GİRİŞ/KAYIT

Siyer 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap Yarımadasındaki dini inanışlardan biri değildir?

 • A) Putperestlik
 • B) Mecusilik
 • C) Yahudilik
 • D) Bedevilik
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap toplumunda aslen Arap olmayıp sonradan Araplaşan kabilelere verilen isimdir?

 • A) Arab-ı âribe
 • B) Arab-ı müstağribe
 • C) Muallakat-ı Seba
 • D) Eyyamü-l Arab
SORU 3

Hadarî kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisinde dile getirilmiştir?

 • A) Aynı soydan gelen fertlerin oluşturduğu topluluk
 • B) İslam gelmeden önce Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği inancı benimseyenler
 • C) Çöl ve vahalarda göçebe olarak yaşayan Araplar
 • D) İslam öncesi Araplarda köy, kasaba ve şehirde yerleşik hayat yaşayanlar
SORU 4

“?” işareti ile belirten yerlere konulacak kavramlar hangi şık-ta birlikte verilmiştir?

 • A) Hür - Mevali - Köle
 • B) Mecusi - Hadarî - Köleler
 • C) Bedevi - Putperest - Mevali
 • D) Hristiyan - Yahudi - Mecusi
SORU 5

“Onlara, ‘Allah’ın indirdiğine uyun!’ denildiğinde, ‘Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız!’ derler…”
(Bakara suresi, 170. ayet)
Bu ayet Mekkeli müşriklerin İslam’ı kabullenmelerini zorlaştıran aşağıdaki özelliklerinden hangisi dile getirilmektedir?

 • A) Statülerini kaybetmek istememeleri
 • B) Yaygın olarak putperestliği benimsemeleri
 • C) Örf ve adetlerine bağlı olmaları
 • D) Ekonomik kayba uğrayacaklarını düşünmeleri
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Mekke toplumunda yazının kullanıldığına kanıt oluşturmaz?

 • A) Çok beğenilen şiirlerin Kâbe’nin duvarına asılması
 • B) Şairlerin toplumda saygın bir yerde olması
 • C) Deri, hurma dalları, deve kemikleri gibi şeylerin yazı malzemesi olarak kullanılması
 • D) O döneme ait bazı anlaşma metinlerinin mevcut olması
SORU 7

İslam öncesi Arap toplumunda aşağıdaki sanat dallarından hangisi gelişmiştir?

 • A) Resim
 • B) Mimari
 • C) Edebiyat
 • D) Minyatür
SORU 8

İslam öncesi Arap toplumunda kan davalarının çok yaygın olmasının en temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fertlerin gelirlerinin birbirinden farklı olması
 • B) Toplum yapısının asabiyet üzerine kurulması
 • C) İnsanların çoğunluğunun göçebe hayat yaşaması
 • D) Toplumda düzeni sağlayacak merkezî bir gücün olmaması
SORU 9

Hz. Muhammed’e gelen ilk ayetlerde (Alak suresi 1-5. ayetler) aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmez?

 • A) İbadetten
 • B) Yaratmaktan
 • C) Yazmaktan
 • D) Öğrenmekten
SORU 10

Fetretü’l-vahiy (vahyin kesilmesi) hangi suredeki ayetlerle son bulmuştur?

 • A) Alak
 • B) Hicr
 • C) Müddesir
 • D) İnşirah
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi “ilk müslümanlar” arasında sayılmaz?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Hamza
 • C) Hz. Ebu Bekir
 • D) Zeyd bin Harise
SORU 12

“Sana emrolunanı açıkça söyle ve müşriklere aldırma”
(Hicr suresi, 94. ayet)
Bu ayetin Hz. Muhammed’in İslam’ı tebliği açısından önemi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ifade edilmiştir?

 • A) Açıktan davet dönemi başlamıştır.
 • B) Kendisinin bir peygamber olduğunu farketmişir.
 • C) Davetinde ısrarcı olmaktan vazgeçmiştir.
 • D) Daveti Mekke’nin dışına taşımıştır.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin, İslam’ın yayılmasını engellemek için başvurdukları yollardan biri değildir?

 • A) Müslümanlara eziyet ve işkence ederek insanların gözünü korkutmak
 • B) Ebu Talib aracılığıyla davasından dönmesi konusunda Hz. Muhammed’i ikna etmek
 • C) Servet ve Mekke’nin liderliği gibi çeşitli tekliflerle Hz. Muhammed’i davasından döndürmek
 • D) İslam dinini benimseyenleri Mekke’nin dışına çıkarmak
SORU 14

Müslümanların Habeşiştan’a ilk hicretleri hangi tarihte gerçekleşmiştir?

 • A) 615
 • B) 617
 • C) 619
 • D) 621
SORU 15

Habeşistan’a hicret eden ikinci kafileye aşağıdakilerden hangisi başkanlık etmiştir?

 • A) Amr bin As
 • B) Ali bin Ebi Talib
 • C) Cafer bin Ebi Talib
 • D) Abdurrahman bin Avf
SORU 16

Mekkeli müşriklerin Hz. Muhammed ve diğer müslümanlara uyguladıkları “boykot” hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir?

 • A) 610-612
 • B) 616-619
 • C) 622-630
 • D) 620-632
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihine “hüzün yılı” olarak geçen 620’de gerçekleşmiştir?

 • A) Hz. Hatice’nin vefatı
 • B) Medine’ye Hicret
 • C) İsra ve Miraç olayı
 • D) Boykot’un sona ermesi
SORU 18

Hz. Muhammed’in İslam’ı öğretmesi için Medine’ye gönderdiği sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ali b. Ebi Talib
 • B) Amr ibn As
 • C) Bilal-i Habeşi
 • D) Musab b. Umeyr
SORU 19

İslam’ın ilk mescidi nerede inşa edilmiştir?

 • A) Mekke
 • B) Taif
 • C) Küba
 • D) Şam
SORU 20

Aşağıdaki olaylardan hangisi Hicret’ten sonra gerçekleşmiştir?

 • A) Akabe Biatları
 • B) Hudeybiye antlaşması
 • C) Hz. Ömer’in müslüman olması
 • D) Hz. Muhammed’in Taif yolculuğu
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBDACBCDACBADACBADCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?