Felsefe 2 – Test 2 2014-2. Dönem

SORU 1

Ahlak felsefesinin aşağıdaki temel kavramlarından hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

 • Ahlaki eylem: Tutum ve davranışlarımızın evrensel ahlak yasasına uygun olmasıdır.
 • Sorumluluk: İnsanların kendi eylemlerinin doğuracağı sonuçları üstlenmesidir.
 • Vicdan: Bireyin ahlak değerleri hakkında sahip olduğu bilinçtir.
 • Özgürlük: İyi olana yönelmedir.
SORU 2

İnsanın, ahlaksal eylemde bulunurken özgür olduğu düşüncesini bazı kanıtlar ileri sürerek savunmaya çalışan görüş, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Nihilizm
 • Determinizm
 • İndeterminizm
 • Egzistansiyalizm
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ahlak yargılarının özelliklerinden zdeğildir?

 • Toplumdan topluma değişmektedir.
 • Estetik beğeni ile ilgili yargılardır.
 • Yaptırım gücüne sahiptir.
 • Kural koyucu yargılardır.
SORU 4

I. Bencilik
II. Sezgicilik
III. Anarşizm
Verilenlerden hangisi ya da hangileri evrensel ahlak yasasının varlığını reddeden yaklaşımlardandır?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
SORU 5

H. Bergson’a göre neyin iyi neyin kötü olduğu aşağıdakilerden hangisiyle kavranabilir?

 • Sezgiyle
 • Akılla
 • İyi ideasıyla
 • Ödev duygusuyla 6
SORU R
SORU 6

“Muhtaç olan birine, içimizdeki acıma hissinden ya da dinî bir çıkar duygusuyla yardım edersek ahlaki davranmış olmayabiliriz. Çünkü bir koşula bağlanan buyruk ahlaki sayılmaz. Bir eylemin ahlaki değeri sonucuyla değil; iyi niyet ve ödev duygusundan kaynaklanan ilkeyle ölçülür.” düşüncesini savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Kant
 • F. Nietzsche
 • J. P. Sartre
 • J. S. Mill
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi, evrensel ahlak yasasını tasavvuf düşüncesiyle temellendiren düşünürlerden biri değildir?

 • Mevlana Celalettin Rumi
 • Hacı Bektaş Velî
 • Yunus Emre
 • Farabî
SORU 8

Kamuda ya da kamu emrinde çalışan ve hiyerarşik (aşamalı) bir düzen içinde örgütlenmiş memurlar topluluğudur.
Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Sivil toplum
 • Bürokrasi
 • Meşruiyet
 • Egemenlik
SORU 9

Geleneksel otorite, karizmatik otorite ve demokratik otorite olmak üzere üç otorite türü olduğunu öne süren Max Weber’e göre, demokratik otoritenin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Toplumdaki yerleşik inançlar
 • Toplumdaki gelenekler
 • Yazılı hukuk kuralları
 • Karizmatik lider
SORU 10

Kişisel haklar: Bireyi topluma özellikle devlete karşı koruyan haklardır. Bunlara koruyucu haklar da denir.
Aşağıdakilerden hangisi kişisel (koruyucu) haklardandır?

 • Çalışma hakkı
 • Yaşama hakkı
 • Özel mülkiyet hakkı
 • Seçme ve seçilme hakkı
SORU 11

“Bazı filozoflar, bürokrasinin kendisinin egemenlik sistemine dönüştüğünü ileri sürmüşlerdir. Bunlara göre bürokrasi, devletin işleyişinde kullanılan bir araç olmaktan çıkmış, egemenliği elinde bulunduran güç hâline gelmiştir.”
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olduğu öne sürülerek eleştirilmiştir?

 • Seçilmiş milletvekilleri ile atanmış bürokratlar arasında bir karşıtlığın doğmasına
 • İş bölümü ilkesine dayalı görev dağılımının olmasına
 • Yazılı kurallara ve yaptırımlara dayanmasına
 • Mevki ve yeteneğe göre verilmiş yönetim yetkisinin bulunmasına
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi ideal düzenin olabileceğini reddeden yaklaşımlardandır?

