GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 4 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Aa genotipli bir baba ile Aa genotipli bir annenin doğacak çocuklarının AA genotipli olma olasılığı nedir?

 • A) 1/4
 • B) 2/4
 • C) 3/4
 • D) 4/4
SORU 2

Mendel bezelyelerle yaptığı çaprazlamalarda, aşağıda verilen karakterlerin hangisini kullanmamıştır?

 • A) Tohum şekli
 • B) Meyve rengi
 • C) Tohum rengi
 • D) Gövde kalınlığı
SORU 3

Bir özellik için iki farklı alel içeren bireyin, fenotipinde etkisi görülmeyen karaktere ne ad verilir?

 • A) Genotip
 • B) Çekinik karakter
 • C) Baskın karakter
 • D) Homolog kromozom
SORU 4

I- UU
II- Uu
III- uu
Bezelyelerde uzun gövdelilik baskın bir karakterdir. Buna göre homozigot uzun boylu bir bezelyenin genotip gösterim şekli yukarıdakilerden hangileri gibi olmalıdır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 5

İnsanlarda kahverengi göz rengi geni, yeşil göz rengi genine baskındır. Buna göre her ikisi de heterozigot kahverengi gözlü anne ve babanın doğacak çocuklarının, kahverengi gözlü olma olasılığı % kaçtır?

 • A) 25
 • B) 50
 • C) 75
 • D) 100
SORU 6

SSDDLL genotipli bir bireyden oluşacak gamet çeşidi sayısı kaçtır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 6
SORU 7

Heterozigot B kan grubu bir baba ile O kan grubu bir annenin doğacak çocuklarının fenotipinde O kan grubu olma olasılığı nedir?

 • A) 1/1
 • B) 1/2
 • C) 1/3
 • D) 1/4
SORU 8

Yukarıdaki soy ağacında sadece 5 nolu birey çekinik karakterde ise, bu karakter bakımından 1 ve 2 nolu bireylerin durumu için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

I -- > II

 • A) Heterozigot baskın -- > Homozigot baskın
 • B) Homozigot çekinik -- > Homozigot çekinik
 • C) Homozigot baskın -- > Heterozigot baskın
 • D) Heterozigot baskın -- > Heterozigot baskın
SORU 9

Evli bir çiftin ilk doğan erkek çocukları hemofili hastası ise, bu durum için aşağıda verilenlerden hangisi doğru olabilir?
(Hemofili hastalığı geni X kromozomu üzerinde taşınıp çekinik özellik gösterir.)

 • A) Baba kesinlikle hemofili hastasıdır.
 • B) Baba hemofili hastalığı taşıyıcısıdır.
 • C) Anne hemofili hastalığı taşıyıcısıdır.
 • D) Anne hemofili hastalığı bakımından tamamen sağlıklıdır.
SORU 10

Renk körlüğü yönünden sağlam bir anne ile renk körü bir babanın kız çocuklarının renk körü olma olasılığı % kaçtır?
(İnsanlarda renk körlüğü geni X kromozomu üzerinde taşınıp çekinik özellik gösterir.)

 • A) 0
 • B) 25
 • C) 50
 • D) 75
SORU 11

Bir popülasyonun kalıtsal yapısına ne denir?

 • A) Fenotip
 • B) Alel gen
 • C) Gen havuzu
 • D) Modifikasyon
SORU 12

I- HardyWeinberg kuralı tüm popülasyonlar için geçerlidir.
II- Bir popülasyondaki bir karaktere ait baskın gen ile aynı karaktere ait çekinik genin frekansları toplamı 1’e eşittir.
Yukarıda HardyWeinberg kuralı ile ilgili olarak verilen bilgiler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Hücrenin yapısına katılmazlar.
SORU 13

Bir insan popülasyonunda siyah saç geni (A), sarı saç genine (a) baskın ise, HardyWeinberg kuralına göre siyah saç geninin frekansını aşağıdakilerden hangisi ile gösteririz?

 • A) p
 • B) q
 • C) p²
 • D) q²
SORU 14

İnsanlarda kan grupları çok alelliğe örnektir. A,B ve O kan grubu genlerinin frekanslarını sırasıyla p,q ve r ile gösterirsek, insan popülasyonu için aşağıdaki eşitliklerden hangisi her zaman doğrudur?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 15

İnsanlar tarafından hayvan ve bitki ırklarının ırk veriminin artırılması amacıyla, gelecek dölün anababalarının seçilerek üretilmesine ne ad verilir?

 • A) Fenotip
 • B) Gen frekansı
 • C) Yapay seleksiyon
 • D) Akraba evlilikleri
SORU 16

Bir popülasyonun diğer popülasyonlarla gen alışverişinin kesilmesine ne denir?

 • A) Göç
 • B) Mutasyon
 • C) İzolasyon
 • D) Gen rekansı
SORU 17

I- Göç
II- Afet
III- İklim
Yukarıda verilenlerden hangileri popülasyonlar arasında genetik sürüklenmeye sebep olabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 18

I- Zooloji
II- Ekoloji
III- Arkeoloji
Biyoteknoloji yukarıda verilen bilim dallarından hangileriyle ortak çalışır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 19

Gen klonlaması sırasında DNA moleküllerinin çoğaltılmasını sağlayan enzim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) mRNA
 • B) Ligaz
 • C) DNA polimeraz
 • D) Restriksiyon endonükleaz
SORU 20

Özel bir jel içine enjekte edilen farklı uzunluktaki DNA parçalarının, jel üzerinde büyüklüklerine göre bantlar oluşturmasında kullanılan yöntem hangisidir?

 • A) Biyolistik
 • B) Elektroforez
 • C) Elektroporasyon
 • D) Mikroenjeksiyon
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBACABDCACBABCCDDCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?