GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Psikoloji 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi bilimin özelliklerinden değildir?

 • A) Subjektiftir.
 • B) Kendine has bir konusu vardır.
 • C) Olayların neden sonuç ilişkisini araştırır.
 • D) Bilimsel yöntemlerle araştırmasını gerçekleştirir.
SORU 2

Psikolojinin çalışma alanı hangisidir?

 • A) Doğa olayları
 • B) Toplumsal yapı
 • C) İnsan davranışları
 • D) İnsanın fiziksel yapısı
SORU 3

Zihinsel yaşantıların yapısını incelemeye çalışmış olan yapısalcılar, zihinsel süreçleri açıklamak için hangi yöntemi kullanmışlardır?

 • A) Çağrışım
 • B) İç gözlem
 • C) Deney
 • D) Hipnoz
SORU 4

“Davranışların bir bütün olduğunu, bunun parçalara ayrılamayacağını, parçaların bir bütünlük içinde anlam kazanacağını savunan psikoloji ekolü hangisidir?

 • A) Bilişsel yaklaşım
 • B) Hümanistik yaklaşım
 • C) Gestaltçı yaklaşım
 • D) Psikodinamik yaklaşım
SORU 5

Günümüzde iş yerlerinin insan sağlığına uygun düzenlenmesi, işin en az enerji harcanarak en uygun biçimde yapılması, kişinin fizyolojik yapısına ve yeteneklerine uygun bir işte çalışması gibi konularla ilgilenen psikoloji dalı hangisidir?

 • A) Klinik Psikoloji
 • B) Sosyal psikoloji
 • C) Hukuk Psikolojisi
 • D) Endüstri Psikolojisi
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi deneysel yöntemin aşamalarından değildir?

 • A) Korelasyon
 • B) Gözlem
 • C) Varsayım
 • D) Deney
SORU 7

Bir uyarımın gerçekleşmesi için doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Organizma – Uyarıcı – Tepki
 • B) Uyarıcı – Organizma – Tepki
 • C) Tepki – Uyarıcı – Organizma
 • D) Tepki – Organizma – Uyarıcı
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi duyumun özelliklerinden değildir?

 • A) Duyum, uyarıcıların duyu organlarını uyarması durumudur.
 • B) Duyum eşiği organizmadan organizmaya farklılık gösterir.
 • C) Her tür ve şiddetteki uyarıcı, duyum oluşturur.
 • D) Duyum, fizyolojik bir olaydır.
SORU 9

Fizyolojik güdüler ve toplumsal güdülerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Fizyolojik güdüler sonradan kazanılır, toplumsal güdülerse doğuştan gelir.
 • B) Fizyolojik güdüler insan ve hayvanlarda vardır, toplumsal güdüler ise insana özgüdür.
 • C) Fizyolojik güdüler mutlaka tatmin edilmeleri gereken temel güdülerdir, toplumsal güdüler kişiden kişiye farklılık gösterir.
 • D) Fizyolojik güdüler organizmanın yaşamını devam ettirmesi ile yakından ilgilidir, toplumsal güdüler başka kişilerle ilişki kurulması ile ilgilidir.
SORU 10

Yaşadığımız süre zevkli ise zaman kısa, zevksiz ise uzun olarak algılanır.
Bu durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade eder?

 • A) Algıda organizasyon
 • B) Algıda değişmezlik
 • C) Figür – fon algısı
 • D) Subjektif zaman algısı 19
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi illüzyonun özelliklerindendir?

 • A) Çevrede uyarıcı bulunmadığı halde, varmış gibi görülmesidir.
 • B) Var olan bir uyarıcının organik ya da psikolojik nedenlerle yanlış algılanmasıdır.
 • C) Gerçek bir algı yanılması değildir.
 • D) Tamamen zihnin icadı olan imgelerdir.
SORU 12

Aşağıdaki algılardan hangisinde, dış faktör etkili olmuştur?

 • A) Acıkıldığında, yiyeceklerin daha lezzetli algılanması
 • B) Aynı gri rengin beyaz zeminde koyu, siyah zeminde açık algılanması
 • C) Sevilen kişinin iyi yönlerinin gözde büyütülerek algılanması
 • D) Benimsenilen düşüncelere uygun şeylerin kolayca algılanması
SORU 13

Öğrenmenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Toplumsal yaptırımı olan her türlü davranış biçimidir.
 • B) Belirli bir tepkiyi doğal olarak harekete geçiren uyarandır.
 • C) Bir türe ait ortaklaşa özelliklerin bir ad altında toplanmasıdır.
 • D) Tekrar ya da yaşantı sonucu davranışta meydana gelen devamlı bir değişikliktir.
SORU 14

Çocuğa, bisiklete binmeyi öğretebilmek için yeterli bedensel gelişme düzeyine gelmesini beklemek gerekir.
Burada öğrenmeye etki eden faktörlerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • A) Organizmanın genel uyarılmışlık durumu
 • B) Öğrenmede türe özgü hazır olma
 • C) Öğrenmede olgunlaşma
 • D) Öğrenmede güdülenme
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi motor öğrenmeye dayanır?

 • A) Otomobil kullanma
 • B) Matematik problemini çözme
 • C) Başkalarını taklit etme
 • D) Kitap yorumu yapma
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi zorlaştırıcı bir etkendir?

 • A) Öğrenilecek konuya güdülenme
 • B) Öğrenilenleri tekrarlama
 • C) Okuma ve anlatma
 • D) Öğrenilenler arasında olumsuz aktarma
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi belleğin temel işlemlerinden biri değildir?

 • A) Kodlama
 • B) Saklama
 • C) Koşullanma
 • D) Çağırma
SORU 18

Yaratıcı düşünme, bazı evrelerden geçilerek tamamlanır.
Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünmenin evrelerinden değildir?

 • A) Kuluçka
 • B) Pekiştireç
 • C) İlham
 • D) Gözden geçirme
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi unutmayı güçleştiren nedenlerdendir?

 • A) İleriye ket vurma
 • B) Beyinde hücre kaybı
 • C) Öğrenilenlerin kullanılmaması
 • D) Öğrenmeden sonra tekrarlar yapılması
SORU 20

İnsanın normal bilinçlilik durumu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uyanıklılık dönemleri
 • B) Uyku ve rüyalar
 • C) Meditasyon
 • D) Hipnoz
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBCDABCADBBDCADCBDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?