GİRİŞ/KAYIT

Fıkıh 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

“İnsanın Rabbine, kendisine ve diğer insanlara karşı sorumluluğunu bilmesidir.”
Yukarıdaki ifade fıkhın hangi yönünü açıklamaktadır?

 • A) Konularını
 • B) Usulünü
 • C) Amacını
 • D) Kapsamını
SORU 2

Şerî bir problemin çözümü noktasında, hangi kaynaklara başvurulacağını ve hangi temel ilkeler çerçevesinde çözüleceğini konu edinen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kelam
 • B) Fıkıh usulü
 • C) Tefsir usulü
 • D) Hadis Usulü
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi hüküm bildirir?

 • A) “Sahur yemeği yiyin, sahur yemeğinde bereket vardır.” (Hadis-i Şerif)
 • B) “Peygamberin tavsiyesine uymak kişiye sevap kazandırır.
 • C) Bu hadis “ Buhari Savm, 20”den alınmıştır.
 • D) Sahur yemeği yemek sünnettir.
SORU 4

Fıkıh ilminin en az ilişkili olduğu bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dinler Tarihi
 • B) Tefsir
 • C) Hadis
 • D) Siyer
SORU 5

Oruç ibadetinin başlangıç ve bitiş zamanını belirlemek isteyen bir fakihin hangi ilimlerden öncelikle yararlanması gerekir?

 • A) Coğrafya-Tefsir
 • B) Sosyoloji-Mantık
 • C) Astronomi-Kimya
 • D) Astronomi-Coğrafya
SORU 6

I- Hicri 150-204 yılları arasında yaşamıştır.
II- Ahmed b. Hanbel talebelerinden biridir.
III- Irak’taki görüşlerini Mısır’a geldikten sonra değiştirmiştir.
Yukarıda özellikleri verilen mezhep imamı kimdir?

 • A) İmam Şafi
 • B) İmam Malik
 • C) İmam Yusuf
 • D) İmam Buhari
SORU 7

Aşağıdaki alimlerden hangileri Hanbeli mezhebini benimsemişlerdir?

 • A) İmam Cafer – İmam Zeyd
 • B) İbn-i Teymiyye – İbn Kayyım
 • C) İmam Muhammed – İmam Yusuf
 • D) Hasan el-Basri – Süfyan-ı Sevri
SORU 8

• Ehli beyt yoluyla rivayet edilen hadislere öncelik verilir.
• Abdestde ayaklar mesh edilir.
• Ehli kitap kadınlarıyla evlenilmez.
Yukarıda özellikleri verilen fıkhı mezhep hangisidir?

 • A) Şafii mezhebi
 • B) Maliki mezhebi
 • C) Caferi mezhebi
 • D) Hanbeli mezhebi
SORU 9

İnsanların mezheplere bağlandığı ve ictihadın terkedildiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Taklid dönemi
 • B) Tabiun dönemi
 • C) İçtihad dönemi
 • D) Mezheplerin oluşum dönemi
SORU 10

Mecelle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Heyet başkanlığını “Ahmet Cevdet Paşa” yapmıştır.
 • B) Osmanlının kuruluş döneminde yazılmıştır.
 • C) Başlangıçta Hanefi mezhebinin görüşleri esas alınmıştır.
 • D) 1926 yılında yürürlükten kaldırılmıştır.
SORU 11

Aşağıdaki durumların hangisinde mükellefiyet ortadan kalkmaz?

 • A) Çocukluk
 • B) Akıl hastalığı
 • C) Bayılma
 • D) Cehalet
SORU 12

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi Hanefi mezhebine göre vaciptir?

 • A) Sadaka vermek
 • B) Kurban kesmek
 • C) Cenaze namazı kılmak
 • D) Ramazan ayı dışında oruç tutmak
SORU 13

Şarabın “haram” kılınmasından yola çıkarak tüm alkollü içeceklerde haram kabul edilmiştir.
Bu fıkhı hüküm aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

 • A) İcma
 • B) Kitap
 • C) Kıyas
 • D) Sünnet
SORU 14

“Fıkhi kaynaklarda bu konuyla ilgili herhangi bir yasak göremiyorum” diyen kişi hangi kuralı dile getirmektedir?

 • A) Eşyada asıl olan ibahadır.
 • B) Şek ile yakin zail olmaz.
 • C) Beraatı zimmet asıldır.
 • D) Örf anlaşmazlıklarda hakemdir.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi icmanın gerçekleşmesinin şartlarından değildir?

 • A) İcmanın şeri bir konuda olması
 • B) Görüş beyan edecek âlimin Muçtehit olması
 • C) Müçtehitlerin yarısından fazlasının fikir birliğine varması
 • D) İcmanın Hz. Peygamberin vefatından sonra gerçekleşmesi
SORU 16

Aşağıdakilerin hangisi İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin öğrencisi değildir?

 • A) İmam Züfer
 • B) İmam Yusuf
 • C) İmam Muhammed
 • D) Hammad b. Süleyman
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi içtihat yapmayı gerektiren sebepler arasında yer almaz?

 • A) Sosyal değişimin içtihadı kaçınılmaz kılışı
 • B) Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ortaya koyduğu değişimler
 • C) Siyasi ve toplumsal değişimlerin getirdiği yenilikler
 • D) Kur’an ve sünnetle insanların problemlerinin tamamen çözülmüş olması
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi “sahabe” içtihadına örnektir?

 • A) Bedir esirleri hakkında verilen karar.
 • B) Teravih namazının cemaatle kılınması
 • C) Namaza davet için ezan okunması
 • D) Müellefe-i kuluba zekat verilmesi
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi sahabe dönemi muçtehitleri arasında yer almaz?

 • A) Abdullah b. Mesut
 • B) Ata bin Ebi Rebah
 • C) Abdullah b. Ömer
 • D) Zeyd b. Sabit
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi müçtehitte bulunması gereken özellikler arasında yer almaz?

 • A) Kuran-ı ezbere bilmesi
 • B) Arapçaya hakim olması
 • C) Fıkıh usulune vakıf olması
 • D) İçinde yaşadığı toplumun şartlarını ve ihtiyaçlarını bilmesi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDADABCABDBCACDDBBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?