 • Nihilist yaklaşım
 • Özgürlüğü temel alan yaklaşım
 • Eşitliği temel alan yaklaşım
 • Adaleti temel alan yaklaşım
SORU 13

Kutadgu Bilig adlı eseriyle ün kazanan ve bu eserde devletin ideal bir devlet olabilmesi için akla, adalete, doğru ve adil yasalara dayanması gerektiğini öne süren düşünür hangisidir?

 • Farabî
 • Hacı Bektaş Velî
 • Yusuf Has Hacip
 • Charles De Montesquieu
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi estetiğin temel kavramlarındandır?

 • Güzel
 • İktidar
 • Dogma
 • Hakikat
SORU 15

Sanatı “yaratma” olarak kabul eden yaklaşım aşağıdaki görüşlerden hangisini savunur?

 • Sanat da oyun da zevk verir, fayda amacı gütmez.
 • Sanat gerçeğin taklidi anlamına gelir.
 • Sanat eseri, aslını en güzel biçimiyle yansıttığı müddetçe güzel sayılabilir.
 • Sanat eseri, sanatçının kendi yeteneği ve hayal gücüyle oluşturulur.
SORU 16

“Gerçek estetik yargıların duyusal olmaktan çıkıp düşünsel düzeye çıktığını, kişisel olmaktan çıkıp zorunlu ve genel geçer hâle geldiğini” ileri süren I. Kant, bu görüşleriyle aşağıdakilerden hangisini savunmuştur?

 • Genel geçer bir estetik yargıya ulaşılamayacağını
 • Estetik yargıların kişilere göre farklılık gösterdiğini
 • Ortak estetik yargıların var olduğunu
 • Sanatla oyun arasında benzerlik olduğunu
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıya örnek olur?

 • Hatamızı kabul etmemiz iyi bir davranıştır.
 • Salvador Dali’nin bütün resimleri güzeldir.
 • Bütün canlılar ölümlüdür.
 • Başkalarının haklarına saygılı olmak gerekir.
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel sorularından değildir?

 • Evren yaratılmış mıdır?
 • Tanrı’nın varlığı kanıtlanabilir mi?
 • Ölümden sonra başka bir yaşam var mıdır?
 • Devletin varlık nedeni nedir?
SORU 19

Tanrı’nın varlığı ya da yokluğu konusunda birşey bilinemeyeceğini öne süren yaklaşım hangisidir?

 • Deizm
 • Ateizm
 • Panteizm
 • Agnostisizm
SORU 20

Tanrı’nın evrenden ayrı bir varlığı yoktur. Tanrı, evrenin kendisidir. Evrende var olan her şey, aslında bir bütün olarak Tanrı’yı oluşturur. Tanrı, nesnelerin dışında değil içindedir.
Yukarıdaki görüşlerle aşağıdakilerden hangisi savunulmaktadır?

 • Tanrı’nın evrene müdahale etmediği
 • Tanrı’nın varlığı ya da yokluğunun bilinemeyeceği
 • Tanrı ile evrenin bir ve aynı şey olduğu
 • Tanrı’nın var olmadığı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCBCAADBCBAACADCBDDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Felsefe 2 Online Test 2

Açık lise Test çöz 2014 Felsefe 2 testimiz 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Felsefe 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Felsefe 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Felsefe 2 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Felsefe 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Felsefe 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Felsefe 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Felsefe 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Felsefe 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Felsefe 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Felsefe 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Felsefe 2 dersi için geçme notu nedir ?

Felsefe 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Felsefe 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Felsefe 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Felsefe 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Felsefe 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Felsefe 2 2014 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Felsefe 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Felsefe 2 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Felsefe 2 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Felsefe 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Felsefe 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler