GİRİŞ/KAYIT

Tarih 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Tarihî olaylar, neden sonuç ilişkisi ile birbirine bağlıdırlar. Bir tarihî olayın sonucu, diğer bir tarihî olayın nedenini oluşturabilir.
Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde bu tür bir ilişki yoktur?

 • A) İstanbul’un fethi Yeni Çağın başlaması
 • B) Yazının bulunması Tarihî Çağlara geçiş
 • C) Büyük İskender’in Asya Seferine çıkması Türklerin İslamiyet ile tanışması
 • D) Lidyalıların parayı bulması Ticarette mal takasına dayalı ekonominin sona ermesi
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi, tarihin konuya göre sınıflandırılmasına örnektir?

 • A) Dinler Tarihi
 • B) Avrupa Tarihi
 • C) Orta Çağ Tarihi
 • D) III. Selim Dönemi
SORU 3

Miladi 1071 yılının yüzyıl olarak okunuşu, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) On birinci yüzyılın son çeyreği
 • B) Onuncu yüzyılın ikinci yarısının ilk çeyreği
 • C) Onuncu yüzyılın ikinci yarısının son çeyreği
 • D) On birinci yüzyılın ikinci yarısının ilk çeyreği
SORU 4

Aşağıdaki tarihe yardımcı bilim dallarından hangi ikisi için, sırasıyla “Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarında doğmuştur.” diyebiliriz?

 • A) Arkeoloji - İstatistik
 • B) Heraldik - Diplomatik
 • C) Paleografya - Nümizmatik
 • D) Nümizmatik - Paleografya
SORU 5

Yeni Taş Devrinde insanlar;
• ova ve akarsu kenarlarında küçük yerleşim yerleri kurmuşlar,
• toprağı işlemeye başlayarak tarımsal üretime geçmişlerdir.
Yeni Taş Devri ile ilgili verilen bu özelliklerden herhangi birine ulaşmamızda aşağıdakilerden hangisi daha kuvvetli bir bulgudur?

 • A) Para
 • B) Şaban
 • C) Mağara resimleri
 • D) Bakır süs eşyaları
SORU 6

Aşağıdaki tarih yazıcılığı çeşitlerinden hangisinde, bilimsel yöntem ve kurallardan yararlanma temel alınır?

 • A) Kronik Tarih Yazıcılığı
 • B) Öğretici Tarih Yazıcılığı
 • C) Hikâyeci Tarih Yazıcılığı
 • D) Araştırıcı Tarih Yazıcılığı
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi, Mezopotamya uygarlığı içerisinde yer almaz?

 • A) Akadlar
 • B) İskitler
 • C) Elamlar
 • D) Amurrular
SORU 8

• Larissa
• Thebai
• Korinthos
Verilenlerin ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Antik Yunanistan’da kurulan şehir devletleri
 • B) İlk Çağda yaşamış Romalı felsefeciler
 • C) Bizans ikonaları
 • D) Hitit Tanrıları
SORU 9

Anadolu’da ele geçirilen ilk yazılı belge ile bulunduğu yer, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) Dikilitaş - İstanbul
 • B) Kültepe Tabletleri - Kültepe
 • C) Kral Midas’ın mezarı - Polatlı
 • D) Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı - Boğazköy
SORU 10

I. Piramitler
II. Zigguratlar
III. Ateşgedeler
Verilenlerden hangileri, Mısır mimarisindeki mezar anıtlarındandır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 11

“Hitit krallarının yetkileri sınırsız değildi.” yargısına, aşağıdaki seçeneklerin hangisinden ulaşabiliriz?

 • A) Hitit Krallığı, ilk dönemlerinde feodal beyliklerden oluşuyordu.
 • B) Pankuş adı verilen bir meclis, kralı denetleme hakkına sahipti.
 • C) Devlet başkanı olan kral, aynı zamanda başkomutan, başrahip ve baş yargıçtı.
 • D) “Tavananna” denilen kraliçe, kralın devlet merkezinde bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet ederdi.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi, Pers uygarlığı ile ilgili değildir?

 • A) İlk düzenli posta teşkilatının kurulması
 • B) Büyük İskender tarafından yıkılması
 • C) Ülkenin satraplıklara bölünmesi
 • D) Hinduizm dinine inanmaları
SORU 13

Kudüs şehrinin kurucusu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Âdem
 • B) Hz. Musa
 • C) Hz. Davut
 • D) Hz. Süleyman
SORU 14

Çin seferi dönüşü Mani dinini, Uygur ülkesine getiren Uygur hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Moyen-Çur
 • B) Bögü Kağan
 • C) Kutluk Bilge Kül Kağan
 • D) Alp Kutluk Bilge Kağan
SORU 15

“_________, İstanbul’u Sasanilerle birlikte, 619 ve 626 yıllarında olmak üzere iki defa kuşatmışlardır.”
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Avarlar
 • B) Hazarlar
 • C) Kumanlar
 • D) Peçenekler
SORU 16

Hristiyanlar, aşağıdaki hangi Türk hükümdarına “Tanrı’nın Kamçısı” unvanını vermişlerdir?

 • A) Bilge Kağan
 • B) Çaka Bey
 • C) Mete Han
 • D) Attila
SORU 17

İlk Türkler, hükümdarlarına tanrı tarafından verildiğine inanılan devlet yönetme yetkisine ne ad vermişlerdir?

 • A) Yuğ
 • B) Kut
 • C) Toy
 • D) Şad
SORU 18

İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü büyük meclislere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kurgan
 • B) Divan
 • C) Kurultay
 • D) Hendese
SORU 19

Volga Nehri ile Ural dağları arasında yaşayan FinUgor kavimleri ile On-Ogur Türklerinin karışımından meydana gelen topluluk, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ogurlar
 • B) Avarlar
 • C) Macarlar
 • D) Kimekler
SORU 20

Çinliler ile Müslüman Araplar arasında yapılan Talas Savaşı sırasında, Müslüman Arapların yanında yer alarak Çinlilerin yenilmesini sağlayan Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hazarlar
 • B) Türgeşler
 • C) Karluklar
 • D) Kırgızlar
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADCBDBABABDCBADBCCC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?