GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 6 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

“Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet oluşturması da onun varlığının delillerindendir…”
(Rum suresi, 21 . ayet)
Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ailenin kadın, erkek ve çocuklardan oluştuğu
 • Aile açısından sevgi ve merhametin önemi
 • Allah’ın yarattıklarına merhamet etmesi
 • Ailenin toplumu şekillendirdiği
SORU 2

“Allah’ın katında en sevimsiz helal, boşanmadır.”
(Hadisi Şerif)
Peygamberimizin bu hadisinde vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Evlenmek Allah’ın hoşuna giden şeydir.
 • Helal olan şeyler sevimsiz olabilir.
 • Sevimsiz kişilerden Allah hoşlanmaz.
 • Allah hoşlanmasa da boşanmayı helal kılmıştır.
SORU 3

Sağlıklı bir aile, aile fertlerinin aile bütçesine katkıda bulunması ve tutumlu olmalarıyla mümkündür.
Bu durum, sağlıklı bir ailenin oluşması için gerekli şartlardan hangisi ile ilgilidir?

 • Sevgisaygı
 • Ortak kültür
 • Ahlâk
 • Ekonomi
SORU 4

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dinî konularda en yüksek karar ve danışma organı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Din İşleri Yüksek Kurulu
 • Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu
SORU 5

Cami ve mescidlerde camilerin temizliği ve bakımı ile görevli kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • İmamhatip
 • Arap edebiyatına meydan okumuştur.
 • Dernek Başkanı
 • Cami hizmetlisi
SORU 6

1920 yılında Ankara’da kurulan Meclis hükümetinde din hizmetleri görevi, aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir?

 • Şeriye ve Evkaf Vekaleti
 • Din İşleri Yüksek Kurulu
 • Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Din Hizmetleri Bakanlığı
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Din İşleri Yüksek Kurulunun görevlerinden biridir?

 • Mushafların, cüzlerin Kur’an-ı Kerim metinlerinin hatasız ve eksiksiz basım ve yayımını sağlamak
 • Yurt içinde ve yurt dışında İslam dini ile ilgili gelişmeleri, dinî ilmî faaliyetleri takip etmek ve değerlendirmek
 • Cami ve mescidleri ibadete açmak, yönetmek, ibadet ve irşat hizmetlerini yürütmek
 • Toplumu aydınlatmak amacıyla basılı, sesli ve görüntülü yayınlar yapmak
SORU 8

Bulunduğu il ve ilçelerde din hizmetlerinden birinci derece sorumlu kişi kimdir?

 • Müftü
 • Vaiz
 • Baş İmam
 • Diyanet İşleri Başkanı
SORU 9

Cami, mescid ve benzeri mekanlarda dinî konularda halkı bilgilendirici ve irşad edici nitelikte konuşmalar yapmak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

 • Müftü
 • İmam - Hatip
 • Vaiz
 • Müezzin - kayyım
SORU 10

Ülkemizde Kur’an-ı Kerim’in ve hadislerin Türkçeye çevrilmesi konusunu ilk olarak dile getiren devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rıfat Börekçi
 • İsmet İnönü
 • Tevfik İleri
 • Atatürk
SORU 11

Atatürk’ün emriyle 1925 yılında tercümesi yapılan hadis kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hak Dini Kur’an Dili
 • Sahih-i Buhari
 • Sünen-i Ebu Davut
 • Büyük İslam İlmihali
SORU 12

Cumhuriyet döneminde Meclisin onayıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilk Kur’an meali yazma görevi kendisine verilen ancak bu görevi yapamayacağını bildiren kişi kimdir?

 • M.Akif Ersoy
 • Ahmet Naim
 • Ömer Nasuhi Bilmen
 • Ahmet Hamdi Akseki
SORU 13

“Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü çevir bir bak. Bir çatlak görebilir misin? Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar çevir bak. Ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer.”
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Gök ve yerin tesadüf eseri oluşmadığı
 • Allah’ın yaratıcı olduğu
 • Allah’ın evreni bir ölçü ve ahenkle yarattığı
 • İnsanın varlıkların en üstünü olduğu
SORU 14

Kişide güzellik hissi uyandıran, güzel duygu ve anlamlar içeren sanatla ilgili değer yargısı olarak tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Estetik
 • Tezhip
 • Fonotik
 • Minyatür
SORU 15

İslam tarihinde ilk mimari eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Saray
 • Cami
 • Kervansaray
 • Hastane
SORU 16

Külliyelerde her bir bölümün dinin bir emrine karşılık geldiği düşünülürse “Darü-l Aceze” aşağıdakilerden hangisinin önemine binaen yapıldığı söylenebilir?

 • Namaz ibadetinin önemine
 • İlme verilen önem
 • Sağlığı korumanın önemine
 • Yaşlılara verilen değere
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde yapılan cami mimarisinin örnekleri arasında sayılamaz?

 • Sultan Ahmet Camii
 • Süleymaniye Camii
 • Kocatepe Camii
 • Selimiye Camii
SORU 18

Divan edebiyatında Hz. Muhammed’i öven nazım eserlerinin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Naat
 • Münacaat
 • Kıssa
 • Menkıbe
SORU 19

Duygu ve düşüncelerin belli bir sistem, ahenk ve ritim içerisinde, seslerle ifade edilmesi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Musiki
 • Minyatür
 • Hüsnü Hat
 • Ebru
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı dönemi müzik aletleri arasında yer almaz?

 • Tanbur
 • Keman
 • Rebab
 • Piyano
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDDCBABACDBADABDCAAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler