GİRİŞ/KAYIT

İslam Tarihi 2 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

“İslam öncesi Arapları, _________ Türkleri tanıma imkânı bulmuşlardır.”
Verilen cümlenin anlamca doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Mekke’nin fethiyle
 • B) Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi esnasında
 • C) Çinlilerle yaptıkları Talas Savaşı’nda müttefikleri olan
 • D) İpek Yolu vasıtasıyla Çin’e kadar uzanan ticari faaliyetleri sırasında
SORU 2

Hz. Ömer Döneminde aşağıdaki hangi ünlü Arap komutanı, Ceyhun Irmağı’nı geçerek ilk kez doğrudan Türklerle karşı karşıya gelmiştir?

 • A) Ziyat bin Ebihi
 • B) Ahnef bin Kays
 • C) Kuteybe bin Müslim
 • D) Ubeydullah bin Ziyat
SORU 3

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, İslam tarihinin Abbasi Dönemine aittir?

 • A) Latinceden tıp, felsefe, astronomi gibi eserlerin Arapça’ya tercüme yapılması
 • B) Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılarak önemli merkezlere gönderilmesi
 • C) Mali ve askerî amaçlı Divan teşkilatının kurulması
 • D) Halifeliğin babadan oğula geçmesi
SORU 4

Türklerin en büyük kolu olan Oğuzlar, kaçıncı yüzyılda Müslüman olmuşlardır?

 • A) 8. yy
 • B) 9. yy
 • C) 10. yy
 • D) 12. yy
SORU 5

Soğd, Toharistan, Fergana, Uşrusana, Karluk, Dokuzoğuz gibi Türk hükümdarlarına elçiler göndererek onları İslam’a davet eden Abbasi halifesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mehdi
 • B) Mansur
 • C) Muntasır
 • D) Harun Reşit
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam dinini kendi istekleriyle kabul etmesinin nedenlerinden biri olamaz?

 • A) Abbasilerin ılımlı yaklaşımları
 • B) İnançlar arasındaki benzerlikler
 • C) Talas Savaşı’nda başlayan dostluk
 • D) Arapça’nın bilim dili hâline gelmesi
SORU 7

Türklerin Anadolu’yu fethetmeye başlamaları, İslam tarihinin hangi dönemine rastlar?

 • A) Emevi
 • B) Abbasi
 • C) Osmanlı
 • D) Dört Halife
SORU 8

Aşağıdaki devletlerden hangisi, 16. yüzyılda Karadeniz’den Hazar Denizi’ne ulaşmak için Don ve Volga nehirlerini bir kanalla birleştirmek istemiştir?

 • A) Memlûk
 • B) Sasani
 • C) Osmanlı
 • D) Türkiye Selçukluları
SORU 9

Abbasiler Döneminde, Orta Doğu topraklarında bazı Hristiyan krallıklarının kurulmasının nedeni olarak, aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

 • A) Haçlı Seferleri
 • B) Yerli halkın Hristiyan olması
 • C) Osmanlı Devleti’nin Fetret Dönemine girmesi
 • D) Coğrafi keşifler sonucunda ticaret yollarının değişmesi
SORU 10

• İlk defa 1284 yılında Venedik’te basılmıştır.
• Orta Çağ boyunca Avrupa ve bütün Akdeniz ülkelerinde geçerli bir para olmuştur.
• Venedik ve Cenova ile ticaret ilişkileri nedeniyle kuruluş döneminde, Osmanlı Devleti’nde de kullanılmıştır.
• Bu paralar yaklaşık 2 cm çapında, 3,5 gram ağırlığında ve 23,5 ayarındadır.
Yukarıdaki bilgide tanıtılmaya çalışılan paranın adı nedir?

 • A) Dirhem
 • B) Dinar
 • C) Lira
 • D) Duka
SORU 11

Mekke ve Medine halkına “surre” (para kesesi) adı verilen hediyelerin her yıl gönderilmesine, aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı döneminde başlanmıştır?

 • A) Fatih Sultan Mehmet
 • B) Yavuz Sultan Selim
 • C) II. Abdülhamit
 • D) II. Mahmut
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman Türk devletlerinden biri değildir?

 • A) Hazarlar
 • B) Selçuklular
 • C) Karahanlılar
 • D) İdil Bulgar Hanlığı
SORU 13

Selçuklu veziri Süleyman Pervane tarafından, 1262 yılında yaptırılan “Süleyman Pervane Medresesi”, aşağıdaki illerimizden hangisindedir?

 • A) Tokat
 • B) Niğde
 • C) Sinop
 • D) Samsun
SORU 14

Osmanlı Devleti’nde bulunan “ulema”, hangi sosyal sınıfa mensuptur?

 • A) Kalemiye
 • B) Seyfiye
 • C) Mevali
 • D) İlmiye
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi, zekât vermenin şartlarından değildir?

 • A) Özgür olmak
 • B) Erkek olmak
 • C) Akıllı olmak
 • D) Müslüman olmak
SORU 16

• Kaptan-ı derya Seydi Ali Reis’in Çağatayca mensur ve manzum şekilde yazdığı eseridir.
• İlk seyahatname olma niteliği taşır.
• 1554 civarında yazmıştır.
Hakkında bilgi verilen eser, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kitabü’l-Menazır
 • B) Mucem el-Büldan
 • C) Miratü’l-Memalik
 • D) El-Kâmil Fi’t-Tarih
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi, Müslümanların “Astronomi” ilmine verdiği isimlerden biri değildir?

 • A) İlmü’l-felek
 • B) İlmü’l-hey’e
 • C) İlmü’l-kıraat
 • D) İlmü’n-nücüm
SORU 18

Vakıf yapan kimseye verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vâkıf
 • B) Mevkuf
 • C) Vakfiye
 • D) Mütevelli
SORU 19

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfusunun %1 – 5’i Müslüman’dır?

 • A) Ukrayna
 • B) Myanmar
 • C) Senegal
 • D) Moritanya
SORU 20

Sovyetler Birliği, sıcak denizlere inmek için kendisine bir üs olarak gördüğü, aşağıdaki ülkelerden hangisini 24 Aralık 1979 tarihinde işgal etmiştir?

 • A) Polonya
 • B) Hindistan
 • C) Yunanistan
 • D) Afganistan
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBACADBCADBACDBCCABD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?