarafından anlaşılmasını sağlamak
 • Tartışmanın konu dışına çıkmasını, gereksiz yere uzamasını önlemek
 • Konuşanların düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilecekleri bir ortam sağlamak
Soru 4

“Makalede temel öge (…)” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • duygudur.
 • düşüncedir.
 • deneyimdir.
 • dil ve anlatımdır.
Soru 5

Yazar, düşünür ve sanatçıların veya alanında uzman kişilerin bilgi vermek, bir konuyu açıklamak, öğretmek amacıyla yaptıkları konuşmalara ne ad verilir?

 • Söylev
 • Münazara
 • Konferans
 • Mülakat
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarda kullanılan “bibliyografya” teriminin karşılığıdır?

 • Dokümantasyon
 • Kaynakça
 • İndeks
 • Dipnot
Soru 7

Bilimsel yazılarda aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmaz?

 • Öyküleyici
 • Kanıtlayıcı
 • Açıklayıcı
 • Tartışmacı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biri değildir?

 • Söylev
 • röportaj
 • Roman
 • Mülakat
Soru 9

Bilimsel yazıların aşağıda verilen özelliklerinden hangisi makaleye göre farklılık gösterir?

 • Okuyucu kitlenin belli bir bilgi birikimine sahip olması gerekir.
 • Anlatılanların kanıtlanması gerekir.
 • Amaç okuyucuyu bilgilendirmektir.
 • Kurallı cümlelerle kurulur.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi konferans sırasında dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?

 • Dinleyicilerin sıkılmaması için bir saatten uzun sürmemeli.
 • Dinleyicilerin kültür ve zevk düzeyleri dikkate alınmalı.
 • Konu dağıtılmamalı, ses tonu konuşmaya göre ayarlanmalı.
 • Konferansçı konunun dağılmasını engellemek için konferansını elindeki notları okuyarak sürdürmeli.
Soru 11

“Konferansta amaç dinleyicileri (…)” cümlesi aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır?

 • düşündürmektir.
 • coşkulandırmaktır.
 • bilgilendirmektir.
 • duygulandırmak
Soru 12

İbrahim Şinasi ve Agâh Efendi tarafından 1860 yılında çıkarılan ilk özel gazete aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tercüman-ı Ahval
 • Ceride-i Havadis
 • Takvim-i Vakayi
 • Tasvir-i Efkar
Soru 13

Aşağıdakilerin hangisinde toplantılarda konuşulanların bir tutanakla tespit edilmesi zorunludur?

 • Söylev
 • Mülakat
 • Konferans
 • Dernek toplantısı
REKLAM
Soru 14

Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla bilim adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları tartışmalı toplantılara ne ad verilir?

 • röportaj
 • Söylev
 • Münazara
 • Sempozyum
Soru 15

Toplumu ilgilendiren bir konuda farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak yaptıkları tartışmalara ne ad verilir?

 • Mülakat
 • Söylev
 • Konferans
 • Forum
Soru 16

Bir konunun dinleyiciler önünde söyleşi havası içinde birkaç kişi tarafından tartışıldığı sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Açık oturum
 • Konferans
 • Münazara
 • Forum
Soru 17

“Toplum mu sanatkârı yetiştirir, sanatkâr mı toplumu yetiştirir?” konusu aşağıdaki toplantı türlerinin hangisiyle tartışılmalıdır?

 • Sempozyum
 • Konferans
 • Münazara
 • Açık oturum
Soru 18

Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserlerin arkasında yer alan alfabetik listeye ne ad verilir?

 • Dipnot
 • İndeks
 • Kaynakça
 • Dokümantasyon
Soru 19

Bilimsel yazılarda metnin tamamında anlatılanların küçültülerek bir paragraf hâline getirilip verildiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

 • Başlık
 • Giriş
 • Özet
 • Sonuç
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinler arasında yer almaz?

 • Öykü
 • Makale
 • Fıkra
 • Biyografi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DDABCBACADCADDDACBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler