GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Tarih 2 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

İslam Devleti, aşağıdaki konulardan hangisini gerçekleştirmede diğerlerine göre daha çok zorlanmış olabilir?

 • A) İslami fetihler yapma
 • B) Hukuksal olarak örgütlenme
 • C) Devletin sınırlarını genişletme
 • D) Araplar arasında birlik sağlama
SORU 2

Fatımî Devleti, kaçıncı yüzyılda ve nerede kurulmuştur?

 • A) 7 yy İspanya
 • B) 8.yy Anadolu
 • C) 9.yy Mısır
 • D) 10.yy Tunus
SORU 3

İslam Devleti, aşağıdaki şehirlerin hangisinde kurulmuştur?

 • A) Kudüs
 • B) Mekke
 • C) Medine
 • D) İskenderiye
SORU 4

Eski Türkler “Kara” ismini, hangi yönü ifade etmek için kullanmışlardır?

 • A) Doğu
 • B) Batı
 • C) Güney
 • D) Kuzey
SORU 5

• Tarihteki ilk Arap Çin savaşıdır.
• Türklerin, İslam dinini kabul etmelerinde etkili olmuştur.
Yukarıda, hangi savaşın bazı özellikleri verilmiştir?

 • A) Talas
 • B) Katvan
 • C) Nihavend
 • D) Dandanakan 11
SORU 6

Selçuklu Türklerinin, Bizans’a karşı kazandıkları ilk önemli zaferi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Pasinler
 • B) Malazgirt
 • C) Yassı Çimen
 • D) Miryokefalon
SORU 7

Asla zapt edilemez denilen Ani Kalesi’ni ele geçiren ve bu başarısından dolayı da Abbasi halifesi Kaim bi Emrillah tarafından “fetih babası” anlamına gelen “Ebü’l Feth” unvanı ile onurlandırılan Selçuklu hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Melikşah
 • B) Alp Arslan
 • C) Tuğrul Bey
 • D) Selçuk Bey
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, Tolunoğulları ile İhşidilerin ortak özelliklerinden biri değildir?

 • A) Mısır’da kurulmuş olmaları
 • B) Hâkimiyetlerinin kısa sürmesi
 • C) Fatımîler tarafından yıkılmaları
 • D) Yöneticilerinin ve askerî gücünün Türklerden oluşması
SORU 9

Harzem valisi Anuş Tegin’in ölümü sonrasında oğlu Kudbeddin Muhammed’i, 1097 yılında Harzem’e vali olarak atayan Selçuklu sultanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Berkyaruk
 • B) Alp Arslan
 • C) Melikşah
 • D) Sencer
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi, Gazne Devleti’nin ordu teşkilatında bulunan sınıflardan biri değildir?

 • A) Gulamlar
 • B) Gönüllüler
 • C) Hassa Ordusu
 • D) Eyalet Askerleri
SORU 11

Bağdat’taki Nizamiye Medresesi’ni kurduran Selçuklu veziri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Buzgânî
 • B) Dihistânî
 • C) Nizamülmülk
 • D) Dergezini
SORU 12

Selçuklularda, şehzadeleri yetiştiren âlim kişilere ne ad verilirdi?

 • A) Lala
 • B) Şıhne
 • C) Yuğruş
 • D) Atabey
SORU 13

Ahmet Yesevî’nin, Türklere, İslam’ın ilkelerini basit ve anlaşılır bir dille öğretmeye çalıştığı eserinin adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şerefiyye
 • B) Divanı Hikmet
 • C) Atabetü’l Hakayık
 • D) Divanı Lügati’t Türk
SORU 14

Türk İslam devletlerinde ordunun sefer emrini, aşağıdakilerden hangisi verirdi?

 • A) Ulak
 • B) Tuğrai
 • C) Devaddar
 • D) Hükümdar
SORU 15

Aristo’nun fikirlerini en iyi şekilde açıkladığı için kendisine ikinci öğretmen anlamında “Muallimi Sânî” unvanı verilen ünlü filozof ve bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Farabî
 • B) Harezmî
 • C) İbni Türk
 • D) Zemahşerî
SORU 16

Selahaddin Eyyûbi’nin 1187 yılında Kudüs kralını Hıttin Savaşı’nda yenerek Kudüs’ü ele geçirmesi, aşağıdaki Haçlı Seferleri’nden hangisinin başlamasına neden olmuştur?

 • A) Dördüncü Haçlı Seferi
 • B) Üçüncü Haçlı Seferi
 • C) İkinci Haçlı Seferi
 • D) Birinci Haçlı Seferi
SORU 17

Memlûk Devleti, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda yıkılmıştır?

 • A) Katvan
 • B) Ayn Câlud
 • C) Ridaniye
 • D) Mercidabık
SORU 18

Dünyanın en güzel anıtlarından biri olan “Tac Mahal”, aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde yapılmıştır?

 • A) İlhanlılar
 • B) Babürlüler
 • C) Selçuklular
 • D) Timurlular
SORU 19

Eyyubîlerde, sultanla görüşmek isteyenleri görüştüren ve sultanın korunmasını sağlayan saray görevlisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hacip
 • B) Taştdar
 • C) Silahdar
 • D) Muhtesip
SORU 20

Aşağıdaki devlet adamlarından hangisi, Batınîliğin beyni olarak kabul edilen Alamut Kalesi’ni (Kartal Yuvası) alarak Batınîliğe son vermiştir?

 • A) Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey
 • B) Babür hükümdarı Babür
 • C) Gazneli Sultan Mahmut
 • D) İlhanlı hakanı Hülagü
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DDCDAABCACCDBDABCBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?