GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 4 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Özgürlük hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) İnsan haklarının özüdür.
 • B) Eşitlik ilkesine aykırıdır.
 • C) Yasalarla güvence altına alınır.
 • D) Başkalarının özgürlüklerini kısıtladığı yerde biter.
SORU 2

İnsanlar, toplum içinde, toplumsal kuralları ve diğer insanları hiçe sayarak yaşayamazlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu ifadeden çıkarılabilecek bir sonuçtur?

 • A) İnsanlar temel hak ve özgürlüklere sahip olarak doğarlar.
 • B) Bazı kötü alışkanlıklar hak ve özgürlüklerin kullanımını engeller.
 • C) Temel hak ve özgürlükler insanın ayrılmaz bir parçasıdır.
 • D) İnsanlar hak ve özgürlüklerini ancak başkalarına zarar vermeden kullanabilirler.
SORU 3

Aşağıdaki ayetlerden hangisi İslam’ın eğitime verdiği önemi dile getirmektedir?

 • A) “… Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?…” (Zümer suresi, 9 . ayet)
 • B) “İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?” (Kıyame suresi, 36 . ayet)
 • C) “Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde sorumlu tutar.” (Bakara suresi, 286 . ayet)
 • D) “Sana emrolunanı açıkca söyle ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme.” ( Hicr suresi, 94 . ayet)
SORU 4

Hz. Muhammed, peygamberliği boyunca hiç kimseyi İslam’a girmeye zorlamamıştır. O sadece tebliğ görevini yerine getirmiş, güzel ahlakıyla insanlara örnek olmuştur.
Hz. Muhammed’in bu tutumu aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilişkilidir?

 • A) Yaşama hakkı
 • B) İnanç özgürlüğü
 • C) İbadet özgürlüğü
 • D) Özel yaşamın gizliliği hakkı
SORU 5

“Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlık yaparak değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin…”
(Nisa suresi, 29 . ayet)
Bu ayette dile getirilen temel hak aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Eğitim
 • B) Yaşam
 • C) İbadet
 • D) Ekonomi
SORU 6

Kul hakkının affı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Ancak dua ile affedilebilir.
 • B) Hiç bir şekilde affedilmez.
 • C) Allah tarafından affedilmesi hak sahibinin affına bağlıdır.
 • D) Namaz, oruç gibi farz ibadetleri yerine getirmekle affedilebilir.
SORU 7

“… Kim bir cana kıymamış ve yeryüzünde bozgunculuk yapmamış bir kimseyi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir…”
(Maide suresi, 32 . ayet)
Bu ayet aşağıdaki haklardan hangisiyle ilgilidir?

 • A) Sağlık hakkı
 • B) Yaşama hakkı
 • C) İnanç özgürlüğü
 • D) Düşünce özgürlüğü 4
SORU 8

Dinimizin kesin olarak yasakladığı bir davranıştır. Çünkü başkalarının mallarını meşru olmayan yollarla elde etmektir. Başka bir deyişle hiç bir emek harcamadan kazanç sağlamaktır.
Yukarıdaki paragrafta hak ve özgürlüklerin kullanımını engelleyen hangi kötü alışkanlıktan bahsedilmektedir?

 • A) Alkol kullanmak
 • B) Uyuşturucu kullanmak
 • C) Sigara içmek
 • D) Kumar oynamak
SORU 9

Dinî yozlaşmanın en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Cehalet ve taassup içinde olmak
 • B) Bilimsel gelişmeleri takip etmemek
 • C) Dini kaynaklardan yeterince yararlanamamak
 • D) Dinin toplumların devamındaki etkisini kavrayamamak
SORU 10

Dünyanın döndüğünü ilk kez dile getiren müslüman bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Biruni
 • B) İbn Sina
 • C) Uluğ Bey
 • D) Ebu Said es Siczî
SORU 11

Felsefe ve tıp başta olmak üzere bir çok alanda eser yazan ve “elKanun fi’tTıp” adlı eseri 19 . yüzyıla kadar Batıda tıp öğrencilerine okutulan müslüman bilim adamı kimdir?

 • A) Harezmî
 • B) Farabî
 • C) İbn Sina
 • D) Battânî
SORU 12

İslam medeniyetinde “Suffa” “BeytülHikme” ve “DarulKurra” gibi kurumların bulunması, İslam medeniyetinde aşağıdakilerden hangisine verilen önemi gösterir?

 • A) İlim öğrenmeye
 • B) Çevreyi korumaya
 • C) Mimariyi desteklemeye
 • D) Yardımlaşmayı sağlamaya
SORU 13

Dinin bilimden ayrılan yönü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İnsanı özgürleştirmesi
 • B) Kaynağının ilahi olması
 • C) İnsanı mutluluğa götürmesi
 • D) İnsanın anlam arayışına cevap vermesi
SORU 14

İslam medeniyetinde aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi diğerlerine göre daha önce ortaya çıkmıştır?

 • A) Suffa
 • B) Medrese
 • C) Darül Hikme
 • D) Beytül Hikme
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi bilginin kaynaklarından biridir?

 • A) Rüya
 • B) İlham
 • C) Duyu
 • D) Yorum
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi matematik alanında katkı sağlayan Müslüman bilim adamlarından biri değildir?

 • A) Harezmî
 • B) Zemahşerî
 • C) Ömer Hayyam
 • D) İbnu’l Heysem
SORU 17

Nizamü’l Mülk’ün ilkini Bağdat’ta kurduğu Nizamiye medreselerinin açılması hangi döneme denk gelmektedir?

 • A) Emeviler
 • B) Abbasiler
 • C) Selçuklular
 • D) Osmanlılar
SORU 18

Hz. Muhammed’e inen Alak suresinin ilk beş ayetinde aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmez?

 • A) İbadet
 • B) Öğrenmek
 • C) Yazmak
 • D) Okumak
SORU 19

Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

 • A) “Alimler peygamberlerin varisidirler.”
 • B) “İlim müslümanın yitiğidir nerde bulursa alır.”
 • C) “Dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahireti isteyen ilme sarılsın…”
 • D) “Kişi, elinin emeğiyle kazandığından daha temiz bir kazanç elde etmemiştir.”
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetine tefsir alanında katkı sağlayan bir ilim adamı değildir?

 • A) Taberî
 • B) İmam Buhari
 • C) Zemahşerî
 • D) Elmalı Hamdi Yazır
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDABDCBDADCABACBCADB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?