GİRİŞ/KAYIT

Temel Dini Bilgiler 2 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Kelime olarak gizli konuşma, ima, fısıldama, işaret etme ve yazıyla bildirme anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vahiy
 • B) Tefsir
 • C) Tevatür
 • D) Tebliğ
SORU 2

Aşağıda kendisine sahife verilen peygamberlerden hangisi doğru verilmiştir?

 • A) Hz. Şit 30 sahife
 • B) Hz. İdris 50 sahife
 • C) Hz. Âdem 20 sahife
 • D) Hz. İbrahim 10 sahife
SORU 3

Bütün peygamberlerin akıllı ve zeki olmaları aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • A) Sıdk
 • B) Emanet
 • C) Fetanet
 • D) İsmet
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin “İsmet” sıfatını açıklar?

 • A) Akıllı ve zeki olmaları
 • B) Günah işlememeleri
 • C) Doğru ve dürüst olmaları
 • D) Vahyi insanlara eksiksiz iletmeleri
SORU 5

Fetretü’l-Vahiy’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Muhammed’e ilk vahyin gelmeye başlaması
 • B) Hz. Muhammed’e vahyin yoğun olarak gelmesi
 • C) Hz. Muhammed’e ilk vahiy geldikten sonra bir süre kesilmesi
 • D) Hz. Muhammed’in vefatıyla vahyin kesilmesi 45
SORU 6

Kur’anı Kerim’in en uzun suresi kaç ayettir?

 • A) 286
 • B) 200
 • C) 114
 • D) 99
SORU 7

Kur’an-ı Kerim’in her beş sayfasından oluşan bölümüne ne denir?

 • A) Cüz
 • B) Sure
 • C) Ayet
 • D) Hizb
SORU 8

Kur’an-ı Kerim’in bölüm bölüm yaklaşık 23 yılda indirilmesi aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamamıştır?

 • A) Kitap haline getirilmesine
 • B) Yazılıp ezberlenmesinin kolaylaşmasına
 • C) Ortaya çıkan yeni problemlerin çözülmesine
 • D) İlkelerinin benimsenip hayata geçirilmesine
SORU 9

Kur’an-ı Kerim’in ağır ağır okunmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tecvit
 • B) Tertîl
 • C) Mukabele
 • D) Tadil-i Erkan
SORU 10

Kur’an ayetlerinin başka bir dile çevrilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tecvit
 • B) Müfessir
 • C) Tefsir
 • D) Meal
SORU 11

Kur’an-ı Kerim’in, Hz. Muhammed’in ve sahabelerinin açıklamalarına dayanılarak tefsir edilmesine ne denir?

 • A) İlmî Tefsir
 • B) Fikhî Tefsir
 • C) Rivayet Tefsiri
 • D) Dirayet Tefsiri
SORU 12

Kendinden önce gelen peygamberin şeriatını uygulamakla görevli peygambere ne denir?

 • A) Nebi
 • B) Veli
 • C) Müçtehit
 • D) Müceddit
SORU 13

Peygamber kelimesinin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Haber getiren
 • B) Gücü yeten
 • C) Hükmeden
 • D) Emin olan
SORU 14

Hz. Muhammed’in Taif ziyaretinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İslamı tebliğ etmek
 • B) Maddi destek almak
 • C) Akrabaları ile tanışmak
 • D) Barış antlaşması imzalamak
SORU 15

Mekkeli müşriklerin Müslümanlara uyguladığı boykot kaç yıl sürmüştür?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Medine’ye hicretinden sonra gerçekleşen bir olay değildir?

 • A) I. Akabe biatını gerçekleştirmek
 • B) Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırmak
 • C) Medine vesikasını imzalamak
 • D) Hudeybiye barış antlaşmasını imzalamak
SORU 17

Uhud savaşının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Müşriklerin Şamdan dönmekte olan kervanlarını korumak istemesi
 • B) Müşriklerin bir yıl önce yenildikleri savaşın öcünü almak istemeleri
 • C) Müslümanların Mekkedeki mallarını korumak istemeleri
 • D) Müslümanların Medineli Yahudileri Mekke müşriklerine karşı korumak istemeleri
SORU 18

624 yılında üçyüz kişilik bir Müslüman ordusunun bin kişilik müşrik ordusunu mağlup ettiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tebük
 • B) Hendek
 • C) Uhud
 • D) Bedir
SORU 19

Hendek savaşında hendek kazma fikrini ortaya atan sahabi kimdir?

 • A) Hz. Ömer’in Müslüman olmasıyla
 • B) Selman-ı Farisi
 • C) Hz. Ömer
 • D) Hz. Ali
SORU 20

Sözlükte yol, adet, huy, karakter ve davranış anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vahiy
 • B) Din
 • C) İbadet
 • D) Sünnet
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCBCADABDCAAACABDBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler