GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Ekonomi 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Ekonomide fiyat artış hızının yavaşlatılması, fiyatlarda az çok uzun bir süre içinde büyük oranlı değişmelerin önlenmesi, aşağıda verilen ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden hangisiyle ilgilidir?

 • A) Tam istihdam
 • B) Ekonomik denge
 • C) Hakça gelir dağılımı
 • D) Ekonomik büyüme ve kalkınma
SORU 2

Devletin, bazı malların ithal ve ihracını yasaklayan önlemleri, ekonomi politikasının hangi vasıtaları olarak adlandırılır?

 • A) Yönlendirici
 • B) Nicelik Belirleyen
 • C) Nitelik Belirleyen
 • D) Emredici
SORU 3

Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi tümdengelimin yetersizliklerinden biri değildir?

 • A) Olaylarla olan ilgimiz kesilebilir.
 • B) Bizi gözlemden yoksun bırakabilir.
 • C) Somut şartlar üzerinden olayları inceler.
 • D) Gerçeğe uygunluk kontrolü yapmamıza engel olabilir.
SORU 4

İnsanların siyahbeyaz televizyon yerine renkli televizyonu seçmeleri aşağıda verilen ihtiyaç yasalarından hangisine bir örnek teşkil eder?

 • A) İhtiyaçların miktarı sınırsızdır.
 • B) İhtiyaçlar birbirine rakiptir.
 • C) Bazı ihtiyaçların kapasiteleri sınırlıdır.
 • D) İhtiyaçlar değişmektedir.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi kültürel mal olarak kabul edilir?

 • A) Televizyon
 • B) Otomobil
 • C) Konut
 • D) Ekmek
SORU 6

Servet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Servet görecelidir.
 • B) Servet bir miktardır.
 • C) Toplam olarak ifade edilir.
 • D) Servetin göstergesi sadece paradır.
SORU 7

Aşağıda verilenlerden hangisi “Üretim Değer Meydana Getirmektir” görüşüne aykırı bir açıklamadır?

 • A) Faaliyet süresince malın şekli değişir.
 • B) Madde yerine başka bir madde geçer.
 • C) Eski maddelerin değerleri daha büyük olur.
 • D) Faaliyet sonunda malın değeri artar.
SORU 8

Pamuğun yeterli ölçüde üretildiği bölge ve ülkelerde tekstil endüstrisi de gelişir.
Verilen açıklama, hangi üretim faktörünün etkisi ile ilgilidir?

 • A) Doğa
 • B) Emek
 • C) Sermaye
 • D) Girişimci
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi birinci enerji kaynakları arasında yer almaz?

 • A) Doğal gaz
 • B) Biogaz
 • C) Nükleer enerji
 • D) Rüzgar enerjisi
SORU 10

Aşağıdaki açıklamaların hangisinde bir emek vardır?

 • A) Dağ sporu yapmak
 • B) Otomobil kullanmak
 • C) Bir şoförün faaliyetleri
 • D) Zevk için kürek çekmek
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi sübjektif emeğe örnek gösterilebilir?

 • A) Kitap okumak
 • B) Tarla sürmek
 • C) Terzilik
 • D) Maden çıkarmak
SORU 12

Az gelişmiş ülkelerde görülen açlık ve sefaletin oluşumunda, aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

 • A) Kadın erkek çalışma sorumluluğuna sahip oluş
 • B) Gereğinden fazla kaderciliğe inanış
 • C) Çok düşük bir gelir düzeyi
 • D) Aşırı derecede tutuculuk
SORU 13

Aşağıda verilenlerden hangisi tasarrufa etki eden subjektif etkenlerden biri değildir?

 • A) Cimrilik
 • B) Miras bırakma
 • C) Çıkar sağlama
 • D) Mali politikadaki değişiklik
SORU 14

Bir tekstil atölyesinde bir yılda yapılacak üretim için hammadde gideri 80 000 TL’dir. Atölyenin değişmeyen sermaye değeri 50 000 TL ve 5 yıl kullanım sürelidir. Bu atölyede yapılacak üretimin maliyet değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 30 000 TL
 • B) 60 000 TL
 • C) 90 000 TL
 • D) 130 000 TL
SORU 15

Tasarrufa etki eden objektif etkenler ile ilgili aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi doğru değildir?

 • A) İnsanların gelir düzeyi tasarrufa etki eder.
 • B) Sahip olunan servet, tasarruf üzerine etki eder.
 • C) Faiz, tasarrufa yönelten vasıtalı nedenlerden biridir.
 • D) Faizdeki yükselme, bir servetin sermaye değerini düşürür.
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi, girişimin amaçları kapsamında girişimde çalışanların beklentilerini karşılamaz?

 • A) Çalışma ücretlerin artması
 • B) Vergilerin düzenli ödenmesi
 • C) Çalışma güvenliğinin sağlanması
 • D) Sürekli çalışma imkanının olması 42
SORU 17

Birkaç kişinin değişik hukuksal şekilde kurdukları girişimlere ne ad verilmektedir?

 • A) Kooperatifler
 • B) Kamu girişimi
 • C) Kişisel girişimler
 • D) Şirket durumunda girişimler
SORU 18

Girişimci, başardığı ekonomik ve teknik fonksiyonların karşılı olarak aşağıdakilerden hangisini alır?

 • A) Kâr
 • B) Faiz
 • C) Rant
 • D) Ücret
SORU 19

İnsan çalışmasının (emeğin) sonucu olan gelirlere ne ad verilmektedir?

 • A) İtibari gelir
 • B) Temelsiz gelirler
 • C) Gerçek gelir
 • D) Temelli gelirler
SORU 20

Türkiyenin milli gelir hesaplamaları, hangi yöntem kapsamında yürütülmektedir?

 • A) Anket yöntemi
 • B) Tahmin yöntemi
 • C) Milletler arası yöntemler
 • D) Üretim istatistiklerinden yararlanma
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCACDCABCAADCDBDABC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?