Bizi YouTube'den Takip Edin Bizi İnstagram'da Takip Edin
Türk Edebiyatı 1 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi şiirin ahenk unsurlarından biri değildir?

 • Ölçü
 • TEMA
 • Uyak
 • Aliterasyon
Soru 2

Aşk, ayrılık, doğa güzellikleri, yiğitlik gibi din dışı konuları işler. Bu edebiyatta ürünlerin kimin tarafından söylendiği bellidir. Koşma, semai, varsağı, destan vb. başlıca ürünleridir.
Parçada sözü edilen edebiyat kolu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Âşık edebiyatı
 • Klasik Edebiyat
 • Anonim halk edebiyatı
 • Dinî tasavvufi halk edebiyatı
Soru 3

Sen akşamlar kadar büyülü sıcak,
Rüyalarım kadar sade, güzeldin.
Baş başa uzandık günlerce ıslak,
Çimenlerine yaz bahçelerinin.

(Ahmet Hamdi Tanpınar)
Bu dizeler, konusu bakımından hangi şiir türüne girer?

 • Didaktik
 • Epik
 • Pastoral
 • Lirik
Soru 4

Fani Karac’oğlan fani
Veren alır tatlı canı
Yakışmazsa öldür beni
Yeşil bağla ala karşı

(Karacaoğlan)
Bu dörtlükte aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi kullanılmıştır?

 • Kinaye
 • Teşhis
 • Tariz
 • İrsal-i mesel
Soru 5

Uçun kuşlar, uçun doğduğum yere;
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
Ormanlar koynunda bir serin dere,
Dikenler içinde sarı gül vardır.

(Rıza Tevfik Bölükbaşı)
Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tabiat sevgisi
 • Özgürlük tutkusu
 • Memleket özlemi
 • Yalnızlıktan şikâyet
SORU R
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

 • Nazım birimi beyittir.
 • Ürünler halkın anlayabileceği bir dille söylenmiştir.
 • Genellikle yarım ya da cinaslı uyak kullanılmıştır.
 • Aşk, doğa güzellikleri, ayrılık, yiğitlik, özlem gibi konular işlenmiştir.
Soru 7

Tasavvuf edebiyatında mürşitlerin müritleri aydınlatmak amacıyla söyledikleri şiirlere ne ad verilir?

 • Hikmet
 • Nutuk
 • Devriye
 • Ayin
Soru 8

İnsanlarda estetik duygular uyandıran, duygu, düşünce ve hayal dünyalarını zenginleştiren dil ürünü eserlere ne ad verilir?

 • Edebî eser
 • Tarihî eser
 • Felsefi eser
 • Bilimsel eser
Soru 9

Mühür gözlüm seni elden
Sakınırım kıskanırım
Yağan kardan esen yelden
Sakınırım kıskanırım

(Âşık Ali İzzet)
Bu dörtlüğün ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

 • 7 + 6 = 13
 • 4 + 3 = 7
 • 4 + 4 = 8
 • 3 + 2 = 5
Soru 10

Bir edebî eserin incelenmesinde, yazarın etkilendiği akımları ve dünya görüşünü belirlerken hangi bilim dalından yararlanılır?

 • Sosyoloji
 • Psikoloji
 • Tarih
 • Felsefe
Soru 11

Bir yazıda süse ve gösterişe kaçmadan, az sözle duygu ve düşüncelerin dile getirilmesine ne ad verilir?

 • Açıklık
 • Duruluk
 • Yalınlık
 • Akıcılık
Soru 12

Gazelin son beytine ne ad verilir?

 • Matla
 • Makta
 • Beytü’l-gazel
 • Müzeyyel gazel
Soru 13

Ben yürürüm yane yane,
Aşk boyadı beni kane,
Ne akilem ne divane;
Gel gör beni aşk neyledi.

(Yunus Emre)
Bu dörtlük aşağıdaki edebiyat kollarından hangisine aittir?

 • Âşık edebiyatı
 • Divan edebiyatı
 • Tasavvuf edebiyatı
 • Servet-i Fünun Edebiyatı
SORU R
Soru 14

Aramızı kesti dumanlı dağlar
Tepesinden aşan yollar yücedir
Artıyor efkârım yine bu çağlar
Bilmiyorum nazlı yârim nicedir

(Âşık Veysel)
Bu dörtlükte aşağıdaki kafiye çeşitlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Zengin kafiye
 • Yarım kafiye
 • Tunç kafiye
 • Tam kafiye
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri nazım biçimlerinden biri değildir?

 • Koşma
 • Gazel
 • Mâni
 • Semai
Soru 16

Fikir yazılarında düşüncelerin açıklanıp örneklendirildiği, karşılaştırmaların yapıldığı bölüme ne ad verilir?

 • Serim
 • Çözüm
 • Gelişme
 • Sonuç
Soru 17

Niçin kondun a bülbül
Kapımdaki asmaya
Ben yârimden ayrılmam
Götürseler asmaya
Bu şiirde aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle cinas yapılmıştır?

 • Asmaya
 • Ben
 • Niçin
 • Bülbül
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi İslami Devir Türk Edebiyatı içerisinde yer almaz?

 • Tasavvuf edebiyatı
 • Tanzimat edebiyatı
 • Klasik Edebiyat
 • Halk edebiyatı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi klasik edebiyatın özelliklerinden biri değildir?

 • Sade bir dille yazılır.
 • Aruz ölçüsü kullanılır.
 • Aşk ve tasavvuf gibi konular işlenir.
 • Gazel, kaside, mesnevî, rubaî gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
Soru 20

Aralarında ortak nitelik bulunan iki varlıktan zayıf olanı güçlü gibi gösterme sanatına ne ad verilir?

 • İntak
 • Telmih
 • Hüsn-i ta’lil
 • Teşbih
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADDCABACDCBCDBCABAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler