GİRİŞ/KAYIT

Tarih 4 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki Divanıhümayun üyelerinden hangisi, padişah malının mutlak vekili durumundadır?

 • Nişancı
 • Defterdar
 • Kazasker
 • Şeyhülislam
SORU 2

• İstanbul Sarayburnu’nda, Osmanlı Devleti’nin 600 yıllık tarihinin 400 yılı boyunca, devletin idare merkezi olarak kullanılan ve Osmanlı padişahlarının yaşadığı saraydır.
• Fatih Sultan Mehmet tarafından 1459 1464 yılları arasında yaptırılan saray, Abdülmecit’in Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene boyunca devletin idare merkezi ve Osmanlı padişahlarının resmî ikametgâhı olmuştur.
• Saray, halkının Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ve diğer saraylarda yaşamaya başlaması ile birlikte boşaltılmıştır.
• Ramazan ayı içerisinde padişah ve ailesi tarafından ziyaret edilen Kutsal Emanetler Dairesi’nin her yıl bakımının yapılmasına ayrı bir önem verilmiştir.
Hakkında bilgi verilen saray, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Topkapı Sarayı
 • Tophane Sarayı
 • Çırağan Sarayı
 • Beylerbeyi Sarayı
SORU 3

Osmanlı Devleti’nde adliye teşkilatının bulunduğu en küçük yönetim birimi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nahiye
 • Eyalet
 • Sancak
 • Kaza
SORU 4

Osmanlı Devleti’nde, mali ve idari işlerin yönetilmesinden sorumlu olan sınıf, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Reaya
 • İlmiye
 • Seyfiye
 • Kalemiye 10
SORU 5

Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde “Yeniçeri Ocağı” kurulmuştur?

 • I. Osman
 • II. Osman
 • I. Murat
 • II. Murat
SORU 6

Osmanlı Devleti’nde âyanların varlığı ilk kez, aşağıdakilerden hangisi ile tanınmıştır?

 • I. Meşrutiyet
 • Senedi ittifak
 • Nizamı Cedit
 • Islahat Fermanı
SORU 7

Sultan II. Mahmut Döneminde, aşağıdaki görevlilerden hangisine “müşir” unvanı verilmiştir?

 • Eyalet valilerine
 • Humbaracıbaşına
 • Nahiye müdürlerine
 • Divan-ı Ahkâm-ı Adliye üyelerine
SORU 8

Osmanlı’da eğitim işlerini örgütlemek, yürütmek ve denetlemek üzere 1841 yılında kurulan meclis, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Meclis-i Maliye
 • Meclis-i Âli-i Tanzimat
 • Meclis-i Maarif-i Umumiye
 • Meclis-i Valâ-yı Ahkâm-ı Adliye
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi, Müslümanlara ait olan öşri toprakların özelliklerinden biri değildir?

 • Vakıf yapılabilir.
 • Alınıp satılabilir.
 • Bağış yapılabilir.
 • Vergiden muaftır.
SORU 10

“Osmanlı hükümdarlarından ________ Döneminde “akçe” adı verilen ilk gümüş para, 1327 yılında bastırılmıştır.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Osman Bey
 • Orhan Bey
 • I. Murat
 • II. Murat
SORU 11

Osmanlılarda ilk defa Osman Gazi’nin pazara getirilen her yük mal için iki akçe almalarını emretmesi ile başlayan ve ilk zamanlar sadece satıcıdan alınan vergi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Niyabet Rüsûmu
 • Ağnam
 • Cizye
 • Bâc
SORU 12

Osmanlıdaki Devlet Darphanesi, hangi yıl para basma konusunda yetkili kılınmıştır?

 • 1815
 • 1844
 • 1854
 • 1881
SORU 13

Osmanlı Devleti, 19 . yüzyılda imzaladığı aşağıdaki hangi antlaşma ile bağımsız bir dış ticaret politikası izleme hakkını kaybetmiştir?

 • İstanbul Antlaşması
 • Kütahya Antlaşması
 • Balta Limanı Antlaşması
 • Hünkâr İskelesi Antlaşması
SORU 14

Osmanlı Devleti’nde 1856 yılında kurulan Bankı Osmanînin merkezi, aşağıdaki Avrupa şehirlerinden hangisindedir?

 • Roma
 • Paris
 • Viyana
 • Londra
SORU 15

Osmanlı döneminde nakış işleyen, desen hazırlayan, minyatür çizen sanatçılara ne isim verilirdi?

 • Kavaf
 • Hattat
 • Nakkaş
 • Dülger
SORU 16

Aşağıdaki kentlerden hangisi, Osmanlı’nın taşra şehirlerinden biri değildir?

 • İstanbul
 • Ankara
 • Erzurum
 • Kastamonu
SORU 17

Osmanlı Devleti’nin edebiyat alanında yaygın olarak kullandığı dil, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türkçe
 • Farsça
 • Rusça
 • Arapça
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’ndeki askerî mızıka okulunun adıdır?

 • Feshane
 • Islahhane
 • Humbarahane
 • Mehterhane
SORU 19

Aşağıdaki devletlerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin İstanbul ve Bağdat şehirlerinde okullar açmıştır?

 • İran
 • Mısır
 • Rusya
 • İsrail
SORU 20

1773 yılında, ordunun deniz subayı ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan “Mühendishane - i Bahr - i Hümayun” okulu, hangi Osmanlı padişahı döneminde açılmıştır?

 • III. Mustafa
 • III. Ahmet
 • III. Osman
 • III. Selim
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BAADCBACDBDBCDCABDAA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler