GİRİŞ/KAYIT

İslam Tarihi 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Hz. Muhammed’in ilk eşi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Aişe
 • B) Hz. Sevde
 • C) Hz. Hatice
 • D) Hz. Zeynep
SORU 2

“Belli zamanlarda kurulan ve sergi niteliği taşıyan büyük pazar” tanımı, aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • A) Birun
 • B) Evkaf
 • C) Seriyye
 • D) Panayır
SORU 3

Hz. Muhammed’in ilk torunu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Zeynep
 • B) Hz. Hasan
 • C) Hz. Hüseyin
 • D) Ümmü Gülsüm
SORU 4

Müslümanların, Mekkelilere yenildikleri ilk ve son savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uhud
 • B) Huneyn
 • C) Bedir
 • D) Hendek
SORU 5

İran’ın fethi için yapılan Köprü, Kadisiye ve Nihavend savaşları, aşağıdaki hangi halifenin iktidarı dönemine rastlar?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz. Ebu Bekir
SORU 6

Rumi takvimin ilk ayı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kânûn-ı Sânî
 • B) Teşrin-i Evvel
 • C) Eylül
 • D) Mart
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Muhammed’in Hicret’ten sonra kazandığı bir özelliktir?

 • A) Güvenirlik
 • B) Rasullük
 • C) Peygamberlik
 • D) Devlet başkanlığı
SORU 8

Müslümanların kendi aralarında yaptıkları ilk savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Evtas
 • B) Cemel
 • C) Celula
 • D) Sıffin
SORU 9

Hz. Muhammed’in vefatı sonrası sahabe arasında ortaya çıkan halifelik tartışmasında Hz. Ebu Bekir, aşağıdakilerden hangilerine biat edilmesini önererek bu tartışmayı sonlandırmak istemiştir?

 • A) Hz. Ali veya Hz. Osman’a
 • B) Hz. Ömer veya Hz. Hamza’ya
 • C) Hz. Ömer veya Ebu Ubeyde’ye
 • D) Hz. Hasan veya Hz. Hüseyin’e
SORU 10

Hz. Ali’yi zehirli bir kılıç darbesiyle yaralayarak onun şehit olmasına sebep olan Harici, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Velid bin Utbe
 • B) Muğire bin Şu’be
 • C) Muaviye bin Ebu Süfyan
 • D) Abdurrahman bin Mülcem
SORU 11

Sufyan bin Avf el-Ezdi kimdir?

 • A) Muaviye Döneminde İstanbul’u kuşatan Emevi komutan
 • B) İber Yarımadası’nı fetheden Abbasi ordu komutanı
 • C) Hz. Muhammed’in sütkardeşi
 • D) Uhud Savaşı’ndaki okçulardan biri
SORU 12

Egemenliği “saltanat yoluyla” teslim alan ilk halife, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mervan bin Hakem
 • B) Yezit bin Muaviye
 • C) Abdülmelik bin Mervan
 • D) Mervan bin Muhammed
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi, Dört Halife Dönemi’nde görülen gelişmelerden biri değildir?

 • A) Puvatya Savaşı’nın kaybedilmesi
 • B) Suriye, İran ve Filistin’in fethedilmesi
 • C) Hicri takvimin kullanılmaya başlanması
 • D) Yalancı peygamberlerin ortadan kaldırılması
SORU 14

Arap General Ukbe bin Nafi tarafından yaptırılan Kayrevan Camisi, bugün hangi ülkenin sınırları içindedir?

 • A) Mısır
 • B) Libya
 • C) Dedikodu yapılması
 • D) İspanya
SORU 15

Türkler, daha çok İslam tarihinin hangi döneminde, Müslüman Araplarla savaş hâlinde olmuşlardır?

 • A) Emeviler Dönemi
 • B) Abbasiler Dönemi
 • C) Dört Halife Dönemi
 • D) Hz. Muhammed Dönemi
SORU 16

Endülüs emirlerinden Abdullah’ın 912 yılında ölümü sonrasında oğullarından ve kardeşlerinden kimse yönetimi üstlenmeyince yerine, aşağıdakilerden hangisi geçmek zorunda kalmıştır?

 • A) Hasmı İbn Hafsûn
 • B) Asi İbrahim bin Haccâc
 • C) Dedesi II. Abdurrahman
 • D) Torunu III. Abdurrahman
SORU 17

İslam devletlerinde, savaşlarda elde edilen ganimetlerin beşte birinin devlete bırakılıp geri kalanının da savaşa katılanlar arasında paylaşılması durumu, özellikle aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine katkı sağlamış olabilir?

 • A) Bilim
 • B) Sanat
 • C) Eğitim
 • D) Askerlik
SORU 18

“İslâm mimarisinde bilinen ilk kubbeli eserlerden olan _________________., Emevî Halifesi Abdülmelik devrinde 687 – 691 yılları arasında inşa edilmiştir.”
Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Ribat’ı Şerif Kervansarayı
 • B) Kubbetü’s Sahra
 • C) Emeviye Camii
 • D) Kâbe
SORU 19

930 yılında Mekke’yi yağmalayanlar ve sonrasında da Kâbe’den Hacerü’l-Esved taşını söküp Ahsa’ya götürenler, aşağıdakilerden hangileridir?

 • A) Karmatîler
 • B) Büveyhîler
 • C) Samanîler
 • D) İhşidîler
SORU 20

Aşağıdaki devletlerden hangisinin yıkılması, Abbasilerle Moğolları komşu iki devlet yapmıştır?

 • A) Memlûklerin
 • B) Rüstemîlerin
 • C) Harzemşahların
 • D) Anadolu Selçuklularının
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBABDDBCDABACADDBAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?