GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

I Üreme
II Enerji kullanma
III İç dengeyi düzenleme
Yukarıdakilerden hangileri tüm canlılarda görülür?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 2

Hidroksit iyonları derişimi hidrojen iyonları derişiminden fazla olan çözeltilere ne denir?

 • Asidik
 • Bazik
 • Nötr
 • Seyreltik 37
SORU 3

I Organik bileşikler, inorganik bileşiklere göre daha karmaşık ve çeşitlidir.
II Doğada bulunan organik bileşiklerin çoğu organizmalar tarafından üretilir.
Yukarıda organik bileşiklerle ilgili verilenler için ne söylenebilir?

 • Yalnız I doğru
 • Yalnız II doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, beş karbonlu monosakkaritlerdendir?

 • Glikoz
 • Riboz
 • Fruktoz
 • Galaktoz
SORU 5

I Maltoz
II Laktoz
III Sakkaroz
Yukarıda verilen disakkaritlerden hangileri bitki hücrelerinde üretilir?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 6

Trigliseritlerde gliserol ile yağ asitlerinin aralarında kurulan kimyasal bağa ne ad verilir?

 • Ester
 • Glikozit
 • Peptit
 • Hidroliz
SORU 7

Proteinlerin temel yapı birimine ne ad verilir?

 • Gliserol
 • Monosakkarit
 • Nükleik asit
 • A
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, kimyasal tepkimelerdeki katalizörler için yanlış bir bilgidir?

 • Tepkimeyi hızlandırır.
 • Aktivasyon enerjisini düşürür.
 • Tepkimeden sonra miktarı azalır.
 • Canlı hücrelerdeki biyolojik katalizörlere enzim denir.
SORU 9

Enzimlerin etkinliğini durduran maddelere ne ad verilir?

 • Aktivatör
 • İnhibitör
 • Substrat
 • Aktivasyon enerjisi
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi suda çözünen vitaminlerdendir?

 • A
 • D
 • C
 • E
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi nükleik asitlerde bulunan pürin grubu bazlardandır?

 • Adenin
 • Timin
 • Sitozin
 • Urasil
SORU 12

Hücrede enerji taşıma görevini üstlenmiş nükleotit yapılı bileşiğe ne ad verilir?

 • ATP
 • DNA
 • mRNA
 • tRNA
SORU 13

17.yüzyılın sonlarında kendi geliştirdiği mikroskopla bir hücreli canlıları, bakteri ve sperm hücrelerini inceleyen bilim adamı kimdir?

 • Robert Hooke
 • Robert Brown
 • Theodore Schwann
 • Anton van Leeuwenhock
SORU 14

I Taşıma sırasında hücre enerji (ATP) harcar.
II Maddeler yarı geçirgen zardan, derişimlerinin yüksek olduğu taraftan düşük olduğu tarafa doğru hareket eder.
Pasif taşıma ile ilgili olarak yukarıda verilenler için ne söylenebilir?

 • Yalnız I doğru
 • Yalnız II doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
SORU 15

Derişimi hücre içine göre daha düşük olan çözeltilere ne denir?

 • Turgor
 • İzotonik
 • Hipotonik
 • Hipertonik
SORU 16

Aşağıdakilerin hangisinde hücre duvarı bulunmaz?

 • Alg
 • Mantar
 • Bakteri
 • Alyuvar
SORU 17

Sarı, kırmızı ve turuncu renkli pigmentleri içeren plastitlere ne ad verilir?

 • Koful
 • Lökoplast
 • Kromoplast
 • Mikrotübüller
SORU 18

I Çekirdekçiğin büyüklüğü ve sayısı hücrelerde farklılık gösterebilir.
II Çekirdekçik, hücrede tüm organellerin üretiminden sorumludur.
III Protein sentezinin yoğun olduğu hücrelerde çekirdekçik sayısı daha az bulunur.
Hücre çekirdekçiği ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 19

Aşağıdaki canlılardan hangisi prokaryot hücre yapısına sahiptir?

 • Bakteriler
 • Algler
 • Mantarlar
 • Bitkiler
SORU 20

Endosimbiyosis hipotezi, aşağıdaki hücre organellerinden hangisinin oluşmasını açıklamaktadır?

 • Ribozom
 • Lizozom
 • Koful
 • Mitokondri
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCBBADCBCAADBCDCAAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler