GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sosyoloji 2 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi kültürü en iyi şekilde açıklar?

 • A) Bilim ve teknolojideki gelişmedir.
 • B) Sosyal faaliyetlerde aktif olmadır.
 • C) Estetik alanda yapılan etkinliklerdir.
 • D) İnsanın doğayla mücadelesi içerisinde yaratmış olduğu herşeydir.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

 • A) Kültür hem öğrenilir hem öğretilir.
 • B) Kültür bir toplumun temel özelliğidir.
 • C) Kültürün manevi ögeleri maddi ögelerinden daha hızlı değişir.
 • D) Kültürel ögeler toplumsal gelişme ile birlikte değişim gösterir.
SORU 3

Aşağıdaki kültürel unsurlardan hangisi maddi kültür ögelerindendir?

 • A) Üretim araçları
 • B) Yazılı kurallar
 • C) Sanat
 • D) Dil
SORU 4

“Kültürel ögelerin zaman içerisinde dönüşümü” anlamına gelen kavram hangisidir?

 • A) Kültürleme
 • B) Kültürel değişme
 • C) Kültürel yayılma
 • D) Kültürel farklılık
SORU 5

• Aile
• Eğitim
• Ekonomi
• Din
Yukarıda verilenler hangisinin çeşitlerindendir?

 • A) Toplumsal rol
 • B) Toplumsal Statü
 • C) Toplumsal norm
 • D) Toplumsal kurum
SORU 6

Aile türlerinden “anaerkil aile” ve “ataerkil aile” hangi ölçüte göre gruplandırılmıştır?

 • A) Otoriteye göre
 • B) Eş sayısına göre
 • C) Üye sayısına göre
 • D) Eşin seçildiği gruba göre
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi çekirdek ailenin özelliklerinden biridir?

 • A) Evlenme ve boşanma din kurallarına göre gerçekleşir.
 • B) Evlenen çift, erkeğin ailesinin yanında oturur.
 • C) Akrabalık, erkek soyundan geçer.
 • D) Tek eşliliğin olduğu ailedir.
SORU 8

Aşağıdaki din çeşitlerinden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

 • A) Monoteizm= Tek tanrılı din
 • B) Politeizm= Çok tanrılı din
 • C) Natürizm= Doğa güçlerine tapma
 • D) Animizm= Totem denilen bir bitki ya da hayvana tapma
SORU 9

“Elde edilmesi emek ve maliyet gerektiren mallardır.”
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 • A) Ekonomik mal
 • B) Serbest mal
 • C) Hizmet
 • D) Doğa
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi üretim malıdır?

 • A) Televizyon
 • B) Traktör
 • C) Mobilya
 • D) Ekmek
SORU 11

Fiyatların düşmesi ile birlikte paranın alım gücünün yükseldiği durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • A) Devalüasyon
 • B) Enflasyon
 • C) Deflasyon
 • D) Sermaye
SORU 12

I. Üretim araçlarının mülkiyeti devletin elindedir.
II. Malların fiyatı arz ve talep yasasına göre belirlenir.
III. Mallar satın alma gücüne sahip olanlar için üretilir.
Yukarıda verilenlerden hangileri kapitalist ekonomi sisteminin özelliklerindendir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi siyasetin temel kuruluşlarından değildir?

 • A) Parlâmento
 • B) Baskı grupları
 • C) Seçim kurumu
 • D) Halk Eğitim Merkezleri
SORU 14

• Vatan
• Halk
• İktidar
• EgemenlikYukarıda verilenler hangisinin temel unsurlarıdır?

 • A) Adaletin
 • B) Devletin
 • C) Siyasi partilerin
 • D) Sivil toplum kuruluşların
SORU 15

T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi, yürütme organını oluşturur ve yürütme görevini devlet adına gerçekleştirir?

 • A) Cumhurbaşkanı ve hükûmet
 • B) Millet meclisi ve hükûmet
 • C) Yüksek mahkemeler
 • D) Siyasi partiler
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmenin özelliklerinden biridir?

 • A) Toplumsal değişme her toplumda görülür.
 • B) Toplumsal değişme hızı her toplumda aynıdır.
 • C) Toplumsal değişme her zaman hiçbir müdahale olmadan kendiliğinden gerçekleşir.
 • D) Toplumsal değişme her zaman iyi, olumlu yönde gerçekleşir.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi demokratik yönetimin özelliklerindendir?

 • A) İktidar tek bir kişinin elindedir.
 • B) Yönetim dinsel kurallara göre düzenlenir.
 • C) Toplumun bütün kesimleri örgütlenme özgürlüğüne sahiptir.
 • D) Yürütme gücünü elinde bulunduranların denetlenmesi olanaksızdır.
SORU 18

Toplumsal hayatın her alanındaki (teknolojide, bilimde, ekonomide vb.) büyümeyi ve genişlemeyi anlatmak için aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanırız?

 • A) İhtilal
 • B) İş bölümü
 • C) Toplumsal gelişme
 • D) Toplumsal bütünleşme
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi serbest toplumsal değişmenin nedenlerinden değildir?

 • A) Nüfus artışı
 • B) Teknolojik yenilikler
 • C) Yabancı bir kültürle temas
 • D) Devletin plânlı müdahaleleri
SORU 20

Toplumsal bütünleşmeyi gerçekleştiremeyen toplumlarda aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenir?

 • A) Toplumsal ilerleme
 • B) Toplumsal huzursuzluk
 • C) Toplumsal dayanışma
 • D) Demokratik kurumlaşma
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCABDADDABCCDBAACCDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?