Tarih 2 - 2014 2. Dönem

Soru 1

İslamiyet, aşağıdaki bölgelerin hangisinde ortaya çıkmıştır?

 • Maveraünnehir
 • Mezopotamya
 • Harezm
 • Hicaz
Soru 2

Hz. Muhammed, aşağıdakilerin hangisinde kan davalarını kaldırdığını Müslümanlara ilan etmiştir?

 • Veda Hutbesi’nde
 • Kâbe hakemliğinde
 • Hudeybiye Barışı’nda
 • Medine Sözleşmesi’nde
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi İslam ordusu ile Bizans ordusu arasında yapılan savaşlardan biri değildir?

 • Mute
 • Köprü
 • Yermük
 • Ecnadeyn
Soru 4

Aşağıdaki halifelerden hangisi döneminde yalancı peygamberler ortaya çıkmıştır?

 • Hz. Ali
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
 • Hz. Ebu Bekir
Soru 5

İslam dünyasının ünlü bilim insanlarından biri olan İbni Sina’nın “ElKanun” adlı eseri, Latinceye çevrilerek Avrupa’da, asırlarca tıp öğreniminde temel tıp kitabı olarak kullanılmıştır.
Bu bilgiden, aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

 • İslam dini bilimsel gelişmelere açıktır.
 • Tıp bilimi, İslamiyet ile birlikte doğmuştur.
 • Batı dünyası, İslam bilginlerinden yararlanmıştır.
 • Tıp alanında büyük eserler veren Müslüman bilginler de vardır.
SORU R
Soru 6

Müslüman Arapların, aşağıdaki devletlerden hangisini yıkmaları sonrasında Müslümanlar; Horasan, Maveraünnehir ve Kafkasya’daki Türklerle komşu olmuşlardır?

 • Fatimî
 • Emevi
 • Eyyubi
 • Sasani
Soru 7

İslamiyet’in Türkler arasında hızla yayılmasında, aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur?

 • İki ulusun kullandığı savaş taktikleri
 • Cihan hakimiyeti ideali ile cihat düşüncesinin örtüşmesi
 • Farklı inanışlara gösterilen hoşgörülü yaklaşım
 • Tek tanrı inancının benimsenmiş olması
Soru 8

Türk İslam edebiyatının ilk yazılı örneği olan “Kutadgu Bilig” adlı eser ile ilgili, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Arap alfabesi ile yazılmıştır.
 • Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınmıştır.
 • Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur.
 • Hükümdarlara öğüt veren bir “Siyasetname” özelliğindedir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, ilk Müslüman Türk devletlerinden biri değildir?

 • Büyük Selçuklular
 • Tolunoğulları
 • Karahanlılar
 • Gazneliler
Soru 10

“Selçuklularda, hükümdar çocuklarının eğitim ve yetişmelerinden sorumlu olan kişi”, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Naib
 • Hacip
 • Atabey
 • Emiri Candar 10
Soru 11

Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Tuğrul, Abbasi halifesi Kaim biEmrillah’ı, aşağıdaki hangi devletin baskısından kurtarmak için 1055 yılının Ocak ayında Bağdat’a girmiştir?

 • Fatimî
 • Eyyubi
 • Büveyhoğulları
 • Samanoğulları
Soru 12

Gazneli Sultan Mahmut’un Hindistan’a düzenlemiş olduğu 17 askerî sefer için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Türkler, İslam dinine hizmet etmeye çalışmışlardır.
 • Hindistan’ın tamamına İslam dini hâkim olmuştur.
 • Sultan Mahmut, İslam dinini yaymaya çalışmıştır.
 • İslam dünyasında Sultan Mahmut’un itibarı artmıştır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinin faaliyetlerinden biri değildir?

 • Anadolu’daki Türk nüfusunu artırmaları
 • Kutsal emanetleri, Mısır’dan İstanbul’a getirmeleri
 • Anadolu’ya medrese, han, hamam, cami gibi eserler kazandırmaları
 • Kuruldukları bölgeleri Haçlılara, Bizanslılara ve Gürcülere karşı korumaları
SORU R
Soru 14

Büyük Selçuklularda “Tuğraî” adı verilen görevli, aşağıdaki divanlardan hangisinin başkanıdır?

 • Divanı Arz
 • Divanı İşraf
 • Divanı İnşa
 • Divanı İstifa
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklularla Türkiye Selçuklularının ortak düşmanlarından biri değildir?

 • Haçlılar
 • Moğollar
 • Bizanslılar
 • Danişmentliler
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, Miryokefalon Savaşı’nın sonuçlarından biridir?

 • Anadolu’daki Türk siyasi birliğinin bozulması
 • Karamanoğlu Mehmet Bey’in, Konya’yı ele geçirmesi
 • Osmanlı sınırlarının, Adriyatik Denizi kıyılarına ulaşması
 • Bizans’ın, Anadolu’da taarruz durumundan savunma durumuna geçmesi
Soru 17

Aşağıdaki olaylardan hangisi, Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılmasında diğerlerinden daha çok etkili olmuştur?

 • Haçlı Seferleri
 • Kösedağ Savaşı
 • Bizans saldırıları
 • Anadolu’da kurulan Türk beylikleri
Soru 18

“Selçuklu Tarihi” adlı eseri yazarak, Türkiye Selçuklu sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev’e sunan dönemin büyük tarihçisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ravendi
 • İbni Bibi
 • Âşıkpaşazade
 • Kerimüddin Aksarayî
Soru 19

Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde, kervanların güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan mimari yapılar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bedestenler
 • Bimarhaneler
 • Kervansaraylar
 • İmarethaneler
Soru 20

Türkiye Selçuklularında, bütün kadıları denetleme yetkisine sahip olan ve “Kadi’l Kudat” unvanını taşıyan kadıların başkanı, aşağıdaki şehirlerin hangisinde otururdu?

 • Konya
 • Kayseri
 • Bursa
 • İstanbul
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABDBDAABCCBBCDDBACA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?