GİRİŞ/KAYIT

Tarih 3 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Anadolu, Suriye, Filistin, İran, Mısır, Arap Yarımadası ve Mezopotamya’nın tamamını içine alan coğrafi bölgeye ne ad verilir?

 • Orta Asya
 • Yakın Doğu
 • Balkanlar
 • Maveraünnehir
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların, Selçuklu yönetiminden bağımsız hareket etmelerini sağlayan sebepler arasında gösterilemez?

 • Selçukluların eski güçlerini kaybetmesi
 • Selçukluların, Kösedağ Savaşı’nda yenilmesi
 • Selçukluların, Osmanlılara bağımsızlık vermesi
 • Anadolu’nun büyük ölçüde Moğol yönetimine girmesi
SORU 3

Osmanlılar, Hamitoğullarından, aşağıdaki yerlerden hangisini satın alarak Anadolu’da Türk birliğini sağlamaya çalışmışlardır?

 • Edirne ve Tekirdağ
 • Sinop, Bafra ve Samsun
 • Kütahya, Tavşanlı ve Simav
 • Isparta, Beyşehir, Yalvaç ve Karaağaç
SORU 4

Doğu Roma İmparatorluğu’na son veren devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlhanlı
 • Osmanlı
 • Safevi
 • Akkoyunlu
SORU 5

Osmanlı Memlûk ilişkileri ilk hangi Osmanlı padişahı döneminde bozulmuştur?

 • I. Bayezit
 • II. Bayezıt
 • I. Osman
 • I. Murat
SORU 6

Hicaz Bölgesi, aşağıdaki hangi savaş sonrasında Osmanlı himayesine girmiştir?

 • Ridaniye
 • Çaldıran
 • Haçova
 • Mercidabık
SORU 7

“Tarihçiler, Osmanlı sadrazamlarından Sokullu Mehmet Paşa’nın 1579 yılındaki ölümüyle Osmanlı Devleti’nin ________ Dönemi’nin sona erdiğini düşünürler.”
Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Yıkılış
 • Kuruluş
 • Duraklama
 • Yükselme
SORU 8

Barutun ateşli silahlarda kullanılmasının Avrupa’daki sonucu, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Skolastik düşünce yıkıldı.
 • Derebeylik rejimi sona erdi.
 • Bankacılık sektörü ortaya çıktı.
 • Okuma yazma bilenlerin sayısı arttı.
SORU 9

I. Ümit Burnu’nun keşfi
II. Sömürgeciliğin hızlanması
III. Süveyş Kanalı’nın açılması
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri, Osmanlı Devleti’nin jeopolitik önemini artırmıştır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 10

Rönesans’ın ilk olarak başladığı ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İngiltere
 • Almanya
 • İspanya
 • İtalya
SORU 11

Osmanlı Devleti, aşağıdaki devletlerden hangisiyle Bucaş Antlaşması’nı imzalamıştır?

 • Rusya
 • Venedik
 • Lehistan
 • Avusturya
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi;
• önce Fransız Devrimi’nin generali,
• sonra Fransa Cumhuriyeti’nin ilk başkanı,
• ve daha sonrasında da Fransa İmparatoru ve İtalya Kralı olmuştur?

 • Montesquieu
 • Marie Antoinette
 • Napolyon Bonapart
 • Jean-Jacques Rousseau
SORU 13

Osmanlı Devleti’nin ilk kez toprak kaybına uğradığı 1699 tarihli Karlofça Antlaşması’ndan kazançlı çıkan ülkeler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Avusturya - Sırbistan - Almanya
 • Avusturya - Venedik - Lehistan
 • Venedik - Ceneviz - İtalya
 • Rusya - Lehistan - Fransa
SORU 14

İngiltere’nin Mısır konusunu, Avrupa platformuna taşıyarak bu konuyu bir Avrupa sorunu hâline dönüştürmek istemesindeki amacı, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Mısır’ı ve Sina Yarımadası’nı işgal etmek
 • Arabistan Yarımadası’ndaki petrol bölgelerine sahip olmak
 • Hicaz Bölgesi’ni ele geçirerek Arapların bağımsız olmalarını sağlamak
 • Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını ve sömürgelerine giden yolların güvenliğini korumak 9
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi, II. Abdülhamit Döneminde gerçekleşmemiştir?

 • 31 Mart Olayı
 • I. Meşrutiyetin ilan edilmesi
 • İlk defa dışarıdan borç para alınması
 • Bulgaristan Krallığı’nın Osmanlı’dan ayrılması
SORU 16

Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılacağı, devletler genel hukukundan yararlanacağı ve toprak bütünlüğünün de Avrupalı devletlerin garantisi altında olacağı kararları, aşağıdaki antlaşmaların hangisinde alınmıştır?

 • Paris Antlaşması
 • Edirne Antlaşması
 • Belgrad Antlaşması
 • Pasarofça Antlaşması
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme nedenlerinden biri değildir?

 • Almanya’nın savaştan galip çıkacağına inanılması
 • Osmanlı devlet adamlarının Almanlara olan güveni
 • Daha önce kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi
 • Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri’nin saldırısına uğraması
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafi Keşifler ile Sanayi Devrimi’nin ortak sonuçlarındandır?

 • İşçi sınıfının doğması
 • Avrupa’nın zenginleşmesi
 • Büyük işletmelerin açılması
 • Hristiyanlığın yeni ülkelere yayılması
SORU 19

19 . yüzyılda;
• Bankacılık sektöründe görülen gelişmeler,
• Sigorta şirketlerinin kurulması,
• Kâğıt para ve çeklerin kullanılması
gibi gelişmeler, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

 • Ticaretin gelişmesine
 • I. Dünya Savaşı’nın çıkmasına
 • Milliyetçilik fikrinin yaygınlaşmasına
 • Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesine
SORU 20

1789 Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirler, Osmanlı Devleti’ni siyasi, sosyal ve askerî alanlarda hem olumlu hem de olumsuz yönlerde etkilemiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti üzerindeki olumsuz etkilerinden biridir?

 • Batı tarzında yeni okulların açılması
 • Yönetim alanında ıslahatların yapılması
 • Askerî alanda yapılan yeniliklerin yaygınlaştırılması
 • Azınlıklar arasında bağımsızlık fikirlerinin yayılması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCDBAADBCDCCBDCADBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler