GİRİŞ/KAYIT

Tarih 2 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

İslamiyet, aşağıdaki bölgelerin hangisinde ortaya çıkmıştır?

 • A) Maveraünnehir
 • B) Mezopotamya
 • C) Harezm
 • D) Hicaz
SORU 2

Hz. Muhammed, aşağıdakilerin hangisinde kan davalarını kaldırdığını Müslümanlara ilan etmiştir?

 • A) Veda Hutbesi’nde
 • B) Kâbe hakemliğinde
 • C) Hudeybiye Barışı’nda
 • D) Medine Sözleşmesi’nde
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi İslam ordusu ile Bizans ordusu arasında yapılan savaşlardan biri değildir?

 • A) Mute
 • B) Köprü
 • C) Yermük
 • D) Ecnadeyn
SORU 4

Aşağıdaki halifelerden hangisi döneminde yalancı peygamberler ortaya çıkmıştır?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz. Ebu Bekir
SORU 5

İslam dünyasının ünlü bilim insanlarından biri olan İbni Sina’nın “ElKanun” adlı eseri, Latinceye çevrilerek Avrupa’da, asırlarca tıp öğreniminde temel tıp kitabı olarak kullanılmıştır.
Bu bilgiden, aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

 • A) İslam dini bilimsel gelişmelere açıktır.
 • B) Tıp bilimi, İslamiyet ile birlikte doğmuştur.
 • C) Batı dünyası, İslam bilginlerinden yararlanmıştır.
 • D) Tıp alanında büyük eserler veren Müslüman bilginler de vardır.
SORU 6

Müslüman Arapların, aşağıdaki devletlerden hangisini yıkmaları sonrasında Müslümanlar; Horasan, Maveraünnehir ve Kafkasya’daki Türklerle komşu olmuşlardır?

 • A) Fatımî
 • B) Emevi
 • C) Eyyubi
 • D) Sasani
SORU 7

İslamiyet’in Türkler arasında hızla yayılmasında, aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur?

 • A) İki ulusun kullandığı savaş taktikleri
 • B) Cihan hakimiyeti ideali ile cihat düşüncesinin örtüşmesi
 • C) Farklı inanışlara gösterilen hoşgörülü yaklaşım
 • D) Tek tanrı inancının benimsenmiş olması
SORU 8

Türk İslam edebiyatının ilk yazılı örneği olan “Kutadgu Bilig” adlı eser ile ilgili, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Arap alfabesi ile yazılmıştır.
 • B) Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınmıştır.
 • C) Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur.
 • D) Hükümdarlara öğüt veren bir “Siyasetname” özelliğindedir.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi, ilk Müslüman Türk devletlerinden biri değildir?

 • A) Büyük Selçuklular
 • B) Tolunoğulları
 • C) Karahanlılar
 • D) Gazneliler
SORU 10

“Selçuklularda, hükümdar çocuklarının eğitim ve yetişmelerinden sorumlu olan kişi”, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Naib
 • B) Hacip
 • C) Atabey
 • D) Emiri Candar 10
SORU 11

Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Tuğrul, Abbasi halifesi Kaim biEmrillah’ı, aşağıdaki hangi devletin baskısından kurtarmak için 1055 yılının Ocak ayında Bağdat’a girmiştir?

 • A) Fatımî
 • B) Eyyubi
 • C) Büveyhoğulları
 • D) Samanoğulları
SORU 12

Gazneli Sultan Mahmut’un Hindistan’a düzenlemiş olduğu 17 askerî sefer için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Türkler, İslam dinine hizmet etmeye çalışmışlardır.
 • B) Hindistan’ın tamamına İslam dini hâkim olmuştur.
 • C) Sultan Mahmut, İslam dinini yaymaya çalışmıştır.
 • D) İslam dünyasında Sultan Mahmut’un itibarı artmıştır.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi, Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinin faaliyetlerinden biri değildir?

 • A) Anadolu’daki Türk nüfusunu artırmaları
 • B) Kutsal emanetleri, Mısır’dan İstanbul’a getirmeleri
 • C) Anadolu’ya medrese, han, hamam, cami gibi eserler kazandırmaları
 • D) Kuruldukları bölgeleri Haçlılara, Bizanslılara ve Gürcülere karşı korumaları
SORU 14

Büyük Selçuklularda “Tuğraî” adı verilen görevli, aşağıdaki divanlardan hangisinin başkanıdır?

 • A) Divanı Arz
 • B) Divanı İşraf
 • C) Divanı İnşa
 • D) Divanı İstifa
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklularla Türkiye Selçuklularının ortak düşmanlarından biri değildir?

 • A) Haçlılar
 • B) Moğollar
 • C) Bizanslılar
 • D) Danişmentliler
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi, Miryokefalon Savaşı’nın sonuçlarından biridir?

 • A) Anadolu’daki Türk siyasi birliğinin bozulması
 • B) Karamanoğlu Mehmet Bey’in, Konya’yı ele geçirmesi
 • C) Osmanlı sınırlarının, Adriyatik Denizi kıyılarına ulaşması
 • D) Bizans’ın, Anadolu’da taarruz durumundan savunma durumuna geçmesi
SORU 17

Aşağıdaki olaylardan hangisi, Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılmasında diğerlerinden daha çok etkili olmuştur?

 • A) Haçlı Seferleri
 • B) Kösedağ Savaşı
 • C) Bizans saldırıları
 • D) Anadolu’da kurulan Türk beylikleri
SORU 18

“Selçuklu Tarihi” adlı eseri yazarak, Türkiye Selçuklu sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev’e sunan dönemin büyük tarihçisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ravendi
 • B) İbni Bibi
 • C) Âşıkpaşazade
 • D) Kerimüddin Aksarayî
SORU 19

Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde, kervanların güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan mimari yapılar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bedestenler
 • B) Bimarhaneler
 • C) Kervansaraylar
 • D) İmarethaneler
SORU 20

Türkiye Selçuklularında, bütün kadıları denetleme yetkisine sahip olan ve “Kadi’l Kudat” unvanını taşıyan kadıların başkanı, aşağıdaki şehirlerin hangisinde otururdu?

 • A) Konya
 • B) Kayseri
 • C) Bursa
 • D) İstanbul
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABDBDAABCCBBCDDBACA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?