Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Dersi 2013 - 2014 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Rusya’nın, I. Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde Osmanlı’yı yenerek Muş, Erzurum, Erzincan, Bitlis ve Trabzon’u ele geçirmesine rağmen İttifak Devletleri’nden barış isteyerek geri çekilmesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • ABD’nin savaşa girmesi
 • Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması
 • Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması
 • TBMM Hükûmetinin Yunanlılara karşı I. İnönü Savaşı’nı kazanması
Soru 2

Balkan Savaşları’nı sonuçlandıran antlaşmalardan biri olan Bükreş Antlaşması, aşağıdaki devletlerden hangileri arasında imzalanmıştır?

 • Osmanlı Devleti ile Yunanistan
 • Osmanlı Devleti ile Bulgaristan
 • Yunanistan ile diğer Balkan devletleri
 • Bulgaristan ile diğer Balkan devletleri
Soru 3

Dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyetinin kurulması fikri ilk defa, aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır?

 • Wilson İlkeleri’nde
 • Petrograd Protokolü’nde
 • Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda
 • Saint Jean de Maurienne Antlaşması’nda
Soru 4

Mustafa Kemal Atatürk’e “Kemal” adı, aşağıdaki okulların hangisinde okurken verilmiştir?

 • Selanik Askerî Rüştiyesinde
 • Selanik Mülkiye Rüştiyesinde
 • Manastır Askerî İdadisinde
 • Harp Akademisinde 8
Soru 5

Mustafa Kemal’in Şam’da kurduğu cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kilikyalılar Cemiyeti
 • Millî Kongre Cemiyeti
 • Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
 • Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti
REKLAM
Soru 6

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında İtilaf Devletleri’nin Anadolu’yu işgale başlaması üzerine Anadolu halkının bu işgaller karşısında ikinci direnişi, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde görülmüştür?

 • Batı Anadolu
 • Doğu Anadolu
 • Batı Karadeniz
 • Doğu Karadeniz
Soru 7

Erzurum Kongresi, aldığı kararlar bakımından nasıl bir kongredir?

 • Yereldir.
 • Millîdir.
 • Bölgeseldir.
 • Uluslararasıdır.
Soru 8

İstanbul Hükûmetinin, Amasya Genelgesi’nin ilanına gösterdiği tepki, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ankara Hükûmetini tanımak
 • Mustafa Kemal’i onurlandırmak
 • Mustafa Kemal’i 9.Ordu Müfettişliği görevinden almak
 • Ali Fuat Paşa’yı, Batı Anadolu Millî Kuvvetler Genel Komutanlığına atamak
Soru 9

Osmanlı Devleti’nin kurtuluşunun Amerikan mandasına girmekle mümkün olacağını savunan cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kilikyalılar Cemiyeti
 • Millî Kongre Cemiyeti
 • İngiliz Muhipler Cemiyeti
 • Wilson Prensipleri Cemiyeti
Soru 10

Mustafa Kemal Paşa’nın Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra aldığı unvan, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gazilik
 • Generallik
 • Mareşallik
 • Ataşemiliterlik
Soru 11

Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kanunuesasi
 • Türk Medeni Kanunu
 • Teşkilatı Esasiye Kanunu
 • Tevhidi Tedrisat Kanunu
Soru 12

Rusya, Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti’nin kurulması fikrini, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek amacıyla desteklemiş olabilir?

 • Sıcak denizlere inmek
 • Süveyş Kanalı’nı ele geçirmek
 • Osmanlı Devleti’ni işgal etmek
 • Ermenilerin uğraşı alanı olan ticaret ve el sanatlarına sahip olmak
Soru 13

• Tarihimizde “Şeyh Eşref Olayı” olarak bilinen ayaklanma, İstanbul Hükûmetinin ve İtilaf Devletleri’nin kışkırtmaları sonucunda 26 Ekim 24 Aralık 1919 tarihleri arasında meydana gelmiştir.
• Şeyh Eşref adındaki kişi, kendisinin Allah tarafından gönderildiğini ilan ederek peygamberlik iddiasında bulunmuş ve Millî Mücadeleye karşı halkı kışkırtmıştır.
• Gönderilen kuvvetlerle isyan bastırılmıştır.
Hakkında bilgi verilen Şeyh Eşref Olayı, aşağıdaki illerin hangisinde meydana gelmiştir?

 • Mardin
 • Bayburt
 • Erzincan
 • Adapazarı
REKLAM
Soru 14

Kurtuluş Savaşı’nın Güney Cephesi’nde, Fransızlarla iş birliği yaparak işgallere katılan topluluk, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gürcüler
 • İtalyanlar
 • Ermeniler
 • Yunanlılar
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir?

 • Cumhuriyetin ilan edilmesi
 • Amasya Görüşmesi’nin yapılması
 • İstanbul’un resmen işgal edilmesi
 • Mebusan Meclisinin Misakımillî’yi kabul etmesi
Soru 16

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan, aşağıdaki kanunlardan hangisi ile Mustafa Kemal’e, Meclis yetkilerini kullanma hakkı verilmiştir?

 • Başkomutanlık Kanunu
 • Tevhidi Tedrisat Kanunu
 • Teşkilatı Esasiye Kanunu
 • Hıyaneti Vataniye Kanunu
Soru 17

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle, Yeni Türk Devleti’nin varlığı ve bağımsızlığı tüm dünya tarafından kabul edilmiştir?

 • Kars Antlaşması’yla
 • Ankara Antlaşması’yla
 • Lozan Barış Antlaşması’yla
 • Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla
Soru 18

3 Ekim 1922 tarihinde toplanan Mudanya Konferansı’na temsilci gönderdiği hâlde görüşmelere katılmayan ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İtalya
 • Fransa
 • İngiltere
 • Yunanistan 9
Soru 19

• Millî bütünlük ve güven sağlandı.
• Batı Anadolu Yunan işgalinden kurtarıldı.
• Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Antlaşması’nın imzalanmasını sağladı.
Verilen sonuçlar, aşağıdaki muharebelerden hangisine aittir?

 • I. İnönü
 • II. İnönü
 • Sakarya
 • Başkomutanlık
Soru 20

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Türkiye’nin doğu sınırları kesinlik kazanmıştır?

 • Kars
 • Sevr
 • Gümrü
 • Ankara
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDAACABCDACABCBACDDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?