GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli İşletme 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Bir işletmenin özellikleri ile ilgili yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • A) Mal ve hizmet üretimi yapılır.
 • B) Ekonomik ve teknik bir birimdir.
 • C) Üretim faktörleri bir arada düşünülmez.
 • D) İnsanların ihtiyaç ve istekleri esas alınır.
SORU 2

Bir girişimci için aşağıdaki özelliklerden hangisi öncelikli değildir?

 • A) Risk alabilmeli
 • B) İyi bir yönetici olabilmeli
 • C) Rekabetçi düşünebilmeli
 • D) Organizasyon yapabilmeli
SORU 3

Tacir olan bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 • A) Haksız rekabet yapmamalı
 • B) Bir ticaret unvanı kullanmamalı
 • C) Ticari örf ve adetlere uymamalı
 • D) Bir iş adamı gibi hareket etmemeli
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi lidere yönelik bir özelliktir?

 • A) Koruyucudur.
 • B) İşi doğru yapar.
 • C) Denetime güvenir.
 • D) Mevcut durumu sorgular.
SORU 5

Kendine güveni tam olan ve başarıları ile övünen bir insanın, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre hangi ihtiyaçlarını karşıladığı söylenebilir?

 • A) Fizyolojik ihtiyaçlarını
 • B) Ait olma ihtiyaçlarını
 • C) Statü ve saygınlık ihtiyaçlarını
 • D) Kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarını
SORU 6

İşin en çoğunu ve en kalitelisini yapmak, verimlilik ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

 • A) İyilik ilkesi
 • B) Doğruluk ilkesi
 • C) Uygunluk ilkesi
 • D) Teknik olma ilkesi
SORU 7

İnsan faaliyetlerinin üretime katılması, üretim faaliyetlerinden hangisinin açıklaması olarak kabul edilir?

 • A) Sermaye
 • B) Emek
 • C) Doğa
 • D) Girişimci
SORU 8

I. Tekniktir.
II. Emek yoğundur.
III. İnsan odaklıdır.
IV. Sermaye yoğundur.
Yukarıda verilenlerden hizmete ait olan özelliklerin tamamı, hangi seçenekte gösterilmiştir?

 • A) I – II
 • B) I – III
 • C) II – III
 • D) II – VI
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi, standardizasyonun üreticiye faydalarından biri değildir?

 • A) Maliyeti düşürür.
 • B) Verimliliği artırır.
 • C) Seri imalata imkan verir.
 • D) Can ve mal güvenliği sağlar.
SORU 10

Bir ürünün Avrupa Birliği ülkesine girişi için üzerinde bulunması gereken işaret aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) CE
 • B) TSE
 • C) ISO
 • D) HACCP
SORU 11

Aşağıda verilen kuruluşlardan hangisinin öncelikli amaçları arasında kâr elde etmek vardır?

 • A) Vakıflar
 • B) Dernekler
 • C) Belediyeler
 • D) Mobilya fabrikası
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin genel amaçlarından biri değildir?

 • A) Kâr elde etmek.
 • B) Topluma hizmet etmek.
 • C) Personeline yeterli ücret vermek.
 • D) İşletmenin varlığını devam ettirmek.
SORU 13

İşletme biliminin davranış bilimleri ile ilişkisi kapsamında, insanlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları göz önüne alarak insanları karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Psikoloji
 • B) Antropoloji
 • C) Sosyoloji
 • D) Sosyal psikoloji
SORU 14

Sanayi işletmelerinin özellikleri esas alınarak üretim sürecine yönelik yapılan açıklamalardan hangisi, yanlış bir açıklamadır?

 • A) Seri imalat söz konusudur.
 • B) Gelişmiş teknolojiler kullanılır.
 • C) Standardizasyon olmadığı için denetim zordur.
 • D) Hammaddeler fiziksel veya kimyasal değişikliğe uğrar.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş amaçlarından biridir?

 • A) Özel sektörle rekabet edilmesi.
 • B) Tekellerin özel sektör eliyle işletilmesi.
 • C) Özel sektörün yaptığı işlerin yapılması.
 • D) Piyasa başarısızlıklarının önüne geçilmesi.
SORU 16

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, ilgili olduğu bakanlıkla yapılan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Makine Kimya Enstitüsü Kurumu – Maliye Bakanlığı
 • B) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • C) Türkiye Kömür İşletmeleri – Enerji ve Tabi Kaynaklar bakanlığı
 • D) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü – Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
SORU 17

Yabancı sermayeli kuruluş olarak İzmir ilimizde kurulan ve meyve aromalı içecek tozu, jöleler, pestil, koftur, kopter ve sucuklar üreten “ Dr. Oetker Gıda San. Ve Tic. AŞ” adlı işletme hangi ülkeye aittir?

 • A) Hollanda
 • B) Almanya
 • C) İspanya
 • D) İsviçre
SORU 18

Yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası oluşumlarla birlikte çalışarak üyelerine daha etkin bir şekilde hizmet etme ve kooperatifcilik hareketini güçlendirme, aşağıda verilen kooperatifcilik ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Özerklik ve bağımsızlık
 • B) Topluma karşı sorumlu olma
 • C) Kooperatifler arasında işbirliği
 • D) Eğitim, öğrenim ve bilgilendirme
SORU 19

İlan ve reklam vergisi beyannamesi vermek için belediyeye başvuruda bulunan bir işletme, beyanname formuna aşağıdaki belgelerden hangisini eklemez?

 • A) Vergi levhası fotokopisi
 • B) Şirketler için sözleşme fotokopisi
 • C) O yılın vergi ödeme makbuzu
 • D) Çevre temizlik vergisi ödeme makbuzu
SORU 20

Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara ne ad verilir?

 • A) Sigortalı
 • B) İşveren
 • C) İşveren Vekili
 • D) Alt İşveren
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBADCABCDADCBCDABCCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?