GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Belli bir hukuk düzeni içerisinde, hukuk kurallarının kişilere belli yönde davranmaya izin vermesi, belli şeyleri istemeye yetkili kılmasıdır.
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 • A) Özgürlük
 • B) Adalet
 • C) Devlet
 • D) Hak
SORU 2

Yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirinden bağımsız ayrı ellerde olması şeklinde tanımlanan Kuvvetler ayrılığı fikrini bugünkü anlamı ile ilk defa ortaya atan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Montesquieu
 • B) Cesaret ve kararlılığı artırma
 • C) J. Locke
 • D) I. Kant
SORU 3

Kişilerin toplumdan ve devletten isteyebilecekleri haklara, “isteme hakları” denilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi isteme haklarındandır?

 • A) Kişi dokunulmazlığı
 • B) Haberleşme özgürlüğü
 • C) Mülkiyet edinme hakkı
 • D) Çalışma hakkı
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin dayandığı temel esaslardan biri değildir?

 • A) Hukukun üstünlüğü
 • B) Kuvvetler birliği
 • C) Üniter devlet yapısı ve laiklik
 • D) Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması
SORU 5

İdare makamları yaptıkları işleri hukuka uygun olarak yapmakla yükümlüdürler. İdarenin hukuk dışı bir uygulamasına maruz kalan herkes idare mahkemelerine dava açarak yanlışlığın ortadan kaldırılmasını isteyebilir.
Yukarıda hukuk devleti olmanın gereklerinden hangisi açıklanmaktadır?

 • A) Kanun önünde eşitlik
 • B) İdarenin mali sorumluluğu
 • C) İdarenin yargısal denetimi
 • D) Mahkemelerin bağımsızlığı
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi devletin varlığı için gerekli olan ögelerden birisi değildir?

 • A) Egemenlik
 • B) Irk birliği
 • C) Kişi dokunulmazlığı
 • D) Ülke
SORU 7

Türkiye’de aşağıdaki demokrasi türlerinden hangisi uygulanmaktadır?

 • A) Doğrudan demokrasi
 • B) Temsili demokrasi
 • C) Yarı doğrudan demokrasi
 • D) Düşük yoğunluklu demokrasi
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden değildir?

 • A) Demokrasilerde hükümetin siyasal gücü anayasa ile sınırlıdır.
 • B) Demokrasi çoğunluğun tüm istek ve taleplerinin karşılandığı bir yönetim biçimidir.
 • C) Yasama, yürütme ve yargı organları birbirlerinin alanlarına müdahale edemeyecek biçimde ayrılmışlardır.
 • D) Demokrasilerde insanlar yasalar önünde ve kamu hizmetinden yararlanma bakımından eşit sayılırlar.
SORU 9

Türkiye’de milletvekili seçilebilme şartları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Yüksek yargı mensupları görevlerinden ayrılmadan seçimlere katılabilirler.
 • B) Kamu hizmetinden yasaklı olanlar seçilebilirler.
 • C) En az lise mezunu olunmadan milletvekili adayı olunamaz.
 • D) Memurlar görevlerinden ayrılarak milletvekili adayı olabilirler.
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi 1924 anayasasının özelliklerinden birisi değildir?

 • A) Temel haklar ve özgürlüklere sınırlı bir biçimde yer verilmiştir.
 • B) Yasaların Anayasa’ya aykırı olamayacağı belirtilmiştir.
 • C) Güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.
 • D) Devletin yönetim şekli Cumhuriyettir.
SORU 11

İnsan hakları eğitimi alan ve aldığı eğitim doğrultusunda hareket eden bir insandan aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

 • A) Başkalarının haklarını ortadan kaldırmaya yönelik davranışları hoşgörüyle karşılar.
 • B) Farklı inanç, kanaat ve fikirlere sahip olan kişilere saygıyla yaklaşır.
 • C) Yasalara uygun davranışlar sergiler.
 • D) Kendi haklarını korumasını bilir.
SORU 12

İnsan hakları evrensel bildirgesi hangi uluslararası kuruluş tarafından kabul ve ilan edilmiştir?

 • A) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
 • B) Birleşmiş Milletler Örgütü
 • C) Avrupa Birliği
 • D) NATO
SORU 13

I- İnsan hakları ihlallerini önleme
II- Irk ayrımcılığının ortadan kaldırılması
III- Nüfus artışının teşvik edilmesi
IV- Çevre kirliliğinin önlenmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri uluslararası sivil toplum örgütlerinin faaliyet alanlarındandır?

 • A) I ve II
 • B) I, II ve III
 • C) I, II ve IV
 • D) II, III ve IV
SORU 14

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?

 • A) Avrupa birliğine üye ülkelerden seçilen yargıçlardan oluşur.
 • B) Mahkemenin yaptırımı hapis cezası ve tazminat ödenmesi şeklindedir.
 • C) Yapılan başvuruları iç hukuk yollarını tüketip tüketmediğine bakmadan kabul eder.
 • D) Mahkeme aracılığı ile taraflar arasında dostça çözüm süreci başlatılabilir.
SORU 15

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak şehirlerin, ulaşım ve iletişim araçlarının hızla değişmesine karşın bunların kullanılmasını düzenleyen hukuk kurallarının, ahlak anlayışlarının bu değişime cevap verememesi insan hakları ihlallerine neden olmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin insan hakları ihlaline neden olduğuna örnek olur?

 • A) Savaşlar ve iç çatışmalar
 • B) Bölgeler arası gelişmişlik farkı
 • C) Hızlı toplumsal değişme
 • D) Hızlı nüfus artışı
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde faaliyet gösteren insan hakları ihlallerini ortadan kaldırmaya yönelik olarak kurulan sivil toplum örgütlerinden değildir?

 • A) Türk Demokrasi Vakfı
 • B) İnsan Hakları Derneği
 • C) Mazlumder
 • D) Yeşilay
SORU 17

Halkın yönetime daha etkin bir biçimde katılarak sorunlarını çözüme kavuşturmak, kendilerine verilmiş hak ve özgürlükleri genişletmek için kurdukları sendika, vakıf, dernek gibi kuruluşlar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • A) Bakanlık birimleri
 • B) Sivil toplum kuruluşları
 • C) Devletin yürütme organları
 • D) Sosyal güvenlik kuruluşları
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi siyasal alanda yapılmış Atatürk inkılaplarından birisidir?

 • A) Saltanatın kaldırılması
 • B) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
 • C) Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
 • D) Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İnkılabının dayandığı temel ilkelerden biri değildir?

 • A) Devletçilik
 • B) İnkılapçılık
 • C) Reformculuk
 • D) Cumhuriyetçilik
SORU 20

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulduğu dönemde özel teşebbüsün ekonomik alanda gerekli olan atılımları başaramamış olması nedeniyle, Atatürk aşağıdaki ilkelerden hangisini uygulamaya koymuştur?

 • A) Devletçilik
 • B) İnkılapçılık
 • C) Laiklik
 • D) Milliyetçilik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DADBCBBBDCABCDCDBACA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?