GİRİŞ/KAYIT

Felsefe 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Bütünsel olarak evrenin kendisini, insanın eylemlerini ve yaşamın anlamını kavrayabilmek için gereksinim duyulan bilgi çeşidi öncelikle hangisidir?

 • A) Felsefe bilgisi
 • B) Sanat bilgisi
 • C) Gündelik bilgi
 • D) Teknik bilgi
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi gündelik bilgiye örnek olmaz?

 • A) Yeşil elma ekşidir.
 • B) Tahta, suda yüzebilir.
 • C) Papatya, öksürüğe iyi gelir.
 • D) Üçgenin iç açılarının toplamı 180º’dir.
SORU 3

Felsefe ve sanatın bazı bakımlardan benzerlikleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu benzerliklerden biridir?

 • A) Hayatı ve insanı anlamaya, yorumlamaya çalışma
 • B) Akla ve akıl yürütme gücüne dayanma
 • C) Güzeli bulmaya ya da yaratmaya çalışma
 • D) Doğruya ulaşmayı amaç edinme
SORU 4

- “Olguya dayanan bilgi doğru bilgidir.”
- “ Sezgiye dayanan bilgi doğru bilgidir.”
Yukarıda verilenler öncelikle aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş yanıtlardandır?

 • A) Evrende bir düzen var mıdır?
 • B) Varlığın ana maddesi nedir?
 • C) Doğru bilginin ölçütü nedir?
 • D) Bilimsel yöntemin özellikleri nedir?
SORU 5

İnsan zihninin kesin bilgiye ulaşamayacağını gerçeğin özünü bilemeyeceğini, bunun için herhangi bir konuda özellikle ana madde, tanrı, ruh gibi konularda olumlu yada olumsuz yargıda bulunmanın yersiz olduğunu ileri süren öğreti aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Rasyonalizm
 • B) Fenomenoloji
 • C) Pozitivizm
 • D) Septisizm
SORU 6

Bilgimizin kaynağında, yalnızca deneyin bulunduğunu söyleyen düşünce akımı hangisidir?

 • A) Kritisizm
 • B) Empirizm
 • C) Pragmatizm
 • D) Rasyonalizm
SORU 7

“Fenomenoloji”nin kelime anlamı hangisidir?

 • A) Şüphecilik
 • B) Eleştiricilik
 • C) Bilgi Kuramı
 • D) Görüngü bilim
SORU 8

“Felsefe, doğruluğu test edilemeyen görüşler öne sürmemelidir. Felsefenin görevi dildeki kavramları çözümlemektir. Çünkü, doğru bilgi ancak böyle elde edilebilir.”
Yukarıdaki görüşü savunan düşünce akımı hangisidir?

 • A) Pozitivizm
 • B) Pragmatizm
 • C) Analitik felsefe
 • D) Fenomenoloji
SORU 9

A. Comte’un üç hâl yasasına göre, insan düşüncesi üç evreden geçerek ilerler.
Aşağıdakilerin hangisinde bu evrelerin tarihsel süreci doğru sıralamayla verilmiştir?

 • A) Metafizik evre → Teolojik evre → Pozitif evre
 • B) Teolojik evre → Pozitif evre → Metafizik evre
 • C) Metafizik evre → Teolojik evre → Pozitif evre
 • D) Teolojik evre → Metafizik evre → Pozitif evre
SORU 10

İbni Sinâ öncelikle hangi alanda verimli olmuş bir bilgindir?

 • A) Astronomi
 • B) Tarih
 • C) Tıp
 • D) Coğrafya
SORU 11

Olguların saptanması → Gözlem → Hipotez → _________ → Kuram → Yasa
Yukarıdaki noktalı yere hangisi getirilirse bilimsel yöntemin aşamaları doğru bir şekilde sıralanmış olur?

 • A) Süje
 • B) Deney
 • C) Öndeyi
 • D) Genelleme
SORU 12

Bilim, bilim insanları topluluğunun bir etkinliğidir. Bilim o dönemin değerlerinden, inançlarından bağımsız değildir. Bilim adamları topluluğu da o toplum içinde yaşamaktadır, toplumdaki inanç, değer ve kültürel değişimler onları da etkilemektedir.
Yukarıdaki görüşleri savunan yaklaşım hangisiyle ifade edilir?

 • A) Olguculuk
 • B) Görüngü bilim
 • C) Ürün olarak bilim
 • D) Etkinlik olarak bilim
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi “Mantıkçı pozitivizm” yaklaşımının bilim konusundaki görüşlerinden değildir?

 • A) Olgulardan elde edilip tekrar olgularla denetlenemeyen önermeler bilimsel önerme değildir.
 • B) Bilim düz bir çizgi biçiminde mükemmele doğru ilerlemez, bir paradigmadan diğerine sıçrayarak ilerler.
 • C) Anlamlı önermeler, doğrulanabilme ya da yanlışlanabilme özelliğine sahip önermelerdir.
 • D) Bilimi anlamanın yolu, ürün olarak ortaya konmuş bilgiler yığınını incelemektir.
SORU 14

“Bilimin ürünü olan bilgi, onu ortaya koyan bilim insanının inançlarından, kişisel kanaatlerinden, dünya görüşünden bağımsız bir bilgidir.”
Bu açıklama bilimsel bilginin öncelikle hangi özelliği ile ilgilidir?

 • A) Objektif olma
 • B) Genellemeler yapma
 • C) Birikimli olarak ilerleme
 • D) Belli bir metoda dayalı olma
SORU 15

“Olgular arası ilişkilerden ya da bilimsel açıklamalardan yararlanarak henüz olmamış bir olguyu önceden kestirmedir.”
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 • A) Yasa
 • B) Tanrı’nın var olmadığı
 • C) Paradigma
 • D) Doğrulama
SORU 16

Varlığın temel özelliklerini konu alan, somut varlığı araştırmak yerine varlığı soyut bir biçimde araştıran, varlığın var olmak bakımından ne olduğunu araştıran felsefe dalı hangisidir?

 • A) Etik
 • B) Estetik
 • C) Ontoloji
 • D) Epistemoloji
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Metafiziğin varlıkla ilgili temel sorularındandır?

 • A) Genel ? geçer doğru bilgi var mıdır?
 • B) Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür?
 • C) Bilginin kaynağı nedir?
 • D) Evrende amaçlılık var mıdır?
SORU 18

• Nesneler dünyasındaki varlıklar, gerçekte var değildir.
• Gerçekte var olan varlıklar idealardır.
• Nesneler dünyasındaki varlıklar ise, ideaların görünüşleridir.
Yukarıdaki düşünceleri savunan filozof hangisidir?

 • A) Platon
 • B) Whitehead
 • C) Herakleitos
 • D) Demokritos
SORU 19

I. Ruh
II. Madde
III. Ateş
IV. Hava
Rene Descartes’e göre birbirinden özce farklı iki töz vardır. Onun öne sürdüğü bu iki töz yukarıda verilenlerden hangileridir?

 • A) Egoizm Anarşizm Realizm
 • B) I ve III
 • C) II ve IV
 • D) III ve IV
CEVAP ANAHTARI
12345678910111213141516171819
ADACDBDCDCBDBABCDAA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler