Türk Edebiyatı 1 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi şiirin ahenk unsurlarından biri değildir?

 • Ölçü
 • TEMA
 • Uyak
 • Aliterasyon
Soru 2

Aşk, ayrılık, doğa güzellikleri, yiğitlik gibi din dışı konuları işler. Bu edebiyatta ürünlerin kimin tarafından söylendiği bellidir. Koşma, semai, varsağı, destan vb. başlıca ürünleridir.
Parçada sözü edilen edebiyat kolu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Âşık edebiyatı
 • Klasik Edebiyat
 • Anonim halk edebiyatı
 • Dinî tasavvufi halk edebiyatı
Soru 3

Sen akşamlar kadar büyülü sıcak,
Rüyalarım kadar sade, güzeldin.
Baş başa uzandık günlerce ıslak,
Çimenlerine yaz bahçelerinin.

(Ahmet Hamdi Tanpınar)
Bu dizeler, konusu bakımından hangi şiir türüne girer?

 • Didaktik
 • Epik
 • Pastoral
 • Lirik
Soru 4

Fani Karac’oğlan fani
Veren alır tatlı canı
Yakışmazsa öldür beni
Yeşil bağla ala karşı

(Karacaoğlan)
Bu dörtlükte aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi kullanılmıştır?

 • Kinaye
 • Teşhis
 • Tariz
 • İrsal-i mesel
Soru 5

Uçun kuşlar, uçun doğduğum yere;
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
Ormanlar koynunda bir serin dere,
Dikenler içinde sarı gül vardır.

(Rıza Tevfik Bölükbaşı)
Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tabiat sevgisi
 • Özgürlük tutkusu
 • Memleket özlemi
 • Yalnızlıktan şikâyet
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

 • Nazım birimi beyittir.
 • Ürünler halkın anlayabileceği bir dille söylenmiştir.
 • Genellikle yarım ya da cinaslı uyak kullanılmıştır.
 • Aşk, doğa güzellikleri, ayrılık, yiğitlik, özlem gibi konular işlenmiştir.
Soru 7

Tasavvuf edebiyatında mürşitlerin müritleri aydınlatmak amacıyla söyledikleri şiirlere ne ad verilir?

 • Hikmet
 • Nutuk
 • Devriye
 • Ayin
Soru 8

İnsanlarda estetik duygular uyandıran, duygu, düşünce ve hayal dünyalarını zenginleştiren dil ürünü eserlere ne ad verilir?

 • Edebî eser
 • Tarihî eser
 • Felsefi eser
 • Bilimsel eser
Soru 9

Mühür gözlüm seni elden
Sakınırım kıskanırım
Yağan kardan esen yelden
Sakınırım kıskanırım

(Âşık Ali İzzet)
Bu dörtlüğün ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

 • 7 + 6 = 13
 • 4 + 3 = 7
 • 4 + 4 = 8
 • 3 + 2 = 5
Soru 10

Bir edebî eserin incelenmesinde, yazarın etkilendiği akımları ve dünya görüşünü belirlerken hangi bilim dalından yararlanılır?

 • Sosyoloji
 • Psikoloji
 • Tarih
 • Felsefe
Soru 11

Bir yazıda süse ve gösterişe kaçmadan, az sözle duygu ve düşüncelerin dile getirilmesine ne ad verilir?

 • Açıklık
 • Duruluk
 • Yalınlık
 • Akıcılık
Soru 12

Gazelin son beytine ne ad verilir?

 • Matla
 • Makta
 • Beytü’l-gazel
 • Müzeyyel gazel
Soru 13

Ben yürürüm yane yane,
Aşk boyadı beni kane,
Ne akilem ne divane;
Gel gör beni aşk neyledi.

(Yunus Emre)
Bu dörtlük aşağıdaki edebiyat kollarından hangisine aittir?

 • Âşık edebiyatı
 • Divan edebiyatı
 • Tasavvuf edebiyatı
 • Servet-i Fünun Edebiyatı
REKLAM
Soru 14

Aramızı kesti dumanlı dağlar
Tepesinden aşan yollar yücedir
Artıyor efkârım yine bu çağlar
Bilmiyorum nazlı yârim nicedir

(Âşık Veysel)
Bu dörtlükte aşağıdaki kafiye çeşitlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Zengin kafiye
 • Yarım kafiye
 • Tunç kafiye
 • Tam kafiye
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri nazım biçimlerinden biri değildir?

 • Koşma
 • Gazel
 • Mâni
 • Semai
Soru 16

Fikir yazılarında düşüncelerin açıklanıp örneklendirildiği, karşılaştırmaların yapıldığı bölüme ne ad verilir?

 • Serim
 • Çözüm
 • Gelişme
 • Sonuç
Soru 17

Niçin kondun a bülbül
Kapımdaki asmaya
Ben yârimden ayrılmam
Götürseler asmaya
Bu şiirde aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle cinas yapılmıştır?

 • Asmaya
 • Ben
 • Niçin
 • Bülbül
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi İslami Devir Türk Edebiyatı içerisinde yer almaz?

 • Tasavvuf edebiyatı
 • Tanzimat edebiyatı
 • Klasik Edebiyat
 • Halk edebiyatı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi klasik edebiyatın özelliklerinden biri değildir?

 • Sade bir dille yazılır.
 • Aruz ölçüsü kullanılır.
 • Aşk ve tasavvuf gibi konular işlenir.
 • Gazel, kaside, mesnevî, rubaî gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
Soru 20

Aralarında ortak nitelik bulunan iki varlıktan zayıf olanı güçlü gibi gösterme sanatına ne ad verilir?

 • İntak
 • Telmih
 • Hüsn-i ta’lil
 • Teşbih
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADDCABACDCBCDBCABAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler