Türk Edebiyatı 4 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin şairlere verdiği isimlerden biri değildir?

 • Ozan
 • Baksı
 • cönk
 • Şaman
Soru 2

Türkülerin her bendinin sonunda tekrarlanan nakarat dizelerine ne ad verilir?

 • Bozlak
 • Bağlama
 • Mâni
 • Durak
Soru 3

Eski edebiyatımızda romanın yerini tutan Battalnâme, Saltuknâme ve Danışmendnâme’nin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aşk
 • Göç
 • Ayrılık
 • Kahramanlık
Soru 4

Divan edebiyatında çeşitli devirlerde yaşayan şairlerin hayat hikâyelerinden ve eserlerinden kısaca söz eden kitaplara ne ad verilir?

 • Seyahatname
 • tezkire
 • Mesnevi
 • Destan
Soru 5

Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı
Bir dakika araba yerinde durakladı.

(Faruk Nafiz Çamlıbel)
Bu dizelerin ölçüsü ve kafiyesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 7 + 7= 14’lü hece ölçüsütam kafiye
 • 6 + 7= 13’lü hece ölçüsütam kafiye
 • 4 + 4 + 3= 11’li hece ölçüsüzengin kafiye
 • 6 + 6= 12’li hece ölçüsüzengin kafiye
REKLAM
Soru 6

Oyun, hayalî veya hayalbaz denilen bir kişi tarafından oynatılır ve seslendirilir. Bu oyunlardaki başlıca tiplerden birkaçı Karagöz, Hacivat, Külhanbeyi, Tuzsuz Deli Bekir ve Beberuhi’dir.
Bu parçada sözü geçen Türk halk tiyatrosu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Meddah
 • Orta oyunu
 • Gölge oyunu
 • Köy seyirlik oyunu
Soru 7

Aşağıdaki yazareser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Leylâ ve Mecnun Fuzulî
 • Çarhnâme Ahmet Fakih
 • Mesnevî Mevlânâ Celâleddini Rumî
 • Hüsn ü Aşk Nâbî
Soru 8

Almaya al olaydım
Serviye dal olaydım
Ela gözlü yârimin
Altına nal olaydım.

Bu mâninin konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sevda mânisi
 • Niyet mânisi
 • Mektup mânisi
 • Bekçidavulcu mânisi
Soru 9

Kırgızların hayat tarzlarını, geleneklerini, dinî inanışlarını, günlük yaşayışlarını, komşularıyla ilişkilerini anlatan ünlü destanın adı nedir?

 • Göç Destanı
 • Manas Destanı
 • Ergenekon Destanı
 • Oğuz Kağan Destanı
Soru 10

15. yüzyılda yazıya geçirilen destan, hikâye özelliği gösterir. Kahramanları olağanüstü özellikler taşır. Bu kahramanlardan bazıları şunlardır: Deli Dumrul, Salur Kazan, Tepegöz…
Yukarıda tanıtılan bu eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dede Korkut Hikâyeleri
 • Alp Er Tunga Destanı
 • Babürname
 • Göç Destanı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dinî tasavvufi halk şiirinin özelliklerinden biri değildir?

 • Anlatım içten ve coşkuludur.
 • Tabiat ve kahramanlık konuları işlenmiştir.
 • Genellikle yarım uyak kullanılmıştır.
 • Ölçü, ağırlıklı olarak hece ölçüsüdür.
Soru 12

Aşağıda kasideyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Beyit sayısı 3399 arasında değişir.
 • En güzel beytine beytü’lkasid denir.
 • İlk beytine makta adı verilir.
 • Bir kişiyi ya da yeri öven şiirlerdir.
Soru 13

Bestelenmek üzere yazılan ve dört mısralık bentlerden oluşan nazım biçimi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rubai
 • Gazel
 • Murabba
 • Şarkı
REKLAM
Soru 14

Karahanlı dönemi şairlerinden biridir.
12.yy sonu ile
13.yy başlarında yaşadığı sanılmaktadır. Atabetü’l Hakâyık adlı ahlaki, öğretici tarzda bir eser meydana getirmiş olan bu sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Edip Ahmet
 • Ahmet Yesevî
 • Yusuf Has Hacip
 • Kaşgarlı Mahmut
Soru 15

Aşağıdaki eserlerden hangisi Karahanlılar döneminde yazılmamıştır?

 • Kutadgu Bilig
 • Divanü Lügati’tTürk
 • Turizm gelirleri geçen yıla oranla artmıştır.
 • Muhakemetü’lLügateyn
Soru 16

XVII. yüzyılın hattat, nakkaş, musikişinaslarından olan ve asıl ününü dünyaca tanınmış “Seyahatname” adlı eseriyle kazanan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Âşık Çelebi
 • Evliya Çelebi
 • Kâtip Çelebi
 • YirmiSekiz Mehmet Çelebi
Soru 17

Âşık edebiyatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Nazım birimi beyittir.
 • Şiirlerde daha çok yarım uyak tercih edilir.
 • En çok kullanılan nazım şekilleri koşma ve semaidir.
 • Aşk, ayrılık, güzellik, ölüm, tabiat, kahramanlık gibi konular işlenmiştir
Soru 18

Müzik, raks, taklit ve muhavereden oluşan (…); kol oyunu, meydan oyunu adlarıyla da anılır. Yazılı bir metni yoktur. Oyuncular ellerindeki olayı istedikleri biçimde işleyerek seyirciye sunarlar.
Bu paragrafta üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Meddah
 • Tiyatro
 • Karagöz
 • Orta oyunu
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kasidede şairin kendisini övdüğü bölümdür?

 • Tegazzül
 • Medhiye
 • Fahriye
 • Dua
Soru 20

Halk edebiyatı nazım şekillerindendir. Hece ve aruzla yazılan iki çeşidi vardır. Heceyle yazılanı şekil açısından koşmaya benzer. Uyak şeması xaxa / abcb / dddb / eeeb … şeklinde olan bu nazım biçimi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türkü
 • Gazel
 • Semai
 • Mâni
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDBACDABABCDADBADCC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler