GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 2 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

“İyi - kötü” kavramları hangi tür değerleri ifade eder?

 • A) Dini değerler
 • B) Sanatsal değerler
 • C) Ahlaki değerler
 • D) Milli değerler
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa’ya indirilen “on emir”den biri değildir?

 • A) Konuşana karşı yalan şahitlik yapmayacaksın.
 • B) Anne ve babana hürmet edeceksin.
 • C) Öldürmeyeceksin.
 • D) Bütün insanların Tanrı karşısında eşit olduğuna inanacaksın.
SORU 3

Hz. Aişe’ye Peygamberimizin ahlakı sorulduğunda nasıl cevap vermiştir?

 • A) Sünnetullah’tı
 • B) Kur’an ahlakı idi
 • C) Doğruluktu
 • D) Allah’a olan bağlılığı idi
SORU 4

İnsanın kişilik gelişiminde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Aile
 • B) Örf Âdet
 • C) Arkadaş
 • D) Özgüven
SORU 5

Kişinin kendine özgü, az veya çok her zaman gözlenebilen davranış ve alışkanlıkları olarak tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kişilik
 • B) Özgüven
 • C) Ahlâk
 • D) Örf Âdet
SORU 6

• “… :Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma! Doğrusu şirk, büyük bir zulumdür, …!”
• “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah , kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.”
Yukarıdaki ayetlerde oğluna öğütler veren peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Nuh
 • B) Hz. Lokman
 • C) Hz. İbrahim
 • D) Hz. Musa
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi toplumu bir arada tutan değerlerden biri değildir?

 • A) Millî seciye
 • B) Sanat ve ticaret
 • C) Ülkü birliği
 • D) Milliyet
SORU 8

Laiklik ilkesi ilk olarak hangi tarihte Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına girmiştir?

 • A) 1982
 • B) 1961
 • C) 1937
 • D) Sözleşmenin gereğini yapmayan toplumlar için yaptırımlar öngörülmüştür.
SORU 9

Ulaşılmak istenen ortak amaç, ideal ve mefküre anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vatan
 • B) Bilgi
 • C) İstiklal
 • D) Ülkü
SORU 10

Peygamberimiz Medine’ye hicret ettikten sonra oradaki farklı inanç gruplarıyla temel insan haklarını güvence altına alan bir antlaşma imzalamıştır.
Bu antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Medine Sözleşmesi
 • B) Akabe biatı
 • C) Hudeybiye antlaşması
 • D) Rıdvan biatı
SORU 11

Hoca Ahmet Yesevî’nin söylemiş olduğu sözlerinden oluşan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Makalâtülİslamiyyîn
 • B) ErRisale
 • C) Te’vilatü’lKur’an
 • D) Divanı Hikmet
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin korunmasını istediği beş temel esastan biri değildir?

 • A) Kültürün korunması
 • B) Aklın koruması
 • C) Malın koruması
 • D) Canın korunması
SORU 13

Laiklik için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) İnsanlara ibadet etme özgürlüğünü sağlamaktır.
 • B) İnsanlara inançlarını ifade etme özgürlüğünü sağlamaktır.
 • C) İnsanların aynı inanç etrafında toplanmalarını sağlamaktır.
 • D) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını sağlamaktır.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Gök Tanrı inancının temel özellikleri arasında yer almaz?

 • A) Bir ve tek olan Gök Tanrı vardır.
 • B) Tanrı insanlara mesajını peygamber ve kitap göndererek ulaştırır.
 • C) Dünya hayatından sonra sonsuz bir hayat vardır.
 • D) Dünyada iyilik edenler öldükten sonra karşılığını sonsuz olarak yaşayacakları bir yerde görecektir. 4
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman Türk Devletidir?

 • A) Anadolu Selçuklu
 • B) Büyük Selçuklu
 • C) Endülüs Emevi
 • D) Karahanlılar
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam anlayışında etkili olan bir şahsiyet değildir?

 • A) Ebu Hanife
 • B) Rabiâtül Adeviyye
 • C) Ahmet Yesevî
 • D) Ahî Evran
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Hanefi Mezhebi’nin yaygın olduğu ülkelerden biridir?

 • A) Fas
 • B) Dedikodu yapılması
 • C) Libya
 • D) Pakistan
SORU 18

• 874 yılında Basrada doğmuş, 936 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir.
• Kırk yaşına kadar Mu’tezile Mezhebi’nin tesirinde kalmış daha sonra ayrılarak bir İkikadî Mezhep kurmuştur.
• Makalâtûl İslamiyyîn, el ibâne an Usali’d Diyane başlıca eserleridir.
Hakkında bilgi verilen alim kimdir?

 • A) Ahî Evran
 • B) Eş’arî
 • C) Maturudî
 • D) Hacı Bektaş Velî
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Ahi Evran’a ait bir bilgidir?

 • A) Ahlaki kurallarla, iktisadi kuralları birleştiren bir teşkilat kurmuştur.
 • B) Fıkıh alanında bir mezhep kurucusudur.
 • C) “El Alim ve’lMüteallim” en meşhur eseridir.
 • D) Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın daveti üzerine Anadoluya gelmiştir.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi medreselerde okutulan bir ilim değildir?

 • A) Kelam
 • B) Matematik
 • C) Astronomi
 • D) Antropoloji
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBAABBCDADACBDBDBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler