Dil ve Anlatim 8 Dersi 2013 - 2014 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi konferansta kullanılan anlatım türlerinden biri değildir?

 • Emredici
 • Açıklayıcı
 • Tartışmacı
 • Kanıtlayıcı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi konferansın özelliklerinden biri değildir?

 • Özgün düşünceler dile getirilir.
 • Konferansçının alanında yetkin olması gerekmez.
 • Amaç, fikri kendini dinleyenlere benimsetmektir.
 • Konu, dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde olmalıdır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi konferans planı içerisinde yer almaz?

 • Hitap cümlesi
 • Konunun sunulması
 • Dinleyicilerin tanıtılması
 • Soru ve cevaplar
Soru 4

Alanında uzman bir kişinin herhangi bir konu ya da olay hakkında görüş ve düşüncelerini açıklamak amacıyla bir grup ya da topluluk önünde yaptığı, ön hazırlığı olması gereken sözlü anlatım türüne ne ad verilir?

 • Açık oturum
 • Sempozyum
 • Münazara
 • Konferans
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi açık oturumda başkanın görevlerinden biri değildir?

 • Giriş konuşması yapar.
 • Soruların düzenli sorulmasını sağlar.
 • Gerekirse konuyu değiştirir.
 • Oturumun değerlendirmesini yapar.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi açık oturumun özelliklerinden biri değildir?

 • Samimi bir atmosfer vardır.
 • Konuşmacı sayısı 6’yı geçmemelidir.
 • Bir yarışma havası vardır.
 • Probleme yeni bir bakış açısı getirmek amaçlıdır.
Soru 7

Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla bilim adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları tartışmalı toplantılara ne ad verilir?

 • Sempozyum
 • Münazara
 • Forum
 • Açık oturum
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sempozyum bildirisinin bölümlerinden biri değildir?

 • Giriş
 • Deney
 • Bulgular
 • Sorular ve cevaplar
Soru 9

Önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip kişilerin bir araya gelerek konuyu çözümlemek, kendi görüşlerini açıklamak, kanıtlamak, karşı tarafın zayıf noktalarını aramak için yaptıkları tartışma türüne ne ad verilir?

 • Açık oturum
 • Sempozyum
 • Münazara
 • Forum
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi münazara türüne ait bir özellik değildir?

 • Görüş ve karşı görüş bir hakem kurulu karşısında savunulur.
 • Gruplar gerektiğinde dinleyici olarak gelenlerden yardım alır.
 • Üçer ya da dörder kişilik gruplar arasında yapılır.
 • Benlik, üstün gelme duygusu değil gerçeğe varma amaçlanır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi münazaralarda hakem kurulunun<*u> konuşmacıları değerlendirme esaslarından biri değildir?

 • Sözcük ve cümleleri doğru kullanma
 • Savunmada inandırıcı olma
 • Konuyu açma ve örneklendirme yeteneklerine sahip olma
 • Konuyu doğru seçme
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi münazaralarda tartışanların uyacağı kurallarından biri değildir?

 • Aynı konuda üst üste söz almak
 • Konuşmaları ilgiyle dinlemek
 • Tartışma konusu dışına çıkmamak
 • Başkanın uyarılarına karşı gelmemek
Soru 13

“Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik listeye (…) denir.”
cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Dipnot
 • Bibliyografya
 • İndeks
 • Dokümantasyon
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerin hangisi bilimsel yazıların bölümlerinden biri değildir?

 • Başlık
 • Dipnot
 • Özet
 • Asıl metin
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı olarak değerlendirilemez?

 • Tarama ve değerlendirme makaleleri
 • Konferans raporu
 • Gezi yazısı
 • Toplantı özeti
Soru 16

Bilimsel yazılarda dil hangi işleviyle kullanılır?

 • Göndergesel işlev
 • Kanalı kontrol işlevi
 • Heyecana bağlı işlev
 • Alıcıyı harekete geçirme işlevi 26
Soru 17

Aşağıda verilen dipnot örneklerinden hangisinin yazımı doğrudur?

 • (1) Çağdaş İnsan ve Edebiyat,Alemdar Yalçın, Akçağ Yayınları,6. Baskı, Ankara 2008, s.29.
 • (1) Alemdar Yalçın, Çağdaşİnsan ve Edebiyat, AkçağYayınları, 6. Baskı, Ankara2008, s.29.
 • (1) Akçağ Yayınları, Çağdaşİnsan ve Edebiyat, AlemdarYalçın, 6. Baskı, Ankara 2008,s.29.
 • (1) 6. Baskı, Ankara 2008,Alemdar Yalçın, Çağdaş İnsanve Edebiyat, Akçağ Yayınları,s.29.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki makale yazarlarından biri değildir?

 • Falih Rıfkı Atay
 • Hüseyin Cahit Yalçın
 • Ali Naci Karacan
 • Namık Kemal
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinler arasında yer almaz?

 • Öykü
 • Makale
 • Fıkra
 • Biyografi
Soru 20

Bilimsel yazılarda metnin tamamında anlatılanların küçültülerek bir paragraf hâline getirilip verildiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

 • Başlık
 • Giriş
 • Özet
 • Sonuç
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCDCCADCBDACBCABDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler