GİRİŞ/KAYIT

Siyer 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap Yarımadasındaki dini inanışlardan biri değildir?

 • Putperestlik
 • Mecusilik
 • Yahudilik
 • Bedevilik
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap toplumunda aslen Arap olmayıp sonradan Araplaşan kabilelere verilen isimdir?

 • Arab-ı âribe
 • Arab-ı müstağribe
 • Muallakat-ı Seba
 • Eyyamü-l Arab
SORU 3

Hadarî kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisinde dile getirilmiştir?

 • Aynı soydan gelen fertlerin oluşturduğu topluluk
 • İslam gelmeden önce Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği inancı benimseyenler
 • Çöl ve vahalarda göçebe olarak yaşayan Araplar
 • İslam öncesi Araplarda köy, kasaba ve şehirde yerleşik hayat yaşayanlar
SORU 4

“?” işareti ile belirten yerlere konulacak kavramlar hangi şık-ta birlikte verilmiştir?

 • Hür - Mevali - Köle
 • Mecusi - Hadarî - Köleler
 • Bedevi - Putperest - Mevali
 • Hristiyan - Yahudi - Mecusi
SORU 5

“Onlara, ‘Allah’ın indirdiğine uyun!’ denildiğinde, ‘Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız!’ derler…”
(Bakara suresi, 170. ayet)
Bu ayet Mekkeli müşriklerin İslam’ı kabullenmelerini zorlaştıran aşağıdaki özelliklerinden hangisi dile getirilmektedir?

 • Statülerini kaybetmek istememeleri
 • Yaygın olarak putperestliği benimsemeleri
 • Örf ve adetlerine bağlı olmaları
 • Ekonomik kayba uğrayacaklarını düşünmeleri
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Mekke toplumunda yazının kullanıldığına kanıt oluşturmaz?

 • Çok beğenilen şiirlerin Kâbe’nin duvarına asılması
 • Şairlerin toplumda saygın bir yerde olması
 • Deri, hurma dalları, deve kemikleri gibi şeylerin yazı malzemesi olarak kullanılması
 • O döneme ait bazı anlaşma metinlerinin mevcut olması
SORU 7

İslam öncesi Arap toplumunda aşağıdaki sanat dallarından hangisi gelişmiştir?

 • Resim
 • Mimari
 • Edebiyat
 • Minyatür
SORU 8

İslam öncesi Arap toplumunda kan davalarının çok yaygın olmasının en temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fertlerin gelirlerinin birbirinden farklı olması
 • Toplum yapısının asabiyet üzerine kurulması
 • İnsanların çoğunluğunun göçebe hayat yaşaması
 • Toplumda düzeni sağlayacak merkezî bir gücün olmaması
SORU 9

Hz. Muhammed’e gelen ilk ayetlerde (Alak suresi 1-5. ayetler) aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmez?

 • İbadetten
 • Yaratmaktan
 • Yazmaktan
 • Öğrenmekten
SORU 10

Fetretü’l-vahiy (vahyin kesilmesi) hangi suredeki ayetlerle son bulmuştur?

 • Alak
 • Hicr
 • Müddesir
 • İnşirah
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi “ilk müslümanlar” arasında sayılmaz?

 • Hz. Ali
 • Hz. Hamza
 • Hz. Ebu Bekir
 • Zeyd bin Harise
SORU 12

“Sana emrolunanı açıkça söyle ve müşriklere aldırma”
(Hicr suresi, 94. ayet)
Bu ayetin Hz. Muhammed’in İslam’ı tebliği açısından önemi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ifade edilmiştir?

 • Açıktan davet dönemi başlamıştır.
 • Kendisinin bir peygamber olduğunu farketmişir.
 • Davetinde ısrarcı olmaktan vazgeçmiştir.
 • Daveti Mekke’nin dışına taşımıştır.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin, İslam’ın yayılmasını engellemek için başvurdukları yollardan biri değildir?

 • Müslümanlara eziyet ve işkence ederek insanların gözünü korkutmak
 • Ebu Talib aracılığıyla davasından dönmesi konusunda Hz. Muhammed’i ikna etmek
 • Servet ve Mekke’nin liderliği gibi çeşitli tekliflerle Hz. Muhammed’i davasından döndürmek
 • İslam dinini benimseyenleri Mekke’nin dışına çıkarmak
SORU 14

Müslümanların Habeşiştan’a ilk hicretleri hangi tarihte gerçekleşmiştir?

 • 615
 • 617
 • 619
 • 621
SORU 15

Habeşistan’a hicret eden ikinci kafileye aşağıdakilerden hangisi başkanlık etmiştir?

 • Amr bin As
 • Ali bin Ebi Talib
 • Cafer bin Ebi Talib
 • Abdurrahman bin Avf
SORU 16

Mekkeli müşriklerin Hz. Muhammed ve diğer müslümanlara uyguladıkları “boykot” hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir?

 • 610-612
 • 616-619
 • 622-630
 • 620-632
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihine “hüzün yılı” olarak geçen 620’de gerçekleşmiştir?

 • Hz. Hatice’nin vefatı
 • Medine’ye Hicret
 • İsra ve Miraç olayı
 • Boykot’un sona ermesi
SORU 18

Hz. Muhammed’in İslam’ı öğretmesi için Medine’ye gönderdiği sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ali b. Ebi Talib
 • Amr ibn As
 • Bilal-i Habeşi
 • Musab b. Umeyr
SORU 19

İslam’ın ilk mescidi nerede inşa edilmiştir?

 • Mekke
 • Taif
 • Küba
 • Şam
SORU 20

Aşağıdaki olaylardan hangisi Hicret’ten sonra gerçekleşmiştir?

 • Akabe Biatları
 • Hudeybiye antlaşması
 • Hz. Ömer’in müslüman olması
 • Hz. Muhammed’in Taif yolculuğu
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBDACBCDACBADACBADCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler