GİRİŞ/KAYIT

Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Rusya’nın, I. Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde Osmanlı’yı yenerek Muş, Erzurum, Erzincan, Bitlis ve Trabzon’u ele geçirmesine rağmen İttifak Devletleri’nden barış isteyerek geri çekilmesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • A) ABD’nin savaşa girmesi
 • B) Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması
 • C) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması
 • D) TBMM Hükûmetinin Yunanlılara karşı I. İnönü Savaşı’nı kazanması
SORU 2

Balkan Savaşları’nı sonuçlandıran antlaşmalardan biri olan Bükreş Antlaşması, aşağıdaki devletlerden hangileri arasında imzalanmıştır?

 • A) Osmanlı Devleti ile Yunanistan
 • B) Osmanlı Devleti ile Bulgaristan
 • C) Yunanistan ile diğer Balkan devletleri
 • D) Bulgaristan ile diğer Balkan devletleri
SORU 3

Dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyetinin kurulması fikri ilk defa, aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır?

 • A) Wilson İlkeleri’nde
 • B) Petrograd Protokolü’nde
 • C) Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda
 • D) Saint Jean de Maurienne Antlaşması’nda
SORU 4

Mustafa Kemal Atatürk’e “Kemal” adı, aşağıdaki okulların hangisinde okurken verilmiştir?

 • A) Selanik Askerî Rüştiyesinde
 • B) Selanik Mülkiye Rüştiyesinde
 • C) Manastır Askerî İdadisinde
 • D) Harp Akademisinde 8
SORU 5

Mustafa Kemal’in Şam’da kurduğu cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kilikyalılar Cemiyeti
 • B) Millî Kongre Cemiyeti
 • C) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
 • D) Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti
SORU 6

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında İtilaf Devletleri’nin Anadolu’yu işgale başlaması üzerine Anadolu halkının bu işgaller karşısında ikinci direnişi, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde görülmüştür?

 • A) Batı Anadolu
 • B) Doğu Anadolu
 • C) Batı Karadeniz
 • D) Doğu Karadeniz
SORU 7

Erzurum Kongresi, aldığı kararlar bakımından nasıl bir kongredir?

 • A) Yereldir.
 • B) Millîdir.
 • C) Bölgeseldir.
 • D) Uluslararasıdır.
SORU 8

İstanbul Hükûmetinin, Amasya Genelgesi’nin ilanına gösterdiği tepki, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ankara Hükûmetini tanımak
 • B) Mustafa Kemal’i onurlandırmak
 • C) Mustafa Kemal’i 9.Ordu Müfettişliği görevinden almak
 • D) Ali Fuat Paşa’yı, Batı Anadolu Millî Kuvvetler Genel Komutanlığına atamak
SORU 9

Osmanlı Devleti’nin kurtuluşunun Amerikan mandasına girmekle mümkün olacağını savunan cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kilikyalılar Cemiyeti
 • B) Millî Kongre Cemiyeti
 • C) İngiliz Muhipler Cemiyeti
 • D) Wilson Prensipleri Cemiyeti
SORU 10

Mustafa Kemal Paşa’nın Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra aldığı unvan, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gazilik
 • B) Generallik
 • C) Mareşallik
 • D) Ataşemiliterlik
SORU 11

Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kanunuesasi
 • B) Türk Medeni Kanunu
 • C) Teşkilatı Esasiye Kanunu
 • D) Tevhidi Tedrisat Kanunu
SORU 12

Rusya, Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti’nin kurulması fikrini, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek amacıyla desteklemiş olabilir?

 • A) Sıcak denizlere inmek
 • B) Süveyş Kanalı’nı ele geçirmek
 • C) Osmanlı Devleti’ni işgal etmek
 • D) Ermenilerin uğraşı alanı olan ticaret ve el sanatlarına sahip olmak
SORU 13

• Tarihimizde “Şeyh Eşref Olayı” olarak bilinen ayaklanma, İstanbul Hükûmetinin ve İtilaf Devletleri’nin kışkırtmaları sonucunda 26 Ekim 24 Aralık 1919 tarihleri arasında meydana gelmiştir.
• Şeyh Eşref adındaki kişi, kendisinin Allah tarafından gönderildiğini ilan ederek peygamberlik iddiasında bulunmuş ve Millî Mücadeleye karşı halkı kışkırtmıştır.
• Gönderilen kuvvetlerle isyan bastırılmıştır.
Hakkında bilgi verilen Şeyh Eşref Olayı, aşağıdaki illerin hangisinde meydana gelmiştir?

 • A) Mardin
 • B) Bayburt
 • C) Erzincan
 • D) Adapazarı
SORU 14

Kurtuluş Savaşı’nın Güney Cephesi’nde, Fransızlarla iş birliği yaparak işgallere katılan topluluk, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gürcüler
 • B) İtalyanlar
 • C) Ermeniler
 • D) Yunanlılar
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir?

 • A) Cumhuriyetin ilan edilmesi
 • B) Amasya Görüşmesi’nin yapılması
 • C) İstanbul’un resmen işgal edilmesi
 • D) Mebusan Meclisinin Misakımillî’yi kabul etmesi
SORU 16

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan, aşağıdaki kanunlardan hangisi ile Mustafa Kemal’e, Meclis yetkilerini kullanma hakkı verilmiştir?

 • A) Başkomutanlık Kanunu
 • B) Tevhidi Tedrisat Kanunu
 • C) Teşkilatı Esasiye Kanunu
 • D) Hıyaneti Vataniye Kanunu
SORU 17

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle, Yeni Türk Devleti’nin varlığı ve bağımsızlığı tüm dünya tarafından kabul edilmiştir?

 • A) Kars Antlaşması’yla
 • B) Ankara Antlaşması’yla
 • C) Lozan Barış Antlaşması’yla
 • D) Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla
SORU 18

3 Ekim 1922 tarihinde toplanan Mudanya Konferansı’na temsilci gönderdiği hâlde görüşmelere katılmayan ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İtalya
 • B) Fransa
 • C) İngiltere
 • D) Yunanistan 9
SORU 19

• Millî bütünlük ve güven sağlandı.
• Batı Anadolu Yunan işgalinden kurtarıldı.
• Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Antlaşması’nın imzalanmasını sağladı.
Verilen sonuçlar, aşağıdaki muharebelerden hangisine aittir?

 • A) I. İnönü
 • B) II. İnönü
 • C) Sakarya
 • D) Başkomutanlık
SORU 20

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Türkiye’nin doğu sınırları kesinlik kazanmıştır?

 • A) Kars
 • B) Sevr
 • C) Gümrü
 • D) Ankara
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDAACABCDACABCBACDDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?