GİRİŞ/KAYIT

Tarih 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Tarihî olaylar, neden sonuç ilişkisi ile birbirine bağlıdırlar. Bir tarihî olayın sonucu, diğer bir tarihî olayın nedenini oluşturabilir.
Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde bu tür bir ilişki yoktur?

 • İstanbul’un fethi Yeni Çağın başlaması
 • Yazının bulunması Tarihî Çağlara geçiş
 • Büyük İskender’in Asya Seferine çıkması Türklerin İslamiyet ile tanışması
 • Lidyalıların parayı bulması Ticarette mal takasına dayalı ekonominin sona ermesi
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi, tarihin konuya göre sınıflandırılmasına örnektir?

 • Dinler Tarihi
 • Avrupa Tarihi
 • Orta Çağ Tarihi
 • III. Selim Dönemi
SORU 3

Miladi 1071 yılının yüzyıl olarak okunuşu, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • On birinci yüzyılın son çeyreği
 • Onuncu yüzyılın ikinci yarısının ilk çeyreği
 • Onuncu yüzyılın ikinci yarısının son çeyreği
 • On birinci yüzyılın ikinci yarısının ilk çeyreği
SORU 4

Aşağıdaki tarihe yardımcı bilim dallarından hangi ikisi için, sırasıyla “Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarında doğmuştur.” diyebiliriz?

 • Arkeoloji - İstatistik
 • Heraldik - Diplomatik
 • Paleografya - Nümizmatik
 • Nümizmatik - Paleografya
SORU 5

Yeni Taş Devrinde insanlar;
• ova ve akarsu kenarlarında küçük yerleşim yerleri kurmuşlar,
• toprağı işlemeye başlayarak tarımsal üretime geçmişlerdir.
Yeni Taş Devri ile ilgili verilen bu özelliklerden herhangi birine ulaşmamızda aşağıdakilerden hangisi daha kuvvetli bir bulgudur?

 • Para
 • Şaban
 • Mağara resimleri
 • Bakır süs eşyaları
SORU 6

Aşağıdaki tarih yazıcılığı çeşitlerinden hangisinde, bilimsel yöntem ve kurallardan yararlanma temel alınır?

 • Kronik Tarih Yazıcılığı
 • Öğretici Tarih Yazıcılığı
 • Hikâyeci Tarih Yazıcılığı
 • Araştırıcı Tarih Yazıcılığı
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi, Mezopotamya uygarlığı içerisinde yer almaz?

 • Akadlar
 • İskitler
 • Elamlar
 • Amurrular
SORU 8

• Larissa
• Thebai
• Korinthos
Verilenlerin ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Antik Yunanistan’da kurulan şehir devletleri
 • İlk Çağda yaşamış Romalı felsefeciler
 • Bizans ikonaları
 • Hitit Tanrıları
SORU 9

Anadolu’da ele geçirilen ilk yazılı belge ile bulunduğu yer, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Dikilitaş - İstanbul
 • Kültepe Tabletleri - Kültepe
 • Kral Midas’ın mezarı - Polatlı
 • Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı - Boğazköy
SORU 10

I. Piramitler
II. Zigguratlar
III. Ateşgedeler
Verilenlerden hangileri, Mısır mimarisindeki mezar anıtlarındandır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 11

“Hitit krallarının yetkileri sınırsız değildi.” yargısına, aşağıdaki seçeneklerin hangisinden ulaşabiliriz?

 • Hitit Krallığı, ilk dönemlerinde feodal beyliklerden oluşuyordu.
 • Pankuş adı verilen bir meclis, kralı denetleme hakkına sahipti.
 • Devlet başkanı olan kral, aynı zamanda başkomutan, başrahip ve baş yargıçtı.
 • “Tavananna” denilen kraliçe, kralın devlet merkezinde bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet ederdi.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi, Pers uygarlığı ile ilgili değildir?

 • İlk düzenli posta teşkilatının kurulması
 • Büyük İskender tarafından yıkılması
 • Ülkenin satraplıklara bölünmesi
 • Hinduizm dinine inanmaları
SORU 13

Kudüs şehrinin kurucusu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Âdem
 • Hz. Musa
 • Hz. Davut
 • Hz. Süleyman
SORU 14

Çin seferi dönüşü Mani dinini, Uygur ülkesine getiren Uygur hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Moyen-Çur
 • Bögü Kağan
 • Kutluk Bilge Kül Kağan
 • Alp Kutluk Bilge Kağan
SORU 15

“_________, İstanbul’u Sasanilerle birlikte, 619 ve 626 yıllarında olmak üzere iki defa kuşatmışlardır.”
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Avarlar
 • Hazarlar
 • Kumanlar
 • Peçenekler
SORU 16

Hristiyanlar, aşağıdaki hangi Türk hükümdarına “Tanrı’nın Kamçısı” unvanını vermişlerdir?

 • Bilge Kağan
 • Çaka Bey
 • Mete Han
 • Attila
SORU 17

İlk Türkler, hükümdarlarına tanrı tarafından verildiğine inanılan devlet yönetme yetkisine ne ad vermişlerdir?

 • Yuğ
 • Kut
 • Toy
 • Şad
SORU 18

İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü büyük meclislere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kurgan
 • Divan
 • Kurultay
 • Hendese
SORU 19

Volga Nehri ile Ural dağları arasında yaşayan FinUgor kavimleri ile On-Ogur Türklerinin karışımından meydana gelen topluluk, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ogurlar
 • Avarlar
 • Macarlar
 • Kimekler
SORU 20

Çinliler ile Müslüman Araplar arasında yapılan Talas Savaşı sırasında, Müslüman Arapların yanında yer alarak Çinlilerin yenilmesini sağlayan Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hazarlar
 • Türgeşler
 • Karluklar
 • Kırgızlar
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADCBDBABABDCBADBCCC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler