GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 5 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Allah’ın önceden takdir ettiği olayların, zamanı geldiğinde ortaya çıkması şeklinde tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kader
 • İrade
 • Kaza
 • Ecel
SORU 2

“Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan ayrılırsa kendine zarar vermiş olur…”
(İsra suresi, 15. ayet)
Bu ayette vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnsanın kaderinde nelerin yazılı olduğu
 • Hidayete ulaşmada kulun tercihinin önemsiz olduğu
 • İnsanın iradesini iyi ya da kötü yönde özgürce kullanabileceği
 • İnsanın merhametli olması gerektiği
SORU 3

Eksik malzeme kullanılan bir binanın çökmesi kader ve kaza açısından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Müteahit özgür iradesini yanlış kullanmıştır.
 • Kişi kaderinin mahkumu olmuştur.
 • Bu olay kadere aykırı gerçekleşmiştir.
 • Kader inancı sorumluluğu ortadan kaldırmaktadır.
SORU 4

“Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık.”
(Ahkaf suresi, 3. ayet)
Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 • İrade
 • Ecel
 • Rızık
 • Tevekkül
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın tevekkül anlayışına aykırı bir tutumdur?

 • Başarıya ulaşmak için planlı bir şekilde çalışmak
 • Başarıya ulaşmada karşılaştığı olumsuzluklarla mücadele etmek
 • Çabaların sonucunu Allah’tan beklemek
 • Başarının şans faktörüne bağlı olduğuna inanmak
SORU 6

“Kararını verdiğin zaman artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever.”
(Ali İmran suresi, 159. ayet)
Bu ayette tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tevekkül
 • Tedbir
 • İrade
 • Kader
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin faydaları arasında sayılamaz?

 • Sabır gücünü artırır.
 • İradeyi güçlendirir.
 • Çalışma azmini artırır.
 • Toplumsal dayanışmaya katkı sağlar.
SORU 8

“De ki: Şüphesiz bana, dini Allah’a has kılarak ona ibadet etmem emredildi.”
(Zümer suresi, 11. ayet)
Bu ayet ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisine kanıt oluşturur?

 • Sabır
 • Samimiyet
 • Kararlılık
 • Kolaylık 5
SORU 9

İnsanların Allah’a kulluk bilinci ile inancının gereği olarak yaptığı bütün iyi ve güzel davranışlar olarak tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dua
 • İhlâs
 • Tevekkül
 • İbadet
SORU 10

Allah’a dayan, sâye sarıl, hikmete ram ol.
Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol..

M. Akif ErsoyŞairin yukarıdaki beyitte öğütlediği davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kader
 • İrade
 • Tevekkül
 • Rızık
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi ibadetin toplumsal yararlarından biri değildir?

 • İç huzuru güçlendirmesi
 • Birlik beraberliğe katkı sağlaması
 • İnsanları kötü alışkanlıklardan kurtarması
 • Yardımlaşma ve dayanışmaya katkı sağlaması
SORU 12

İslamdan önceki Arap toplumunda adaleti sağlamak için kurulan, Peygamberimizin de üye olduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mazlumlar Birliği
 • Erdemliler Birliği
 • Güvenilirler Birliği
 • Merhametliler Birliği
SORU 13

Kur’an’da bazı müteşabih ayetlerde; “Allah’ın eli” (Fetih suresi, 10. ayet), “Allah’ın yüzü” (Kasas suresi, 88. ayet) gibi ifadeler geçmektedir. Bir kısım İslam alimleri bu ifadelerden yola çıkarak Allah’ın insan gibi elinin, yüzünün bulunabileceğini savunmuş, diğer bir kısmı da bu ifadeleri “Allah’ın kudreti”, “Allah’ın zatı” şeklinde yorumlamışlardır.
Yukarıdaki açıklamalar İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının sebeplerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 • İnsan yapısı
 • Sosyal ve kültürel sebepler
 • Siyasi sebepler
 • Dini metinlerden kaynaklanan sebepler
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Şiîlik mezhebinin temel görüşlerinden biri değildir?

 • Peygaberimizden sonra halifelik Hz. Ali’nin hakkıdır.
 • Hz. Ali ve onun soyundan gelenler İmamet yetkisini taşırlar.
 • Hz. Ali ve soyundan gelen imamlar günah işlemezler.
 • Tehlike karşısında takiye yapmak haramdır.
SORU 15

İnsan kendi eylemlerinde tamamen özgürdür. Allah’ın bu fiillerin yaratılmasında bir müdahalesi yoktur. Eğer insanın fiillerinin yaratıcısı Allah olsaydı, o zaman Allah’ın insanları cezalandırması anlamsız olurdu.
Bu paragraf Mu’tezilenin temel görüşlerinden hangisini açıklamaktadır?

 • Adalet
 • Tevhit
 • El va’d vel vaîd
 • Emri bil maruf nehyi anilmünker
SORU 16

Türklerin çoğunlukla benimsedikleri itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Maturidî
 • Eş’arî
 • Malikî
 • Şafii
SORU 17

“Ey iman edenler! Sadakalarınızı, insanlara gösteriş için malını harcayan, Allah’a ve âhiret gününe inanmayan kimse gibi başa kakma ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Çünkü onun bu gösterişinin hali, üzerinde az bir toprak bulunan bir kaya parçasının haline benzer ki, ona şiddetli yağmur isâbet edince üzerindeki toprağı temizleyip kendini katı bir toz halinde bırakır.”
(Bakara suresi, 264. ayet)
Bu ayette, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisine işaret edilmektedir?

 • İsteklilik
 • Samimiyet
 • Gösterişten uzak olmak
 • Kolaylık ve güç yetirebilirlik
SORU 18

• Allah, kulun gücünün yetmeyeceği şeyleri ona yükleyebilir.
• Kendilerine tebliğ ulaşmayan kimseler, akıllarıyla Allah’ı bulmak ve iman etmekte yükümlü değildir.
• Büyük günah işleyen kimse dinden çıkmaz, günahkar olur.
Yukarıda hakkında bilgi verilen itikadi mezhep hangisidir?

 • Eşarîlik
 • Mu’tezile
 • Maturudîlik
 • Haricîlik
SORU 19

• Osmanlı Devleti’nin resmi mezhebidir.
• Dini hükümler kadar, bunların anlamları ve konuluş gerekçeleri de önemlidir. Bu sebepten ayetlerin niçin indirildiği de incelenmelidir.
• Örf adetler fıkhın ikincil kaynağıdır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Malikî
 • Hanefî
 • Hanbelî
 • Caferî
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi ameli bir mezheptir?

 • Maturudîlik
 • Haricîlik
 • Şia
 • Caferilik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCABDACBDCABDDAACABD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler