GİRİŞ/KAYIT

Fıkıh 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

“İnsanın Rabbine, kendisine ve diğer insanlara karşı sorumluluğunu bilmesidir.”
Yukarıdaki ifade fıkhın hangi yönünü açıklamaktadır?

 • Konularını
 • Usulünü
 • Amacını
 • Kapsamını
SORU 2

Şerî bir problemin çözümü noktasında, hangi kaynaklara başvurulacağını ve hangi temel ilkeler çerçevesinde çözüleceğini konu edinen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kelam
 • Fıkıh usulü
 • Tefsir usulü
 • Hadis Usulü
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi hüküm bildirir?

 • “Sahur yemeği yiyin, sahur yemeğinde bereket vardır.” (Hadis-i Şerif)
 • “Peygamberin tavsiyesine uymak kişiye sevap kazandırır.
 • Bu hadis “ Buhari Savm, 20”den alınmıştır.
 • Sahur yemeği yemek sünnettir.
SORU 4

Fıkıh ilminin en az ilişkili olduğu bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dinler Tarihi
 • Tefsir
 • Hadis
 • Siyer
SORU 5

Oruç ibadetinin başlangıç ve bitiş zamanını belirlemek isteyen bir fakihin hangi ilimlerden öncelikle yararlanması gerekir?

 • Coğrafya-Tefsir
 • Sosyoloji-Mantık
 • Astronomi-Kimya
 • Astronomi-Coğrafya
SORU 6

I- Hicri 150-204 yılları arasında yaşamıştır.
II- Ahmed b. Hanbel talebelerinden biridir.
III- Irak’taki görüşlerini Mısır’a geldikten sonra değiştirmiştir.
Yukarıda özellikleri verilen mezhep imamı kimdir?

 • İmam Şafi
 • İmam Malik
 • İmam Yusuf
 • İmam Buhari
SORU 7

Aşağıdaki alimlerden hangileri Hanbeli mezhebini benimsemişlerdir?

 • İmam Cafer – İmam Zeyd
 • İbn-i Teymiyye – İbn Kayyım
 • İmam Muhammed – İmam Yusuf
 • Hasan el-Basri – Süfyan-ı Sevri
SORU 8

• Ehli beyt yoluyla rivayet edilen hadislere öncelik verilir.
• Abdestde ayaklar mesh edilir.
• Ehli kitap kadınlarıyla evlenilmez.
Yukarıda özellikleri verilen fıkhı mezhep hangisidir?

 • Şafii mezhebi
 • Maliki mezhebi
 • Caferi mezhebi
 • Hanbeli mezhebi
SORU 9

İnsanların mezheplere bağlandığı ve ictihadın terkedildiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Taklid dönemi
 • Tabiun dönemi
 • İçtihad dönemi
 • Mezheplerin oluşum dönemi
SORU 10

Mecelle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Heyet başkanlığını “Ahmet Cevdet Paşa” yapmıştır.
 • Osmanlının kuruluş döneminde yazılmıştır.
 • Başlangıçta Hanefi mezhebinin görüşleri esas alınmıştır.
 • 1926 yılında yürürlükten kaldırılmıştır.
SORU 11

Aşağıdaki durumların hangisinde mükellefiyet ortadan kalkmaz?

 • Çocukluk
 • Akıl hastalığı
 • Bayılma
 • Cehalet
SORU 12

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi Hanefi mezhebine göre vaciptir?

 • Sadaka vermek
 • Kurban kesmek
 • Cenaze namazı kılmak
 • Ramazan ayı dışında oruç tutmak
SORU 13

Şarabın “haram” kılınmasından yola çıkarak tüm alkollü içeceklerde haram kabul edilmiştir.
Bu fıkhı hüküm aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

 • İcma
 • Kitap
 • Kıyas
 • Sünnet
SORU 14

“Fıkhi kaynaklarda bu konuyla ilgili herhangi bir yasak göremiyorum” diyen kişi hangi kuralı dile getirmektedir?

 • Eşyada asıl olan ibahadır.
 • Şek ile yakin zail olmaz.
 • Beraatı zimmet asıldır.
 • Örf anlaşmazlıklarda hakemdir.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi icmanın gerçekleşmesinin şartlarından değildir?

 • İcmanın şeri bir konuda olması
 • Görüş beyan edecek âlimin Muçtehit olması
 • Müçtehitlerin yarısından fazlasının fikir birliğine varması
 • İcmanın Hz. Peygamberin vefatından sonra gerçekleşmesi
SORU 16

Aşağıdakilerin hangisi İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin öğrencisi değildir?

 • İmam Züfer
 • İmam Yusuf
 • İmam Muhammed
 • Hammad b. Süleyman
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi içtihat yapmayı gerektiren sebepler arasında yer almaz?

 • Sosyal değişimin içtihadı kaçınılmaz kılışı
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ortaya koyduğu değişimler
 • Siyasi ve toplumsal değişimlerin getirdiği yenilikler
 • Kur’an ve sünnetle insanların problemlerinin tamamen çözülmüş olması
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi “sahabe” içtihadına örnektir?

 • Bedir esirleri hakkında verilen karar.
 • Teravih namazının cemaatle kılınması
 • Namaza davet için ezan okunması
 • Müellefe-i kuluba zekat verilmesi
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi sahabe dönemi muçtehitleri arasında yer almaz?

 • Abdullah b. Mesut
 • Ata bin Ebi Rebah
 • Abdullah b. Ömer
 • Zeyd b. Sabit
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi müçtehitte bulunması gereken özellikler arasında yer almaz?

 • Kuran-ı ezbere bilmesi
 • Arapçaya hakim olması
 • Fıkıh usulune vakıf olması
 • İçinde yaşadığı toplumun şartlarını ve ihtiyaçlarını bilmesi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDADABCABDBCACDDBBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler