GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 4 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Temel hak ve özgürlüklerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Kişi temel hak ve özgürlüklerinden kendi isteğiyle vazgeçebilir.
 • Kişi temel hak ve özgürlüğünü başka birine devredebilir.
 • Temel hak ve özgürlük bir gruba ayrıcalık tanımak için sınırlandırılabilir.
 • Temel hak ve özgürlükler kişinin ayrılmaz bir parçasıdır.
SORU 2

Özgürlükler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Diğer insanların özgürlüklerinin başladığı yerde biter.
 • Eşitlik ilkesini ortadan kaldırır.
 • Kişinin iradesiyle bir şeyi yapma ya da yapmama hakkıdır.
 • Yasalarla güvence altına alınır.
SORU 3

“İki nimet vardır ki, insanlardan çoğu, bunları güzel kullanmakta aldanmıştır: …”
(Hadisi Şerif)
Bu hadiste Peygamberimizin değerinin bilinemediğini söylediği nimet aşağıdakilerden hangileridir?

 • Vatan sevgisi
 • Adalet
 • Boş vakit
 • Özgürlük
SORU 4

“… Kim bir cana kıymamış veya yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir kimseyi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir…”
(Maide suresi, 32 . ayet)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisini korumaya yöneliktir?

 • Yaşama hakkı
 • İnanç özgürlüğü
 • Düşünce ve ifade özgürlüğü
 • Özel yaşamın gizliliği hakkı
SORU 5

Aşağıdaki örneklerden hangisinin eğitimi ve öğretimi desteklemeye yönelik olduğu söylenemez?

 • Peygamberimizin Mescidi Nebi’nin yanına “suffe” denilen bir yer yaptırması
 • Bedir savaşındaki esirleri okumayazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakması
 • İlk inen ayetlerin “Oku” ile başlaması
 • Peygamberimizin bireylerin düşüncelerini serbestçe ifade edebilmelerine imkan sağlaması
SORU 6

“Dinde zorlama yoktur. Hakikat, iman ile küfür apaçık meydana çıkmıştır.”
(Bakara suresi, 256 . ayet)
Bu ayet aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

 • İnanç özgürlüğü
 • İbadet hakkı
 • Yaşama hakkı
 • Düşünce ve ifade özgürlüğü
SORU 7

“Allah’ın mescidlerinde onun adının anılmasını engelleyenler ve onların yıkılmasına uğraşan kimselerden daha zalim kim vardır? …”
(Bakara suresi, 114 . ayet)
Bu ayet aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisinin engellenmesini eleştirmektedir?

 • Fikir hürriyeti
 • İbadet hakkı
 • Eğitim hakkı
 • Özel yaşamın gizliliği hakkı
SORU 8

“Kişi, elinin emeğiyle kazandığından daha temiz bir kazanç elde etmemiştir.”
Bu hadis aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisiyle ilişkilidir?

 • Sağlık hakkı
 • Eğitim hakkı
 • Ekonomik hak
 • Özel yaşamın gizliliği hakkı
SORU 9

Atatürk’e göre aşağıdakilerden hangisi İslam dini ile çelişir?

 • Taklit
 • Akıl
 • Gerçeklik
 • İlim
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi duyularımızla elde edebileceğimiz bir bilgi değildir?

 • Bir meyvenin kokusu
 • Ahiret hayatının özellikleri
 • Varlıkların şekli
 • Bir odanın rengi
SORU 11

Peygamberimizin Medine’de mescidin yanında inşa ettirdiği, küçük odalardan oluşan, İslam’ı öğrenmek isteyenlerin yatılı ve gündüzlü olarak eğitim aldığı kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cami
 • Küttap
 • Suffe
 • Medrese
SORU 12

İslam medeniyetinde çocuklara medrese öncesi eğitim verilen ilk mektep konumundaki eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Küttap
 • Suffe
 • Yalan konuşmak
 • Daru’l - İlim
SORU 13

Medreseler İslam tarihinde hangi dönemde ilk olarak resmi kurum niteliği kazanmıştır?

 • Osmanlılar
 • Emeviler
 • Memlüklüler
 • Selçuklular 4
SORU 14

İslam medeniyetinde bugünkü “profesör” ünvanına denk gelen ünvan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muallim
 • Müderris
 • Mübelliğ
 • Müceddit
SORU 15

İslam tarihinde medreselerin en büyüğü ve en önemlisi olarak Selçuklu veziri tarafından Bağdatta inşa edilen medrese aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nizamiye Medresesi
 • Burûciye Medresesi
 • Çifte Minareli Medrese
 • İnce Minareli Medrese
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde okutulan ilim dallarından biri değildir?

 • Tıp
 • Astronomi
 • Fıkıh
 • Astroloji
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde eğitim kurumlarından yetişmiş bir ilim adamıdır?

 • Aristo
 • Kant
 • Kındî
 • Sokrates
SORU 18

Aşağıdaki ilim adamlarından hangisi trigonometri’nin kurucularından biri olarak kabul edilir?

 • Harezmî
 • Battânî
 • İbn-i Sina
 • Farabî
SORU 19

Tıp alanında yazılmış Kitabü’ş Şifa ve El Kanun fit Tıp adlı eserleri bulunan dünyaca ünlü müslüman bilim adamı kimdir?

 • İbn-i Sina
 • İbn’ül Heysem
 • Ömer Hayyam
 • İbn-i Rüşd
SORU 20

Dünyanın döndüğünü ilk kez söyleyen müslüman bilim adamı kimdir?

 • Uluğ Bey
 • İbn-i Sina
 • İbn-i Rüşd
 • Es-Siczi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCADABCABCADBADCBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler