GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 3 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki kayaçlar oluşumlarına göre sınıflandırıldığında hangisi başka grupta yer alır?

 • A) Kömür
 • B) Kalker
 • C) Tebeşir
 • D) Andezit
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi başkalaşım (metamorfik) kayaçların özellikleri arasında gösterilemez?

 • A) İçlerinde fosil bulundururlar.
 • B) Aşınmaya karşı dirençlidirler.
 • C) Yüksek basınca uğramışlardır.
 • D) Oluşumları uzun yıllar almıştır.
SORU 3

Yerkabuğunu oluşturan levhaların, manto katmanı üzerinde sürekli hareket etmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Küresel iklim değişiklikleri
 • B) Yeryüzünde meydana gelen depremler
 • C) Mantodaki konveksiyonel akıntılar
 • D) Levhaların farklı büyüklükte olması
SORU 4

Sıcak su kaynaklarının yaygın olduğu bir bölgede öncelikle aşağıdakilerden hangisi gelişir?

 • A) Ulaşım faaliyetleri
 • B) Turizm faaliyetleri
 • C) Sanayi faaliyetleri
 • D) Sportif faaliyetler
SORU 5

Akdeniz’in suları Karadeniz’e göre daha tuzludur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biridir?

 • A) Enlem
 • B) Bitki örtüsü
 • C) Yükselti farkı
 • D) Dağların uzanışı
SORU 6

Aşağıda verilen iklim ve toprak türü eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

İlklim -- > Toprak türü

 • A) Akdeniz iklimi –- > Çernezyom
 • B) Tropikal iklim -- > Laterit
 • C) Çöl iklimi -- > Tundra
 • D) Karasal iklim -- > Terra Rossa
SORU 7

Bir akarsu havzasının açık veya kapalı olmasını aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

 • A) Yağış miktarı
 • B) Yatağının derinliği
 • C) Buharlaşma oranı
 • D) Dağların kıyıya uzanışı
SORU 8

Osmanlı devletinde ilk kapsamlı nüfus sayımı 1831 yılında II. Mahmut döneminde yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sayımın amaçlarından biridir?

 • A) Nüfus hareketlerini tespit etmek.
 • B) Nüfusun cinsiyet dağılımını belirlemek.
 • C) Nüfusun yaş dağılımını belirlemek.
 • D) Asker ve vergi yükümlülerini belirlemek
SORU 9

İnsanların alet yapmayı öğrenmesi, tarımsal faaliyetlerin başlaması ve yerleşik hayat düzenine geçiş gibi olgular aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

 • A) Nüfus artış hızının düşmesi
 • B) Yaşam kalitesinin yükselmesi
 • C) Beslenme koşullarının iyileşmesi
 • D) Ortalama yaşam süresinin artması
SORU 10

Yukardaki nüfus piramidine sahip bir ülke için aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

 • A) Ortalama yaşam süresi fazladır.
 • B) Yaşlı nüfus oranı yüksektir.
 • C) Nüfus artış hızı düşüktür.
 • D) Eğitim düzeyi düşüktür.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi beyin göçü veren ülkeler arasında gösterilebilir?

 • A) Kanada
 • B) Almanya
 • C) Nijerya
 • D) Avustralya
SORU 12

Göçlerin mekânsal etkileri düşünüldüğünde, aşağıdaki durumlardan hangisi göç veren merkezlerde gerçekleşebilir?

 • A) Çevre kirliliği artar.
 • B) Konut sıkıntısı yaşanır.
 • C) Tarımsal üretim azalır.
 • D) Sağlık ve eğitim hizmetleri aksar.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nin ticari faaliyetlere önem verdiğini gösterir?

 • A) Medreseler kurması
 • B) Tarıma önem vermesi
 • C) Türk birliğini sağlamaları
 • D) Hanlar ve kervansaraylar yapması
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Kalkolitik (maden) Çağ’da gerçekleşen bir gelişme değildir?

 • A) Ticaretin gelişmesi
 • B) Madenlerin işlenmesi
 • C) Yerleşik hayata geçilmesi
 • D) Köylerin şehirlere dönüşmesi 14
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi ikincil ekonomik faaliyetler içerisinde gösterilebilir?

 • A) Balıkçılık
 • B) Bankacılık
 • C) Reklam yayıncılığı
 • D) Orman ürünleri sanayi
SORU 16

I- Sanayi ürünleri ihraç ederler.
II- Millî gelirleri düşüktür.
III- Hammadde ithal ederler.
IV- Nüfusun çoğu tarım sektöründe çalışır.
Yukarıdakilerden hangileri gelişmiş ülkelerin ekonomik özellikleri arasında gösterilebilir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve IV
 • D) III ve IV
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin özel konumunun sonuçlarından biridir?

 • A) Orta kuşakta yer alması
 • B) Dört mevsimi belirgin olarak yaşaması
 • C) Ortalama yükseltinin fazla olması
 • D) Cephesel yağışların kışın artması
SORU 18

Yukarıdakilerden hangisi haritada işaretlenmiş olan dağların ortak özelliğidir?

 • A) Ortalama 4000 metre yükseklikte olmaları.
 • B) Epirojenik hareketler sonucu oluşmaları.
 • C) Zirvelerinde buzullara rastlanması.
 • D) Fay hatları boyunca uzanış göstermeleri.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz akarsularının genel özellikleri arasında gösterilemez?

 • A) Kısa boyludurlar
 • B) Akış hızları fazladır.
 • C) Bol alüvyon taşırlar.
 • D) Kapalı havza özelliğindedirler.
SORU 20

Yukarıdaki yıllık yağış ve sıcaklığın dağılışını gösteren grafik aşağıdaki şehirlerimizden hangisine ait olabilir?

 • A) Rize
 • B) Edirne
 • C) Kayseri
 • D) Ağrı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACBABBDADCCDCDBCDDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?