GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Bir devlette tüzel ya da gerçek kişilerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini adalete uygun olarak düzenleyen, kişilerin sahip oldukları hak ve yükümlülüklerin sınırlarını çizen kurallar bütünüdür.
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 • A) Özgürlük
 • B) Hukuk
 • C) Adalet
 • D) Tüzük
SORU 2

İnsan hakları düşüncesi ile ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) İnsanların salt insan olmaktan dolayı sahip oldukları vazgeçilmez haklardır.
 • B) İnsan hakları hiçbir ayrım gözetilmeksizin herkesin sahip olduğu haklardır.
 • C) İnsan hakları anayasal güvence altına alınırsa işlevsellik kazanır.
 • D) İnsan hakları düşüncesinin temelleri I. Dünya Savaşından sonra atılmaya başlanmıştır.
SORU 3

Kişileri devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardandır?

 • A) Din ve vicdan özgürlüğü
 • B) Eğitim ve öğrenim hakkı
 • C) Konut hakkı
 • D) Çalışma hakkı
SORU 4

Türkiye Cumhuriyeti devletinde yasaların anayasaya uygunluğunu denetleyen yüksek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uyuşmazlık mahkemesi
 • B) Anayasa mahkemesi
 • C) Danıştay
 • D) Yargıtay
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet olmanın öncelikli gereklerinden birisi değildir?

 • A) Ekonomik kalkınma ve yoksullukla mücadele eder.
 • B) Tam istihdam ve işsizlikle mücadele eder.
 • C) Bireysel girişim ve özel sektörü destekler.
 • D) Sosyal denge ve barışı sağlamaya çalışır.
SORU 6

Demokrasiyi bir yönetim biçimi olarak ilk kez uygulayan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Anadolu
 • B) Roma
 • C) Mısır
 • D) Yunan
SORU 7

Demokrasi ile yönetilen bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?

 • A) Bireylerin düşüncelerini serbestçe ifade edebiliyor olmaları
 • B) Çoğunluğun bütün istek ve taleplerinin karşılanıyor olması
 • C) Egemenliğin halka dayanıyor olması
 • D) Yasalar önünde herkesin eşit olması
SORU 8

Temsili demokrasi ile yönetilen bir ülkede vatandaşların ülke yönetimine katılmaları aşağıdakilerin hangisiyle gerçekleşir?

 • A) Mitinglerle
 • B) Sözleşmeyle
 • C) Seçimlerle
 • D) Derneklerle
SORU 9

Türkiye’deki seçim sistemi ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Seçimlerde oy kullanmak zorunlu değildir.
 • B) Kişiler bağımsız olarak aday olabilirler.
 • C) Genel seçimler dört, yerel yönetim seçimleri ise beş yılda bir yapılır.
 • D) Seçimler gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.
SORU 10

Bir devlette;
• Yasaların anayasa ve insan haklarına uygun olması
• Yasaların yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlaması
• Yargının bağımsız olması
Demokrasinin hangi ilkesinin gereğidir?

 • A) Seçimler ve temsil
 • B) Çoğulculuk ve katılım
 • C) Hukukun üstünlüğü
 • D) Siyasi partiler
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi demokratikleşme ve insan hakları alanında TBMM’nin açılışından sonra sağlanan gelişmelerden birisidir?

 • A) Islahat Fermanı
 • B) Sened-i İttifak
 • C) Teşkilat-ı Esasi Kanunu
 • D) Gülhane Hattı Hümayunu
SORU 12

Günümüzde bazı bölgelerde kadına karşı şiddet, kadınların mirastan mahrum bırakılmaları, töre cinayetleri, kan davaları yasal yaptırımları olmasına rağmen hala devam etmektedir.
Demokratik yönetimlerde insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan bu sorunun öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kamu düzeni ve temel haklar arasındaki dengenin kurulamaması
 • B) Yöneticilerin kendi güçlerini artırmak istemeleri
 • C) Devletin ekonomik olanaklarının yetersiz olması
 • D) Geleneklerden kaynaklanan engeller
SORU 13

Yasaların Anayasa’ya uygunluğu için yargısal denetim ilk kez hangi T.C. Anayasası ile getirilmiştir?

 • A) 1876 Anayasası
 • B) 1924 Anayasası
 • C) 1961 Anayasası
 • D) 1982 Anayasası
SORU 14

10 Aralık 1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel bildirgesini Türkiye hangi yıl kabul etmiştir?

 • A) 1948
 • B) 1949
 • C) 1974
 • D) 1995
SORU 15

Avrupa İnsan Hakları mahkemesinin çalışma sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Sözleşmeyi imzalayan devletlerin sözleşme hükümlerini yerine getirip getirmediğini denetler.
 • B) Mahkemenin yaptırımı tazminat ödenmesi şeklindedir.
 • C) İç hukuk yolları tüketilmeden mahkemeye başvuru yapılamaz.
 • D) Yargıçlar seçildikleri ülkeden bağımsız olarak görev yapamazlar.
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde insan haklarının korunmasını engelleyen sorunlardan biri değildir?

 • A) Savaşlar
 • B) Uluslararası terör
 • C) Hızlı toplumsal değişme
 • D) Sivil toplumun güçlenmesi
SORU 17

Düşünce suçlularının ve siyasi tutukluların serbest kalması amacıyla 1961’de Londra’da kurulan uluslararası sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uluslararası Af Örgütü
 • B) Uluslararası Pen Örgütü
 • C) Uluslararası Hukuk Komisyonu
 • D) İnsan Hakları için Uluslararası Birlik
SORU 18

Bir toplumda belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi tutularak yerine yenilerinin getirilmesine ne ad verilir?

 • A) Reform
 • B) İnkılap
 • C) İlerleme
 • D) Kültürlenme
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi sosyal alanda yapılmış Atatürk inkılaplarından birisidir?

 • A) Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
 • B) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabul edilmesi
 • C) Kabotaj Kanunu’nun yürürlüğe girmesi
 • D) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın hazırlanması
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisinde Atatürk inkılabının temel amaçları bir arada doğru olarak verilmiştir?

 • A) Çağdaşlık - Otoriterlik - Gelenekçilik
 • B) Özgürlük - Irkçılık - Bilimsellik
 • C) Seçkincilik - Otoriterlik - Bilimsellik
 • D) Bağımsızlık - Çağdaşlık - Özgürlük
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDABCDBCACCDCBDDABAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?