GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Tarih 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Orta Asya Türk tarihine ait bilgileri en çok, aşağıdaki hangi devletin kaynaklarından öğrenmekteyiz?

 • A) Çin
 • B) Hint
 • C) Pers
 • D) Bizans
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin Orta Asya’da kurduğu devletlerden biri değildir?

 • A) Kırgız
 • B) Uygur
 • C) Kutluk
 • D) Bulgar
SORU 3

Aşağıdaki Türk kağanlarından hangisi, I. Göktürk Devleti’nin kurucusudur?

 • A) Mukan
 • B) Bumin
 • C) Bilge
 • D) Tapo
SORU 4

Göktürkler, aşağıdaki hangi devletle siyasi ilişkiler kurmamıştır?

 • A) Çin
 • B) Bizans
 • C) Safevi
 • D) Sasani 6
SORU 5

Türklerin en eski kültürü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Anav Kültürü
 • B) Andronova Kültürü
 • C) Afanasyevo Kültürü
 • D) Kelteminar Kültürü
SORU 6

Türk kelimesinin en eski söyleniş şekli, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Törük
 • B) Türüş
 • C) Tüyus
 • D) Türkân
SORU 7

• Kendisine bağlı boy beylerine çok sert davranarak onları baskı altına almak istemesi
• Bir şehir ve kale inşa ederek Türk savaş usullerine ters düşen savunma şekli uygulaması
gibi izlediği yanlış politikalardan dolayı, devletinin yıkılmasına neden olan Türk hakanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Balamir
 • B) Ho-Han-Yeh
 • C) Kün-Çin
 • D) Yer’in eksen eğikliğinin
SORU 8

Aşağıdaki kararlardan hangisi, 447 tarihli Anatolyos Antlaşması’nda yer almaz?

 • A) Niş’te ortak pazar kurulması
 • B) Bizans’ın savaş tazminatı ödemesi
 • C) Bizans’ın başkentinde bulunan merkez kilisesinin camiye çevrilmesi
 • D) Tuna’nın güneyinde beş günlük mesafedeki yerlerin askerden arındırılması
SORU 9

Mani dinini benimseyen Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Akhunlar
 • B) Uygurlar
 • C) Göktürkler
 • D) Türgişler
SORU 10

Batı Türkleri, çoğunlukla, aşağıdaki Türk kavimlerinin hangisinin soyundan gelir?

 • A) Karluklar
 • B) Hazarlar
 • C) Oğuzlar
 • D) Avarlar
SORU 11

Avarlar, Bayan Han’ın başkanlığında, 562 yılında, bugünkü aşağıdaki topraklardan hangisine yerleşerek büyük bir devlet kurmuşlardır?

 • A) Ukrayna
 • B) Fransa
 • C) İngiltere
 • D) Macaristan
SORU 12

Büyük Bulgarya Devleti’nin yıkılmasında büyük rol oynayan Türk kavmi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hazarlar
 • B) Macarlar
 • C) Kıpçaklar
 • D) Peçenekler
SORU 13

Doğu Avrupa – Batı Sibirya Bölgesi, 11 . yüzyıl boyunca Kıpçak hâkimiyeti nedeniyle batı kaynaklarında, aşağıdaki isimlerden hangisi ile anılmıştır?

 • A) Dobruca
 • B) Comania
 • C) Deşt-i Kıpçak
 • D) Codex Cumanicus
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerde devlet kurabilmek için gerekli olan unsurlardan biri değildir?

 • A) Ülke
 • B) Para
 • C) Bilgi
 • D) Egemenlik
SORU 15

Türklerde ilk devlet teşkilatı, aşağıdaki hangi hükümdar döneminde yapılmıştır?

 • A) Uldız
 • B) Attila
 • C) Mete Han
 • D) Bilge Kağan
SORU 16

İlk Türk boylarının, aşağıdaki konulardan hangisinde başarılı oldukları söylenemez?

 • A) Hayvancılık
 • B) Devlet kurma
 • C) Sözlü edebiyat
 • D) Merkeziyetçilik
SORU 17

Türklerin ikinci millî alfabesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Orhun Alfabesi
 • B) Uygur Alfabesi
 • C) Kiril Alfabesi
 • D) Arap Alfabesi
SORU 18

I. Taryat Yazıtı
II. Orhun Yazıtları
III. Talas Yazıtları
Verilenlerden hangileri Türk yazıtlarıdır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I, II ve III
SORU 19

Çin’den başlayarak, Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya kadar uzanan dünyaca ünlü tarihî ticaret yolu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İpek Yolu
 • B) Kürk Yolu
 • C) Kral Yolu
 • D) Baharat Yolu
SORU 20

Sasani veliahdı Firuz’u himayesi altına alarak İran’da tahta çıkmasını sağlayan Akhun hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Arpad
 • B) Yesügey
 • C) Kün - Han
 • D) Kabaç Hatun
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBCCADCBCDABBCDBDAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?