GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 2 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi, Mendel’in çalışmalarında bezelye bitkisini seçmesinin nedeni olamaz?

 • A) Çok sayıda karaktere sahip olmaları
 • B) Kısa sürede döl vermeleri
 • C) Sarı tohumlu olmaları
 • D) Kolay yetişmeleri
SORU 2

Alel genlerin bulunduğu kromozom bölgesine ne denir?

 • A) Lokus
 • B) Gen
 • C) Resesif
 • D) Heterozigot
SORU 3

Belirli bir karakter alınarak yapılan monohibrit çaprazlama ile bu karakter bakımından hangisine ulaşılamaz?

 • A) Oluşacak gamet çeşitlerine
 • B) Oluşacak bireylerin genomuna
 • C) F1 dölünün genotip oranına
 • D) F1 dölünün fenotip oranına
SORU 4

AABb genotipli bir bireyle, AaBb genotipli başka bir bireyin çaprazlanmasıyla, AABB genotipli bireylerin oluşma olasılığı nedir?

 • A) 1/2
 • B) 1/4
 • C) Bir karakteri belirleyen allel genler aynı kromozom üzerinde bulunur.
 • D) Hidatot
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Mendel tarafından açıklanmıştır?

 • A) Alel gen
 • B) Eş baskınlık
 • C) Çok alellilik
 • D) Eksik baskınlık
SORU 6

Tavşanların post (kürk) rengi karakterinde dört farklı alel gen etkili olmaktadır. Buna göre, bir tavşan bu alellerden kaç tanesine sahip olabilir?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 7

İnsanlardaki kan grupları ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) A kan gruplu insanların alyuvar zarında A antijeni vardır.
 • B) B kan gruplu insanların kan plazmasında A antikoru vardır.
 • C) AB kan gruplu insanların kan plazmasında antikor bulunmaz.
 • D) O kan gruplu insanların kan plazmasında antikor bulunmaz.
SORU 8

Bitkilerin çoğunda ve bazı omurgasız hayvanlarda erkek ve dişi cinsiyet organlarının her ikisi de aynı birey üzerinde bulunur. Bu tür canlılara ne ad verilir?

 • A) Dominant (baskın)
 • B) Erselik (hermafrodit)
 • C) Resesif (çekinik)
 • D) Çok alelli
SORU 9

I. Erkek arı
II. İşçi arı
III. Kraliçe arı
Bal arılarında kraliçenin oluşturduğu yumurtalar döllenmeden gelişirse yukarıdakilerden hangileri oluşur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 10

I. X kromozomu, Y kromozomundan daha büyüktür.
II. X kromozomunda mevcut olan çoğu genin, Y kromozomunda aleli bulunmaz.
İnsanlardaki gonozomlarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Hücrenin yapısına katılmazlar.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi, insanlarda X kromozomundaki genlerle kalıtılan karakterlerdendir?

 • A) Kulak kıllılığı
 • B) Balık pulluluk
 • C) Kan grubu
 • D)
SORU 12

İnsanda yapışık parmaklılık Y kromozomu ile taşınan bir özelliktir. Bu özellikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Babadan oğula geçer.
 • B) Anne birey taşıyıcıdır.
 • C) Sadece erkeklerde görülür.
 • D) X kromozomunda aleli yoktur.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi kromozomların yapısında değişiklik meydana getirmez?

 • A) Homolog kromozom çiftinin ayrılmaması
 • B) Homolog kromozomlarda parça değişimi
 • C) Kromozomun uç kısmından parça kesilmesi
 • D) Kromozomdan kopan parçanın ters dönerek aynı yere yapışması
SORU 14

DNA, ökaryot hücrelerin aşağıda verilen kısımlarından hangisinde bulunmaz?

 • A) Çekirdek
 • B) Mitokondri
 • C) Kloroplast
 • D) Sitoplazma 40
SORU 15

DNA’nın anlamlı zinciri üzerindeki genetik şifreye göre mRNA sentezine ne ad verilir?

 • A) Replikasyon
 • B) Transkripsiyon
 • C) Dehidrasyon
 • D) Translasyon
SORU 16

I. Hastalıklar
II. Böcek ilaçları
III. Çevre koşulları
Rekombinant DNA teknolojisi ile yukarıdakilerden hangilerine karşı bitkilerin direncini arttırmak mümkündür?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi komüniteye örnek gösterilemez?

 • A) Akdeniz Bölgesi’ndeki bitkiler
 • B) Gediz Nehri’ndeki balıklar
 • C) Afrika savanalarındaki aslanlar
 • D) Çalı ve fundalıklardaki kuşlar
SORU 18

Parazit canlının, üzerinde ya da içinde yaşayarak zarar verdiği canlıya ne ad verilir?

 • A) Ekoton
 • B) Konak
 • C) Predasyon
 • D) Ekolojik niş
SORU 19

I. Göçler
II. Doğum oranı
III. Ölüm oranı
Popülasyonun büyüklüğünü yukarıdakilerden hangileri belirler?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 20

İlkbahar yağışlarıyla yeşerip, yazın kuruyan ot topluluklarının bulunduğu bölgeye ne ad verilir?

 • A) Çöl
 • B) Çayır
 • C) Bozkır
 • D) Orman
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABCABDBACDBADBDCBDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?