GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sosyoloji 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Sosyolojinin kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Davranış bilimi
 • B) Toplumbilim
 • C) Doğa bilimi
 • D) Teknikbilim
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayın özelliklerindendir?

 • A) Geneldir.
 • B) Soyuttur.
 • C) Sayılarla ifade edilmez.
 • D) Yeri ve zamanı belli değişimlerdir.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin amaçlarından değildir?

 • A) Toplumu bilimsel olarak anlamak.
 • B) Toplumsal değişmenin nasıl işlediğini incelemek.
 • C) İnsanların bireysel sorunlarına çözüm yolları bulmak.
 • D) Toplumlar arası benzerlik ve farklılıkları saptayarak genellemelere ulaşmak.
SORU 4

• Belli bir toprak parçasında yerleşmiş olmak
• İhtiyaçları karşılayan işlevleri yerine getirmek
• Değişmeye rağmen süreklilik göstermek
• Ortak bir kültürü paylaşmak
Yukarıda verilenler hangisinin oluşabilmesinin koşullarındandır?

 • A) Kalabalık
 • B) Toplum
 • C) Toplumsal yığın
 • D) Toplumsal kategori
SORU 5

• Geçimleri avcılık ve toplayıcılıktır.
• Totemizm inancına sahiptirler.
• Yönetenler ve yönetilenler ayrımı yoktur. Bu nedenle devlet de yoktur.
Tarihsel gelişim açısından bakıldığında, yukarıda verilenler hangi toplumların özelliklerindendir?

 • A) İlkel göçebe toplumlar
 • B) Tarım toplumları
 • C) İmparatorluklar
 • D) Feodal toplum
SORU 6

İnsanın kökenini, biyolojik özelliklerini, evrimini, ilkel toplulukları ve kültürlerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Psikoloji
 • B) Coğrafya
 • C) Hukuk
 • D) Antropoloji
SORU 7

“Araştırmacının, araştırma sırasında birtakım ön yargılardan, inançlardan, arzu ve çıkarlarından arınmasıdır.”
Yukarıda açıklanan ilke hangisidir?

 • A) Nesnellik
 • B) Somutluk
 • C) Nedensellik
 • D) Konunun sınırlandırılması
SORU 8

Bilimin gözlenebilir, deney yapılabilir olgulara dayanması, bilimin öncelikle hangi niteliğinin gereğidir?

 • A) Nesnel olma
 • B) Olgusal olma
 • C) Mantıksal olma
 • D) Öngörü sağlama
SORU 9

Sosyolojinin kullandığı araştırma teknikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • A) Anket, araştırma konusuyla ilgili olan yazılı sorulardan oluşur.
 • B) Monografi, sınırlı bir konunun derinlemesine incelenmesidir.
 • C) İstatistik, bilgileri grafik ya da tablolarla göstermeye yarar.
 • D) Sosyometri, çok büyük gruplarda uygulanır.
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi, bir ilişkinin toplumsal nitelik taşıması için sahip olması gereken özelliklerden değildir?

 • A) Tek bir kişiden oluşmalıdır.
 • B) Bireyler birbirinden haberdar olmalıdır.
 • C) Belli bir süre devam etmelidir.
 • D) Bireyler arasında karşılıklı etkileşim olmalıdır.
SORU 11

I. Erkek olmak
II. Öğretmen olmak
III. Bir sendikaya üye olmak
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kazanılmış statüye örnektir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal statünün özelliklerinden değildir?

 • A) Statülerin hepsi doğuştan kazanılır.
 • B) Bireylerin birden fazla statüsü vardır.
 • C) Bireyin toplum içindeki konumunu yansıtır.
 • D) Bireyler statülerini tek başlarına belirleyemez.
SORU 13

Toplumsal kontrol mekanizmaları resmî ve resmî olmayan biçiminde ikiye ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi “resmî” toplumsal kontrol mekanizmalarındandır?

 • A) Ahlaki yaptırımlar
 • B) Hukuki yaptırımlar
 • C) Dinsel yaptırımlar
 • D) Törel yaptırımlar
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi olumsuz toplumsal sapmanın nedenlerinden değildir?

 • A) Psikolojik uyumsuzluklar
 • B) Farklı kültürlerden gelmiş olma
 • C) Toplumun istediği biçimde davranma
 • D) Bireyde zihinsel eksikliğin olması
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi bireyin isteğinin dışında katıldığı gruplardandır?

 • A) Dernek
 • B) Siyasi parti
 • C) Aile
 • D) Arkadaşlık
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi “cemaat” in özelliklerindendir?

 • A) Resmîdir.
 • B) Çıkara dayalı ilişkiler geçerlidir.
 • C) Nüfusu çok kalabalık gruplardır.
 • D) Yüz yüze ilişkiler ve gelenekler etkilidir.
SORU 17

I. Kırmızı ışıkta bekleyen yayalar
II. İlköğretim çağındaki çocuklar
III. Bir derneğin üyeleri
Yukarıdaki topluluk türleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

I -- > II -- > III

 • A) Toplumsal grup -- > Toplumsal kategori -- > Toplumsal yığın
 • B) Toplumsal yığın -- > Toplumsal kategori -- > Toplumsal grup
 • C) Toplumsal kategori -- > Toplumsal grup -- > Toplumsal yığın
 • D) Toplumsal grup -- > Toplumsal yığın -- > Toplumsal kategori
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi kentleşmenin nedenlerinden değildir?

 • A) Şehirde iş bulma olanaklarının fazlalığı
 • B) Köydeki geleneklerin baskısından uzaklaşma isteği
 • C) Köyde daha iyi hayat standardına ulaşma olanağı
 • D) Şehirde daha ileri sağlık hizmetlerinden faydalanma olanağı
SORU 19

I Bireylerin, sınıflar ve tabakalar arasında yer değiştirme olanağı vardır.
II. Bireylerin hangi tabakanın içinde yer alacağı doğumla birlikte belirlenir.
III. Statülerin artması ya da azalması bireylerin yetenek ve başarılarına bağlıdır.
Yukarıdakilerden hangileri açık sınıf tabakalaşmasının özelliklerindendir?

 • A) I ve III
 • B) II ve III
 • C) I ve II
 • D) I, II ve III
SORU 20

Bir iş yeri sahibinin iflas ederek işçi olması, aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olur?

 • A) Kapalı sınıf tabakalaşması
 • B) Toplumsal norm
 • C) Verilmiş statü
 • D) Toplumsal hareketlilik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCBADABDACABCCDBCAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?