GİRİŞ/KAYIT

Felsefe 2 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Ahlak felsefesinin aşağıdaki temel kavramlarından hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

 • A) Ahlaki eylem: Tutum ve davranışlarımızın evrensel ahlak yasasına uygun olmasıdır.
 • B) Sorumluluk: İnsanların kendi eylemlerinin doğuracağı sonuçları üstlenmesidir.
 • C) Vicdan: Bireyin ahlak değerleri hakkında sahip olduğu bilinçtir.
 • D) Özgürlük: İyi olana yönelmedir.
SORU 2

İnsanın, ahlaksal eylemde bulunurken özgür olduğu düşüncesini bazı kanıtlar ileri sürerek savunmaya çalışan görüş, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • A) Nihilizm
 • B) Determinizm
 • C) İndeterminizm
 • D) Egzistansiyalizm
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ahlak yargılarının özelliklerinden zdeğildir?

 • A) Toplumdan topluma değişmektedir.
 • B) Estetik beğeni ile ilgili yargılardır.
 • C) Yaptırım gücüne sahiptir.
 • D) Kural koyucu yargılardır.
SORU 4

I. Bencilik
II. Sezgicilik
III. Anarşizm
Verilenlerden hangisi ya da hangileri evrensel ahlak yasasının varlığını reddeden yaklaşımlardandır?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 5

H. Bergson’a göre neyin iyi neyin kötü olduğu aşağıdakilerden hangisiyle kavranabilir?

 • A) Sezgiyle
 • B) Akılla
 • C) İyi ideasıyla
 • D) Ödev duygusuyla 6
SORU 6

“Muhtaç olan birine, içimizdeki acıma hissinden ya da dinî bir çıkar duygusuyla yardım edersek ahlaki davranmış olmayabiliriz. Çünkü bir koşula bağlanan buyruk ahlaki sayılmaz. Bir eylemin ahlaki değeri sonucuyla değil; iyi niyet ve ödev duygusundan kaynaklanan ilkeyle ölçülür.” düşüncesini savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) I. Kant
 • B) F. Nietzsche
 • C) J. P. Sartre
 • D) J. S. Mill
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi, evrensel ahlak yasasını tasavvuf düşüncesiyle temellendiren düşünürlerden biri değildir?

 • A) Mevlana Celalettin Rumi
 • B) Hacı Bektaş Velî
 • C) Yunus Emre
 • D) Farabî
SORU 8

Kamuda ya da kamu emrinde çalışan ve hiyerarşik (aşamalı) bir düzen içinde örgütlenmiş memurlar topluluğudur.
Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • A) Sivil toplum
 • B) Bürokrasi
 • C) Meşruiyet
 • D) Egemenlik
SORU 9

Geleneksel otorite, karizmatik otorite ve demokratik otorite olmak üzere üç otorite türü olduğunu öne süren Max Weber’e göre, demokratik otoritenin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Toplumdaki yerleşik inançlar
 • B) Toplumdaki gelenekler
 • C) Yazılı hukuk kuralları
 • D) Karizmatik lider
SORU 10

Kişisel haklar: Bireyi topluma özellikle devlete karşı koruyan haklardır. Bunlara koruyucu haklar da denir.
Aşağıdakilerden hangisi kişisel (koruyucu) haklardandır?

 • A) Çalışma hakkı
 • B) Yaşama hakkı
 • C) Özel mülkiyet hakkı
 • D) Seçme ve seçilme hakkı
SORU 11

“Bazı filozoflar, bürokrasinin kendisinin egemenlik sistemine dönüştüğünü ileri sürmüşlerdir. Bunlara göre bürokrasi, devletin işleyişinde kullanılan bir araç olmaktan çıkmış, egemenliği elinde bulunduran güç hâline gelmiştir.”
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olduğu öne sürülerek eleştirilmiştir?

 • A) Seçilmiş milletvekilleri ile atanmış bürokratlar arasında bir karşıtlığın doğmasına
 • B) İş bölümü ilkesine dayalı görev dağılımının olmasına
 • C) Yazılı kurallara ve yaptırımlara dayanmasına
 • D) Mevki ve yeteneğe göre verilmiş yönetim yetkisinin bulunmasına
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi ideal düzenin olabileceğini reddeden yaklaşımlardandır?

 • A) Nihilist yaklaşım
 • B) Özgürlüğü temel alan yaklaşım
 • C) Eşitliği temel alan yaklaşım
 • D) Adaleti temel alan yaklaşım
SORU 13

Kutadgu Bilig adlı eseriyle ün kazanan ve bu eserde devletin ideal bir devlet olabilmesi için akla, adalete, doğru ve adil yasalara dayanması gerektiğini öne süren düşünür hangisidir?

 • A) Farabî
 • B) Hacı Bektaş Velî
 • C) Yusuf Has Hacip
 • D) Charles De Montesquieu
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi estetiğin temel kavramlarındandır?

 • A) Güzel
 • B) İktidar
 • C) Dogma
 • D) Hakikat
SORU 15

Sanatı “yaratma” olarak kabul eden yaklaşım aşağıdaki görüşlerden hangisini savunur?

 • A) Sanat da oyun da zevk verir, fayda amacı gütmez.
 • B) Sanat gerçeğin taklidi anlamına gelir.
 • C) Sanat eseri, aslını en güzel biçimiyle yansıttığı müddetçe güzel sayılabilir.
 • D) Sanat eseri, sanatçının kendi yeteneği ve hayal gücüyle oluşturulur.
SORU 16

“Gerçek estetik yargıların duyusal olmaktan çıkıp düşünsel düzeye çıktığını, kişisel olmaktan çıkıp zorunlu ve genel geçer hâle geldiğini” ileri süren I. Kant, bu görüşleriyle aşağıdakilerden hangisini savunmuştur?

 • A) Genel geçer bir estetik yargıya ulaşılamayacağını
 • B) Estetik yargıların kişilere göre farklılık gösterdiğini
 • C) Ortak estetik yargıların var olduğunu
 • D) Sanatla oyun arasında benzerlik olduğunu
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıya örnek olur?

 • A) Hatamızı kabul etmemiz iyi bir davranıştır.
 • B) Salvador Dali’nin bütün resimleri güzeldir.
 • C) Bütün canlılar ölümlüdür.
 • D) Başkalarının haklarına saygılı olmak gerekir.
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel sorularından değildir?

 • A) Evren yaratılmış mıdır?
 • B) Tanrı’nın varlığı kanıtlanabilir mi?
 • C) Ölümden sonra başka bir yaşam var mıdır?
 • D) Devletin varlık nedeni nedir?
SORU 19

Tanrı’nın varlığı ya da yokluğu konusunda birşey bilinemeyeceğini öne süren yaklaşım hangisidir?

 • A) Deizm
 • B) Ateizm
 • C) Panteizm
 • D) Agnostisizm
SORU 20

Tanrı’nın evrenden ayrı bir varlığı yoktur. Tanrı, evrenin kendisidir. Evrende var olan her şey, aslında bir bütün olarak Tanrı’yı oluşturur. Tanrı, nesnelerin dışında değil içindedir.
Yukarıdaki görüşlerle aşağıdakilerden hangisi savunulmaktadır?

 • A) Tanrı’nın evrene müdahale etmediği
 • B) Tanrı’nın varlığı ya da yokluğunun bilinemeyeceği
 • C) Tanrı ile evrenin bir ve aynı şey olduğu
 • D) Tanrı’nın var olmadığı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCBCAADBCBAACADCBDDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler