Açık öğretim lisesiTarih 4 – Test 2 2014-2. Dönem
GİRİŞ/KAYIT

Tarih 4 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki Divanıhümayun üyelerinden hangisi, padişah malının mutlak vekili durumundadır?

 • A) Nişancı
 • B) Defterdar
 • C) Kazasker
 • D) Şeyhülislam
SORU 2

• İstanbul Sarayburnu’nda, Osmanlı Devleti’nin 600 yıllık tarihinin 400 yılı boyunca, devletin idare merkezi olarak kullanılan ve Osmanlı padişahlarının yaşadığı saraydır.
• Fatih Sultan Mehmet tarafından 1459 1464 yılları arasında yaptırılan saray, Abdülmecit’in Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene boyunca devletin idare merkezi ve Osmanlı padişahlarının resmî ikametgâhı olmuştur.
• Saray, halkının Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ve diğer saraylarda yaşamaya başlaması ile birlikte boşaltılmıştır.
• Ramazan ayı içerisinde padişah ve ailesi tarafından ziyaret edilen Kutsal Emanetler Dairesi’nin her yıl bakımının yapılmasına ayrı bir önem verilmiştir.
Hakkında bilgi verilen saray, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Topkapı Sarayı
 • B) Tophane Sarayı
 • C) Çırağan Sarayı
 • D) Beylerbeyi Sarayı
SORU 3

Osmanlı Devleti’nde adliye teşkilatının bulunduğu en küçük yönetim birimi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nahiye
 • B) Eyalet
 • C) Sancak
 • D) Kaza
SORU 4

Osmanlı Devleti’nde, mali ve idari işlerin yönetilmesinden sorumlu olan sınıf, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Reaya
 • B) İlmiye
 • C) Seyfiye
 • D) Kalemiye 10
SORU 5

Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde “Yeniçeri Ocağı” kurulmuştur?

 • A) I. Osman
 • B) II. Osman
 • C) I. Murat
 • D) II. Murat
SORU 6

Osmanlı Devleti’nde âyanların varlığı ilk kez, aşağıdakilerden hangisi ile tanınmıştır?

 • A) I. Meşrutiyet
 • B) Senedi ittifak
 • C) Nizamı Cedit
 • D) Islahat Fermanı
SORU 7

Sultan II. Mahmut Döneminde, aşağıdaki görevlilerden hangisine “müşir” unvanı verilmiştir?

 • A) Eyalet valilerine
 • B) Humbaracıbaşına
 • C) Nahiye müdürlerine
 • D) Divan-ı Ahkâm-ı Adliye üyelerine
SORU 8

Osmanlı’da eğitim işlerini örgütlemek, yürütmek ve denetlemek üzere 1841 yılında kurulan meclis, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Meclis-i Maliye
 • B) Meclis-i Âli-i Tanzimat
 • C) Meclis-i Maarif-i Umumiye
 • D) Meclis-i Valâ-yı Ahkâm-ı Adliye
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi, Müslümanlara ait olan öşri toprakların özelliklerinden biri değildir?

 • A) Vakıf yapılabilir.
 • B) Alınıp satılabilir.
 • C) Bağış yapılabilir.
 • D) Vergiden muaftır.
SORU 10

“Osmanlı hükümdarlarından ________ Döneminde “akçe” adı verilen ilk gümüş para, 1327 yılında bastırılmıştır.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Osman Bey
 • B) Orhan Bey
 • C) I. Murat
 • D) II. Murat
SORU 11

Osmanlılarda ilk defa Osman Gazi’nin pazara getirilen her yük mal için iki akçe almalarını emretmesi ile başlayan ve ilk zamanlar sadece satıcıdan alınan vergi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Niyabet Rüsûmu
 • B) Ağnam
 • C) Cizye
 • D) Bâc
SORU 12

Osmanlıdaki Devlet Darphanesi, hangi yıl para basma konusunda yetkili kılınmıştır?

 • A) 1815
 • B) 1844
 • C) 1854
 • D) 1881
SORU 13

Osmanlı Devleti, 19 . yüzyılda imzaladığı aşağıdaki hangi antlaşma ile bağımsız bir dış ticaret politikası izleme hakkını kaybetmiştir?

 • A) İstanbul Antlaşması
 • B) Kütahya Antlaşması
 • C) Balta Limanı Antlaşması
 • D) Hünkâr İskelesi Antlaşması
SORU 14

Osmanlı Devleti’nde 1856 yılında kurulan Bankı Osmanînin merkezi, aşağıdaki Avrupa şehirlerinden hangisindedir?

 • A) Roma
 • B) Paris
 • C) Viyana
 • D) Londra
SORU 15

Osmanlı döneminde nakış işleyen, desen hazırlayan, minyatür çizen sanatçılara ne isim verilirdi?

 • A) Kavaf
 • B) Hattat
 • C) Nakkaş
 • D) Dülger
SORU 16

Aşağıdaki kentlerden hangisi, Osmanlı’nın taşra şehirlerinden biri değildir?

 • A) İstanbul
 • B) Ankara
 • C) Erzurum
 • D) Kastamonu
SORU 17

Osmanlı Devleti’nin edebiyat alanında yaygın olarak kullandığı dil, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Türkçe
 • B) Farsça
 • C) Rusça
 • D) Arapça
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’ndeki askerî mızıka okulunun adıdır?

 • A) Feshane
 • B) Islahhane
 • C) Humbarahane
 • D) Mehterhane
SORU 19

Aşağıdaki devletlerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin İstanbul ve Bağdat şehirlerinde okullar açmıştır?

 • A) İran
 • B) Mısır
 • C) Rusya
 • D) İsrail
SORU 20

1773 yılında, ordunun deniz subayı ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan “Mühendishane - i Bahr - i Hümayun” okulu, hangi Osmanlı padişahı döneminde açılmıştır?

 • A) III. Mustafa
 • B) III. Ahmet
 • C) III. Osman
 • D) III. Selim
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BAADCBACDBDBCDCABDAA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?