Seçmeli Sanat Tarihi 2 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

İlk Türkler, aşağıdaki sanat dallarının hangisiyle ilgilenmemişlerdir?

 • Hat
 • Minyatür
 • Taş işçiliği
 • Dokumacılık
Soru 2

Kâbe yapısı için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Tavanı yoktur.
 • Medine’de bulunmaktadır.
 • Yaklaşık bir küp biçimindedir.
 • Emeviler Döneminde inşa edilmiştir.
Soru 3

Büyük kentlerde inşa edilen Emevi camilerinde, aşağıdaki plan çeşitlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Kare plan
 • Transept plan
 • Dikdörtgen plan
 • Dört eyvanlı plan
Soru 4

Emevilerin, “Çok Üniteli Saraylar” plan türünde inşa ettikleri “Hırbet’ül Mefcer Sarayı”, günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisinde bulunmaktadır?

 • Ürdün
 • Mısır
 • İsrail
 • Suriye
Soru 5

• Abbasi Halifesi Mutasım için yapılan türbe, İslam dünyasının bilinen en eski türbesidir.
• Samarra şehrinde bulunan türbenin 12 kapısı vardır.
Hakkında kısa bilgi verilen türbe, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Arap Ata Türbesi
 • Âşık Paşa Türbesi
 • Aslan Cazip Türbesi
 • Kubbet’üs-Süleybiye Türbesi
SORU R
Soru 6

Memlûklerin en önemli mimari yapıları, aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktadır?

 • İstanbul
 • Kordoba
 • Kahire
 • Buhara
Soru 7

Alçak, silindirik bir taş kaide üzerinde, tuğladan sekiz köşeli yıldız biçimindeki gövdesiyle yükselen Sultan III. Mesud Minaresi, aşağıdaki hangi devlet döneminde inşa edilmiştir?

 • Uygur
 • Gazne
 • Karahanlı
 • Büyük Selçuklu
Soru 8

1272 yılında Türkiye Selçukluları döneminde yapılan ve kırka yakın mukarnaslı ağaç direkleri olması nedeniyle de “Kırk Direkli Cami” olarak bilinen cami, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Afyon Ulu Cami
 • Malatya Ulu Cami
 • Konya Sahip Ata Cami
 • Ankara Aslanhane Cami
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılmasının sonuçları arasında yer almaz?

 • Anadolu Türk siyasi birliğinin dağılması
 • Anadolu’nun Bizans hâkimiyetine girmesi
 • Anadolu’da “Beylikler Dönemi”nin başlaması
 • Anadolu’da Moğolların etkinliğinin çoğalması
Soru 10

Karahanlı ve Gazneliler zamanında Horasan’da geliştirilen dört eyvanlı planı; önce medresede, sonra da camilerde uygulayan ilk Türk-İslam devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Babür
 • Osmanlı
 • Büyük Selçuklu
 • Türkiye Selçuklu
Soru 11

Camilerin güney duvarında bulunan ve kıble yönünü belirleyen nişe ne ad verilir?

 • Minai
 • Minber
 • Mescit
 • Mihrap
Soru 12

Osmanlı mimarisini oluşum, gelişim ve dış etkiler altında değişim açısından kaç dönemde inceleyebiliriz?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 13

“Selsebil nedir?” sorusunun doğru cevabı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • Su biriktirmek amacıyla, genellikle toprak altında inşa edilmiş yapı.
 • Cadde ya da sokak kenarında gelip geçenin su içmesi için hayrat olarak yapılan eser.
 • Üst bölümündeki bir delikten çıkan suyun, üzerindeki engellerden süzülerek aşağıya doğru aktığı bir tür çeşme.
 • Cami avlularında yer alan, genellikle çokgen ya da daire planlı, üstü piramidal ya da konik çatı ile örtülü, çevresi açık çeşme yapısı.
SORU R
Soru 14

1491 yılında Sultan II. Bayezit tarafından mimar Abdul Ula bin Pulat Şah’a yaptırılan “Koza Han”, aşağıdaki Anadolu şehirlerinden hangisindedir?

 • İstanbul
 • Ankara
 • Konya
 • Bursa
Soru 15

Mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinileriyle bezeli olmasından dolayı Avrupalılarca “Mavi Cami (Blue Mosque)” olarak adlandırılan İstanbul camisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yeni Cami
 • Sultan Ahmet Camisi
 • Nuruosmaniye Camisi
 • Aksaray Valide Camisi
Soru 16

Türk halılarında kullanılan iki tip düğüm ismi, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • Sine - Gördes
 • Sine - Seccade
 • Lotto - Gördes
 • Eli belinde - Kuşlu
Soru 17

“Amasyalı cerrah _________’nun resimlediği “Cerrahiyei İlhaniye” adlı eserde, cerrahlık üzerine yapılmış 140 gerçekçi minyatür vardır.”
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdaki isimlerden hangisi yazılmalıdır?

 • Ali Kuşçu
 • Ahmet Ağaoğlu
 • Osman Keskinoğlu
 • Şerafeddin Sabuncuoğlu
Soru 18

Cumhuriyet Dönemi Türk mimarlığında, “İkinci Ulusal Mimarlık Akımı” olarak adlandırılan dönem, aşağıdaki hangi yıllar arasını kapsamaktadır?

 • 1923 - 1929
 • 1930 - 1940
 • 1940 - 1950
 • 1955 - 1971
Soru 19

Tunç ve pembe mermerin birlikte kullanıldığı İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın heykeltıraşı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pietro Canonica
 • Heinrich Krippel
 • Zühdü Müridoğlu
 • Ratip Aşir Acudoğlu
Soru 20

• Mustafa Esirkuş, Nedim Günsür, Leyla Gamsız, Hayrullah Tiner, Gönül Tiner, Mehmet Pesen ve Meryem Özacul gibi Bedri Rahmi Eyüpoğlu atölyesi öğrencilerinin 1947 yılında kurduğu resim grubudur.
• Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun kişiliğinde toplanan Doğu Batı sentezini Türk resminde yaratmak; yeni mezun sanatçı adaylarının sanat ortamında kendilerini tanıtmalarına olanak sağlamak grubun kuruluş amacıdır.
Hakkında kısa bilgi verilen sanatçı grup hareketi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • D Grubu
 • Onlar Grubu
 • Yeniler Grubu
 • Müstakil Ressam ve Heykeltıraşlar Birliği
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBADCBABCDBCDBADCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?