GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 4 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Temel hak ve özgürlüklerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A) Kişi temel hak ve özgürlüklerinden kendi isteğiyle vazgeçebilir.
 • B) Kişi temel hak ve özgürlüğünü başka birine devredebilir.
 • C) Temel hak ve özgürlük bir gruba ayrıcalık tanımak için sınırlandırılabilir.
 • D) Temel hak ve özgürlükler kişinin ayrılmaz bir parçasıdır.
SORU 2

Özgürlükler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Diğer insanların özgürlüklerinin başladığı yerde biter.
 • B) Eşitlik ilkesini ortadan kaldırır.
 • C) Kişinin iradesiyle bir şeyi yapma ya da yapmama hakkıdır.
 • D) Yasalarla güvence altına alınır.
SORU 3

“İki nimet vardır ki, insanlardan çoğu, bunları güzel kullanmakta aldanmıştır: …”
(Hadisi Şerif)
Bu hadiste Peygamberimizin değerinin bilinemediğini söylediği nimet aşağıdakilerden hangileridir?

 • A) Vatan sevgisi
 • B) Adalet
 • C) Boş vakit
 • D) Özgürlük
SORU 4

“… Kim bir cana kıymamış veya yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir kimseyi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir…”
(Maide suresi, 32 . ayet)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisini korumaya yöneliktir?

 • A) Yaşama hakkı
 • B) İnanç özgürlüğü
 • C) Düşünce ve ifade özgürlüğü
 • D) Özel yaşamın gizliliği hakkı
SORU 5

Aşağıdaki örneklerden hangisinin eğitimi ve öğretimi desteklemeye yönelik olduğu söylenemez?

 • A) Peygamberimizin Mescidi Nebi’nin yanına “suffe” denilen bir yer yaptırması
 • B) Bedir savaşındaki esirleri okumayazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakması
 • C) İlk inen ayetlerin “Oku” ile başlaması
 • D) Peygamberimizin bireylerin düşüncelerini serbestçe ifade edebilmelerine imkan sağlaması
SORU 6

“Dinde zorlama yoktur. Hakikat, iman ile küfür apaçık meydana çıkmıştır.”
(Bakara suresi, 256 . ayet)
Bu ayet aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

 • A) İnanç özgürlüğü
 • B) İbadet hakkı
 • C) Yaşama hakkı
 • D) Düşünce ve ifade özgürlüğü
SORU 7

“Allah’ın mescidlerinde onun adının anılmasını engelleyenler ve onların yıkılmasına uğraşan kimselerden daha zalim kim vardır? …”
(Bakara suresi, 114 . ayet)
Bu ayet aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisinin engellenmesini eleştirmektedir?

 • A) Fikir hürriyeti
 • B) İbadet hakkı
 • C) Eğitim hakkı
 • D) Özel yaşamın gizliliği hakkı
SORU 8

“Kişi, elinin emeğiyle kazandığından daha temiz bir kazanç elde etmemiştir.”
Bu hadis aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisiyle ilişkilidir?

 • A) Sağlık hakkı
 • B) Eğitim hakkı
 • C) Ekonomik hak
 • D) Özel yaşamın gizliliği hakkı
SORU 9

Atatürk’e göre aşağıdakilerden hangisi İslam dini ile çelişir?

 • A) Taklit
 • B) Akıl
 • C) Gerçeklik
 • D) İlim
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi duyularımızla elde edebileceğimiz bir bilgi değildir?

 • A) Bir meyvenin kokusu
 • B) Ahiret hayatının özellikleri
 • C) Varlıkların şekli
 • D) Bir odanın rengi
SORU 11

Peygamberimizin Medine’de mescidin yanında inşa ettirdiği, küçük odalardan oluşan, İslam’ı öğrenmek isteyenlerin yatılı ve gündüzlü olarak eğitim aldığı kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Cami
 • B) Küttap
 • C) Suffe
 • D) Medrese
SORU 12

İslam medeniyetinde çocuklara medrese öncesi eğitim verilen ilk mektep konumundaki eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Küttap
 • B) Suffe
 • C) Yalan konuşmak
 • D) Daru’l - İlim
SORU 13

Medreseler İslam tarihinde hangi dönemde ilk olarak resmi kurum niteliği kazanmıştır?

 • A) Osmanlılar
 • B) Emeviler
 • C) Memlüklüler
 • D) Selçuklular 4
SORU 14

İslam medeniyetinde bugünkü “profesör” ünvanına denk gelen ünvan aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Muallim
 • B) Müderris
 • C) Mübelliğ
 • D) Müceddit
SORU 15

İslam tarihinde medreselerin en büyüğü ve en önemlisi olarak Selçuklu veziri tarafından Bağdatta inşa edilen medrese aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nizamiye Medresesi
 • B) Burûciye Medresesi
 • C) Çifte Minareli Medrese
 • D) İnce Minareli Medrese
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde okutulan ilim dallarından biri değildir?

 • A) Tıp
 • B) Astronomi
 • C) Fıkıh
 • D) Astroloji
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde eğitim kurumlarından yetişmiş bir ilim adamıdır?

 • A) Aristo
 • B) Kant
 • C) Kındî
 • D) Sokrates
SORU 18

Aşağıdaki ilim adamlarından hangisi trigonometri’nin kurucularından biri olarak kabul edilir?

 • A) Harezmî
 • B) Battânî
 • C) İbni Sina
 • D) Farabî
SORU 19

Tıp alanında yazılmış Kitabü’ş Şifa ve El Kanun fit Tıp adlı eserleri bulunan dünyaca ünlü müslüman bilim adamı kimdir?

 • A) İbn-i Sina
 • B) İbn’ül Heysem
 • C) Ömer Hayyam
 • D) İbn-i Rüşd
SORU 20

Dünyanın döndüğünü ilk kez söyleyen müslüman bilim adamı kimdir?

 • A) Uluğ Bey
 • B) İbn-i Sina
 • C) İbn-i Rüşd
 • D) Es-Siczi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCADABCABCADBADCBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?