GİRİŞ/KAYIT

Türk Edebiyatı 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi şiirin ahenk unsurlarından biri değildir?

 • A) Ölçü
 • B) TEMA
 • C) Uyak
 • D) Aliterasyon
SORU 2

Aşk, ayrılık, doğa güzellikleri, yiğitlik gibi din dışı konuları işler. Bu edebiyatta ürünlerin kimin tarafından söylendiği bellidir. Koşma, semai, varsağı, destan vb. başlıca ürünleridir.
Parçada sözü edilen edebiyat kolu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Âşık edebiyatı
 • B) Klasik Edebiyat
 • C) Anonim halk edebiyatı
 • D) Dinî tasavvufi halk edebiyatı
SORU 3

Sen akşamlar kadar büyülü sıcak,
Rüyalarım kadar sade, güzeldin.
Baş başa uzandık günlerce ıslak,
Çimenlerine yaz bahçelerinin.

(Ahmet Hamdi Tanpınar)
Bu dizeler, konusu bakımından hangi şiir türüne girer?

 • A) Didaktik
 • B) Epik
 • C) Pastoral
 • D) Lirik
SORU 4

Fani Karac’oğlan fani
Veren alır tatlı canı
Yakışmazsa öldür beni
Yeşil bağla ala karşı

(Karacaoğlan)
Bu dörtlükte aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi kullanılmıştır?

 • A) Kinaye
 • B) Teşhis
 • C) Tariz
 • D) İrsal-i mesel
SORU 5

Uçun kuşlar, uçun doğduğum yere;
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
Ormanlar koynunda bir serin dere,
Dikenler içinde sarı gül vardır.

(Rıza Tevfik Bölükbaşı)
Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tabiat sevgisi
 • B) Özgürlük tutkusu
 • C) Memleket özlemi
 • D) Yalnızlıktan şikâyet
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

 • A) Nazım birimi beyittir.
 • B) Ürünler halkın anlayabileceği bir dille söylenmiştir.
 • C) Genellikle yarım ya da cinaslı uyak kullanılmıştır.
 • D) Aşk, doğa güzellikleri, ayrılık, yiğitlik, özlem gibi konular işlenmiştir.
SORU 7

Tasavvuf edebiyatında mürşitlerin müritleri aydınlatmak amacıyla söyledikleri şiirlere ne ad verilir?

 • A) Hikmet
 • B) Nutuk
 • C) Devriye
 • D) Ayin
SORU 8

İnsanlarda estetik duygular uyandıran, duygu, düşünce ve hayal dünyalarını zenginleştiren dil ürünü eserlere ne ad verilir?

 • A) Edebî eser
 • B) Tarihî eser
 • C) Felsefi eser
 • D) Bilimsel eser
SORU 9

Mühür gözlüm seni elden
Sakınırım kıskanırım
Yağan kardan esen yelden
Sakınırım kıskanırım

(Âşık Ali İzzet)
Bu dörtlüğün ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 7 + 6 = 13
 • B) 4 + 3 = 7
 • C) 4 + 4 = 8
 • D) 3 + 2 = 5
SORU 10

Bir edebî eserin incelenmesinde, yazarın etkilendiği akımları ve dünya görüşünü belirlerken hangi bilim dalından yararlanılır?

 • A) Sosyoloji
 • B) Psikoloji
 • C) Tarih
 • D) Felsefe
SORU 11

Bir yazıda süse ve gösterişe kaçmadan, az sözle duygu ve düşüncelerin dile getirilmesine ne ad verilir?

 • A) Açıklık
 • B) Duruluk
 • C) Yalınlık
 • D) Akıcılık
SORU 12

Gazelin son beytine ne ad verilir?

 • A) Matla
 • B) Makta
 • C) Beytü’l-gazel
 • D) Müzeyyel gazel
SORU 13

Ben yürürüm yane yane,
Aşk boyadı beni kane,
Ne akilem ne divane;
Gel gör beni aşk neyledi.

(Yunus Emre)
Bu dörtlük aşağıdaki edebiyat kollarından hangisine aittir?

 • A) Âşık edebiyatı
 • B) Divan edebiyatı
 • C) Tasavvuf edebiyatı
 • D) Servet-i Fünun Edebiyatı
SORU 14

Aramızı kesti dumanlı dağlar
Tepesinden aşan yollar yücedir
Artıyor efkârım yine bu çağlar
Bilmiyorum nazlı yârim nicedir

(Âşık Veysel)
Bu dörtlükte aşağıdaki kafiye çeşitlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • A) Zengin kafiye
 • B) Yarım kafiye
 • C) Tunç kafiye
 • D) Tam kafiye
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri nazım biçimlerinden biri değildir?

 • A) Koşma
 • B) Gazel
 • C) Mani
 • D) Semai
SORU 16

Fikir yazılarında düşüncelerin açıklanıp örneklendirildiği, karşılaştırmaların yapıldığı bölüme ne ad verilir?

 • A) Serim
 • B) Çözüm
 • C) Gelişme
 • D) Sonuç
SORU 17

Niçin kondun a bülbül
Kapımdaki asmaya
Ben yârimden ayrılmam
Götürseler asmaya
Bu şiirde aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle cinas yapılmıştır?

 • A) Asmaya
 • B) Ben
 • C) Niçin
 • D) Bülbül
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi İslami Devir Türk Edebiyatı içerisinde yer almaz?

 • A) Tasavvuf edebiyatı
 • B) Tanzimat edebiyatı
 • C) Klasik Edebiyat
 • D) Halk edebiyatı
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi klasik edebiyatın özelliklerinden biri değildir?

 • A) Sade bir dille yazılır.
 • B) Aruz ölçüsü kullanılır.
 • C) Aşk ve tasavvuf gibi konular işlenir.
 • D) Gazel, kaside, mesnevî, rubaî gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
SORU 20

Aralarında ortak nitelik bulunan iki varlıktan zayıf olanı güçlü gibi gösterme sanatına ne ad verilir?

 • A) İntak
 • B) Telmih
 • C) Hüsn-i ta’lil
 • D) Teşbih
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BADDCABACDCBCDBCABAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?