GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 5 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde örnek insanın vasıflarına değinilmemiştir?

 • “Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar, kızdıklarında da kusurları bağışlarlar.” (Şura suresi, 37. ayet)
 • “Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir.” (Şura suresi, 43. ayet)
 • “Onlar Rablerinin davetlerine icabet ederler ve namazı kılarlar …” (Şura suresi, 38. ayet)
 • “İnsanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere ceza vardır …” (Şura suresi, 42. ayet)
SORU 2

Aşağıdaki ibadetlerin hangisinde miktarı belirleme kişinin tercihine bırakılmıştır?

 • Fitre
 • Sadaka
 • Fidye
 • Zekât
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılış gayelerinden değildir?

 • Yaratıcının rızasını kazanmak
 • Nimetlere teşekkür etmek
 • Toplumdaki itibarını artırmak
 • Kulluk borcunu yerine getirmek
SORU 4

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde rızkın kaynağına değinilmemiştir?

 • “Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum.” (Zariyat suresi, 57. ayet)
 • “Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyiniz …” (Bakara suresi, 177. ayet)
 • “Yeryüzündeki her canlının rızkı Allah’a aittir.” (Hud suresi, 6. ayet)
 • “De ki; Allah’ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı …” (Araf suresi, 32. ayet) 5
SORU 5

Aşağıdaki ifadelerden hangisi tevekküle örnek oluşturur?

 • “Üzülme! Çalışsan da bir şey değişmezdi.”
 • “Biz de şans yok kardeşim. Ne yapsan boşuna.”
 • “Sen tedbirli olduktan sonra sana ne gerekir ki?”
 • “Biz elimizden geleni yaptık, Rabbimiz de isterse neden olmasın?”
SORU 6

“Kim zerre miktar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”
(Zilzal suresi, 7 8. ayetler)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayete göre şer kapsamındadır?

 • Gıybet etmek
 • Engelli doğmak
 • Sadaka vermek
 • Kısa boylu olmak
SORU 7

“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, ________ nefret ettirmeyiniz.”
(Hadisi Şerif)
Hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Basitleştiriniz
 • Bağışlayınız
 • Müjdeleyiniz
 • Kötülüğe engel olunuz
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi “Kaza”ya örnektir?

 • Peygamberimizin 632 yılında vefat etmesi.
 • Evrende kusursuz bir düzenin var olması.
 • İnsanın yapısının mükemmel olması.
 • Kıyametin bilgisinin Allah’a ait olması.
SORU 9

Ülkemizde yapılan Kutlu Doğum haftası etkinliklerinin yapıldığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1014 Nisan
 • 1420 Nisan
 • 2227 Nisan
 • 0409 Nisan
SORU 10

Peygamberimizin çocuğu İbrahim’in annesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Aişe
 • Hz. Hatice
 • Hz. Hafsa
 • Hz. Mariye
SORU 11

Ecel ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Ecel Allah’ın takdiridir.
 • Tedbir eceli geçersiz kılar.
 • Ecel belli bir sınırı ifade eder.
 • Allah’ın takdir ettiği ecel değişmez.
SORU 12

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Hz. Peygamberin soyunu ifade etmez?

 • Şerif
 • Seyyid
 • Sahabi
 • Ehli Beyt
SORU 13

İslam düşüncesindeki yorum farklılıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Düşünce zenginliğidir.
 • Taassubun yaygınlaşmasıdır.
 • Dini yaşamayı kolaylaştırmıştır.
 • Mezheplerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi cüzi iradeye bağlı bir davranış değildir?

 • Evlenmek
 • Yaşlanmak
 • Umre yapmak
 • Yalan söylemek
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin Hz. Muhammed’in peygamberliğine getirdiği bir itirazdır?

 • Tebliğ ettiği vahye eskilerin hikayeleri demeleri
 • Muhammed’ul Emin diye vasıflandırmaları
 • Kabe hakemliğini memnuniyetle karşılamaları
 • Habeşistan Kralına ahlakını övmeleri
SORU 16

Müteşabih ayet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan ayettir.
 • Farklı yorumların ortaya çıkmasında etkisi olmamıştır.
 • “Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir.” ayeti bu tür ayetlere örnektir.
 • Aynı konuları ele alan ayetlere verilen isimdir.
SORU 17

Aşağıdaki görüşlerden hangisi Mutezile mezhebine aittir?

 • Büyük günah işleyen kişi kafirdir.
 • Hz. Muhammed’ten sonra halifelik Hz. Ali’nin hakkıdır.
 • İnsanın fiillerinin yaratıcısı Allah’tır.
 • Büyük günah işleyen ne mümin ne de kafirdir.
SORU 18

— Ehli sünnet inancını sistemleştirmiştir.
— İnsanın aklıyla Allah’ın varlığına ulaşabileceğini söylemiştir.
— Hanefiler itikatta onun düşüncelerini benimsemişlerdir.
Hakkında bilgi verilen mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mutezile
 • Maturidî
 • Eşari
 • Caferi Sadık
SORU 19

— Medine alimlerindendir.
— En önemli eseri Muvatta’dır.
— Kitap, sünnet, sahabe sözleri ve icmayı delil kabul eder.
Hakkında bilgi verilen İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Malik b. Enes
 • Caferi Sadık
 • Ahmet b. Hanbel
 • Numan b. Sabit
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Fıkhi (ameli) mezheplerden biridir?

 • Eş’arilik
 • Haricîlik
 • Caferilik
 • Yesevilik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCADACABDBCBBACDBAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler