Seçmeli Sanat Tarihi 2 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

İlk Türkler, aşağıdaki sanat dallarının hangisiyle ilgilenmemişlerdir?

 • Hat
 • Minyatür
 • Taş işçiliği
 • Dokumacılık
Soru 2

Kâbe yapısı için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Tavanı yoktur.
 • Medine’de bulunmaktadır.
 • Yaklaşık bir küp biçimindedir.
 • Emeviler Döneminde inşa edilmiştir.
Soru 3

Büyük kentlerde inşa edilen Emevi camilerinde, aşağıdaki plan çeşitlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Kare plan
 • Transept plan
 • Dikdörtgen plan
 • Dört eyvanlı plan
Soru 4

Emevilerin, “Çok Üniteli Saraylar” plan türünde inşa ettikleri “Hırbet’ül Mefcer Sarayı”, günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisinde bulunmaktadır?

 • Ürdün
 • Mısır
 • İsrail
 • Suriye
Soru 5

• Abbasi Halifesi Mutasım için yapılan türbe, İslam dünyasının bilinen en eski türbesidir.
• Samarra şehrinde bulunan türbenin 12 kapısı vardır.
Hakkında kısa bilgi verilen türbe, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Arap Ata Türbesi
 • Âşık Paşa Türbesi
 • Aslan Cazip Türbesi
 • Kubbet’üs-Süleybiye Türbesi
REKLAM
Soru 6

Memlûklerin en önemli mimari yapıları, aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktadır?

 • İstanbul
 • Kordoba
 • Kahire
 • Buhara
Soru 7

Alçak, silindirik bir taş kaide üzerinde, tuğladan sekiz köşeli yıldız biçimindeki gövdesiyle yükselen Sultan III. Mesud Minaresi, aşağıdaki hangi devlet döneminde inşa edilmiştir?

 • Uygur
 • Gazne
 • Karahanlı
 • Büyük Selçuklu
Soru 8

1272 yılında Türkiye Selçukluları döneminde yapılan ve kırka yakın mukarnaslı ağaç direkleri olması nedeniyle de “Kırk Direkli Cami” olarak bilinen cami, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Afyon Ulu Cami
 • Malatya Ulu Cami
 • Konya Sahip Ata Cami
 • Ankara Aslanhane Cami
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılmasının sonuçları arasında yer almaz?

 • Anadolu Türk siyasi birliğinin dağılması
 • Anadolu’nun Bizans hâkimiyetine girmesi
 • Anadolu’da “Beylikler Dönemi”nin başlaması
 • Anadolu’da Moğolların etkinliğinin çoğalması
Soru 10

Karahanlı ve Gazneliler zamanında Horasan’da geliştirilen dört eyvanlı planı; önce medresede, sonra da camilerde uygulayan ilk Türk-İslam devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Babür
 • Osmanlı
 • Büyük Selçuklu
 • Türkiye Selçuklu
Soru 11

Camilerin güney duvarında bulunan ve kıble yönünü belirleyen nişe ne ad verilir?

 • Minai
 • Minber
 • Mescit
 • Mihrap
Soru 12

Osmanlı mimarisini oluşum, gelişim ve dış etkiler altında değişim açısından kaç dönemde inceleyebiliriz?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 13

“Selsebil nedir?” sorusunun doğru cevabı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • Su biriktirmek amacıyla, genellikle toprak altında inşa edilmiş yapı.
 • Cadde ya da sokak kenarında gelip geçenin su içmesi için hayrat olarak yapılan eser.
 • Üst bölümündeki bir delikten çıkan suyun, üzerindeki engellerden süzülerek aşağıya doğru aktığı bir tür çeşme.
 • Cami avlularında yer alan, genellikle çokgen ya da daire planlı, üstü piramidal ya da konik çatı ile örtülü, çevresi açık çeşme yapısı.
REKLAM
Soru 14

1491 yılında Sultan II. Bayezit tarafından mimar Abdul Ula bin Pulat Şah’a yaptırılan “Koza Han”, aşağıdaki Anadolu şehirlerinden hangisindedir?

 • İstanbul
 • Ankara
 • Konya
 • Bursa
Soru 15

Mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinileriyle bezeli olmasından dolayı Avrupalılarca “Mavi Cami (Blue Mosque)” olarak adlandırılan İstanbul camisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yeni Cami
 • Sultan Ahmet Camisi
 • Nuruosmaniye Camisi
 • Aksaray Valide Camisi
Soru 16

Türk halılarında kullanılan iki tip düğüm ismi, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • Sine - Gördes
 • Sine - Seccade
 • Lotto - Gördes
 • Eli belinde - Kuşlu
Soru 17

“Amasyalı cerrah _________’nun resimlediği “Cerrahiyei İlhaniye” adlı eserde, cerrahlık üzerine yapılmış 140 gerçekçi minyatür vardır.”
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdaki isimlerden hangisi yazılmalıdır?

 • Ali Kuşçu
 • Ahmet Ağaoğlu
 • Osman Keskinoğlu
 • Şerafeddin Sabuncuoğlu
Soru 18

Cumhuriyet Dönemi Türk mimarlığında, “İkinci Ulusal Mimarlık Akımı” olarak adlandırılan dönem, aşağıdaki hangi yıllar arasını kapsamaktadır?

 • 1923 - 1929
 • 1930 - 1940
 • 1940 - 1950
 • 1955 - 1971
Soru 19

Tunç ve pembe mermerin birlikte kullanıldığı İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın heykeltıraşı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pietro Canonica
 • Heinrich Krippel
 • Zühdü Müridoğlu
 • Ratip Aşir Acudoğlu
Soru 20

• Mustafa Esirkuş, Nedim Günsür, Leyla Gamsız, Hayrullah Tiner, Gönül Tiner, Mehmet Pesen ve Meryem Özacul gibi Bedri Rahmi Eyüpoğlu atölyesi öğrencilerinin 1947 yılında kurduğu resim grubudur.
• Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun kişiliğinde toplanan Doğu Batı sentezini Türk resminde yaratmak; yeni mezun sanatçı adaylarının sanat ortamında kendilerini tanıtmalarına olanak sağlamak grubun kuruluş amacıdır.
Hakkında kısa bilgi verilen sanatçı grup hareketi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • D Grubu
 • Onlar Grubu
 • Yeniler Grubu
 • Müstakil Ressam ve Heykeltıraşlar Birliği
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBADCBABCDBCDBADCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?