Coğrafya 3 Dersi 2013 - 2014 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki kayaçlar oluşumlarına göre sınıflandırıldığında hangisi başka grupta yer alır?

 • Kömür
 • Kalker
 • Tebeşir
 • Andezit
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi başkalaşım (metamorfik) kayaçların özellikleri arasında gösterilemez?

 • İçlerinde fosil bulundururlar.
 • Aşınmaya karşı dirençlidirler.
 • Yüksek basınca uğramışlardır.
 • Oluşumları uzun yıllar almıştır.
Soru 3

Yerkabuğunu oluşturan levhaların, manto katmanı üzerinde sürekli hareket etmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Küresel iklim değişiklikleri
 • Yeryüzünde meydana gelen depremler
 • Mantodaki konveksiyonel akıntılar
 • Levhaların farklı büyüklükte olması
Soru 4

Sıcak su kaynaklarının yaygın olduğu bir bölgede öncelikle aşağıdakilerden hangisi gelişir?

 • Ulaşım faaliyetleri
 • Turizm faaliyetleri
 • Sanayi faaliyetleri
 • Sportif faaliyetler
Soru 5

Akdeniz’in suları Karadeniz’e göre daha tuzludur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biridir?

 • Enlem
 • Bitki örtüsü
 • Yükselti farkı
 • Dağların uzanışı
REKLAM
Soru 6

Aşağıda verilen iklim ve toprak türü eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

İlklim -- > Toprak türü

 • Akdeniz iklimi –- > Çernezyom
 • Tropikal iklim -- > Laterit
 • Çöl iklimi -- > Tundra
 • Karasal iklim -- > Terra Rossa
Soru 7

Bir akarsu havzasının açık veya kapalı olmasını aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

 • Yağış miktarı
 • Yatağının derinliği
 • Buharlaşma oranı
 • Dağların kıyıya uzanışı
Soru 8

Osmanlı devletinde ilk kapsamlı nüfus sayımı 1831 yılında II. Mahmut döneminde yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sayımın amaçlarından biridir?

 • Nüfus hareketlerini tespit etmek.
 • Nüfusun cinsiyet dağılımını belirlemek.
 • Nüfusun yaş dağılımını belirlemek.
 • Asker ve vergi yükümlülerini belirlemek
Soru 9

İnsanların alet yapmayı öğrenmesi, tarımsal faaliyetlerin başlaması ve yerleşik hayat düzenine geçiş gibi olgular aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

 • Nüfus artış hızının düşmesi
 • Yaşam kalitesinin yükselmesi
 • Beslenme koşullarının iyileşmesi
 • Ortalama yaşam süresinin artması
Soru 10

Yukardaki nüfus piramidine sahip bir ülke için aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

 • Ortalama yaşam süresi fazladır.
 • Yaşlı nüfus oranı yüksektir.
 • Nüfus artış hızı düşüktür.
 • Eğitim düzeyi düşüktür.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi beyin göçü veren ülkeler arasında gösterilebilir?

 • Kanada
 • Almanya
 • Nijerya
 • Avustralya
Soru 12

Göçlerin mekânsal etkileri düşünüldüğünde, aşağıdaki durumlardan hangisi göç veren merkezlerde gerçekleşebilir?

 • Çevre kirliliği artar.
 • Konut sıkıntısı yaşanır.
 • Tarımsal üretim azalır.
 • Sağlık ve eğitim hizmetleri aksar.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nin ticari faaliyetlere önem verdiğini gösterir?

 • Medreseler kurması
 • Tarıma önem vermesi
 • Türk birliğini sağlamaları
 • Hanlar ve kervansaraylar yapması
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Kalkolitik (maden) Çağ’da gerçekleşen bir gelişme değildir?

 • Ticaretin gelişmesi
 • Madenlerin işlenmesi
 • Yerleşik hayata geçilmesi
 • Köylerin şehirlere dönüşmesi 14
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ikincil ekonomik faaliyetler içerisinde gösterilebilir?

 • Balıkçılık
 • Bankacılık
 • Reklam yayıncılığı
 • Orman ürünleri sanayi
Soru 16

I- Sanayi ürünleri ihraç ederler.
II- Millî gelirleri düşüktür.
III- Hammadde ithal ederler.
IV- Nüfusun çoğu tarım sektöründe çalışır.
Yukarıdakilerden hangileri gelişmiş ülkelerin ekonomik özellikleri arasında gösterilebilir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV
 • III ve IV
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin özel konumunun sonuçlarından biridir?

 • Orta kuşakta yer alması
 • Dört mevsimi belirgin olarak yaşaması
 • Ortalama yükseltinin fazla olması
 • Cephesel yağışların kışın artması
Soru 18

Yukarıdakilerden hangisi haritada işaretlenmiş olan dağların ortak özelliğidir?

 • Ortalama 4000 metre yükseklikte olmaları.
 • Epirojenik hareketler sonucu oluşmaları.
 • Zirvelerinde buzullara rastlanması.
 • Fay hatları boyunca uzanış göstermeleri.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz akarsularının genel özellikleri arasında gösterilemez?

 • Kısa boyludurlar
 • Akış hızları fazladır.
 • Bol alüvyon taşırlar.
 • Kapalı havza özelliğindedirler.
Soru 20

Yukarıdaki yıllık yağış ve sıcaklığın dağılışını gösteren grafik aşağıdaki şehirlerimizden hangisine ait olabilir?

 • Rize
 • Edirne
 • Kayseri
 • Ağrı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBABBDADCCDCDBCDDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?