GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 7 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Dünyada “suçsuzluğunu” ispatlayamayan kişiyi teselli edecek inancın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

 • Meleklere iman
 • Peygamberlere iman
 • Kitaplara iman
 • Ahirete iman
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazının şartlarından biridir?

 • Kıyam
 • Tahhiyat
 • Rükû
 • Secde
SORU 3

Ölüm haberinin müezzin tarafından halka duyurulması aşağıdakilerin hangisiyle isimlendirilir?

 • Ezan
 • Kamet
 • Salâ
 • Mevlit
SORU 4

Hz. Muhammed’i yücelten ve O’nun güzel ahlakını anlatan, “Vesiletü’nnecat” kimin eseridir?

 • Evliya Çelebi
 • Süleyman Çelebi
 • Yunus Emre
 • Hacı Bayram Veli
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi duanın adabına uygun değildir?

 • Duanın kabul edilmesi hususunda aceleci davranmak
 • Duayı hiçbir aracı olmadan, direk Allah’a yapmak
 • Dua öncesinde sadaka vermek
 • Duayı, kabulüne inanarak yapmak
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi “ceza (karşılık) günü” anlamına gelir?

 • Yevmü’l-Kiyame
 • Yevmü’d-Din
 • Yevmü’l Bas
 • Yevmü’l Ahir
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın bağışlayıcı isimlerinden değildir?

 • esSettâr
 • El Afüvv
 • El Gaffâr
 • ElKuddüs
SORU 8

Günah ve hatalardan pişman olup bir daha yapmama konusunda Allah’a söz vermeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tövbe
 • Şükür
 • Dua
 • Tevekkül
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi tövbenin insana kazandırdıklarından biri değildir?

 • Kişiye hatasını düzeltme fırsatı verir.
 • İnsana günahlarının bağışlanacağı duygusunu verir.
 • İnsanların daha çok hata yapmasına sebep olur.
 • İnsanların, davranışlarını sorgulamasına katkı sağlar.
SORU 10

Teyemmüm abdesti ile namazını kılan bir kimse namazdan sonra su bulduğu halde namazını tekrar kılmamış ve Peygamberimizde buna sessiz kalmıştır.
Yukarıda bahsedilen olay hangi sünnet çeşidine örnektir?

 • Sözlü
 • Yazılı
 • Fiili
 • Takriri
SORU 11

Kur’anı Kerim’in hüküm getirmediği bir konuda Hz. Muhammed’in uygulamalarından yola çıkarak hüküm çıkarabiliriz.
Yukarıda verilen bilgi sünnetin hangi rolünü dile getirmektedir?

 • Te’kid (Destekleyicilik)
 • Tefsir (Açıklayıcılık)
 • Teşri (Yasa koyuculuk)
 • Tashih (Düzeltme)
SORU 12

“Camiu’s-Sahih” adlı eser aşağıdaki âlimlerden hangilerine aittir?

 • BuhariTirmizi
 • BuhariMüslim
 • MüslimEbu Davud
 • Tirmiziİbni Mace
SORU 13

İslamın temel ilkelerine dayanarak nefsi arındırma, ahlakı güzelleştirme yoluyla Allah’a ulaşmayı ve olgunlaşmayı hedeflemek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İtikat
 • Mezhep
 • Tasavvuf
 • Tebliğ
SORU 14

Aşağıdaki hadis alimlerinden hangisinin eseri “Kütübü Sitte”içinde yer alır?

 • İmam Malik
 • Buhari
 • Ahmet bin Hanbel
 • Darimi
SORU 15

Aşağıdaki Tarikat ve Tarikat kurucusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Mevlevilik → Mevlana
 • Bektaşilik → Hacı Bektaş Veli
 • Bayramiye → Hacı Bayram Veli
 • Ahilik → Aziz Mahmut Hudai
SORU 16

• XI. yüzyılın sonlarında Batı Türkistan’da doğmuştur.
• Aslan Baba ve Şeyh Yusuf Hemadani hocalarıdır.
• Sözleri “Divanı Hikmet” adlı eserinde toplanmıştır.
Hakkında bilgi verilen din alimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hoca Ahmet Yesevi
 • Abdulkadir Geylani
 • Bahaeddin Nakşibendi
 • Mevlana Celaleddin Rumi
SORU 17

Alevi - Bektaşi düşüncesinde “dua” anlamını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gülbenk
 • Semah
 • Musahiplik
 • Cem 3
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Kerbela’da şehit edilmiştir?

 • Hz. Hasan
 • Zeynü’l Âbidin
 • Hz. Ali
 • Hz. Hüseyin
SORU 19

Peygamberimiz, ramazan ayı dışında tutulan en faziletli oruç olarak hangi aya işaret etmiştir?

 • Recep
 • Şaban
 • Muharrem
 • Rebiulevvel
SORU 20

Hz. Ali’nin öğütlerinin, hutbelerinin ve güzel sözlerinin bir araya getirildiği eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nehcü’l Belâğa
 • Velâyetname
 • Marifetnâme
 • Mesnevi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACBABDACDCBCBDAADCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler