GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 5 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde örnek insanın vasıflarına değinilmemiştir?

 • A) “Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar, kızdıklarında da kusurları bağışlarlar.” (Şura suresi, 37. ayet)
 • B) “Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir.” (Şura suresi, 43. ayet)
 • C) “Onlar Rablerinin davetlerine icabet ederler ve namazı kılarlar …” (Şura suresi, 38. ayet)
 • D) “İnsanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere ceza vardır …” (Şura suresi, 42. ayet)
SORU 2

Aşağıdaki ibadetlerin hangisinde miktarı belirleme kişinin tercihine bırakılmıştır?

 • A) Fitre
 • B) Sadaka
 • C) Fidye
 • D) Zekât
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılış gayelerinden değildir?

 • A) Yaratıcının rızasını kazanmak
 • B) Nimetlere teşekkür etmek
 • C) Toplumdaki itibarını artırmak
 • D) Kulluk borcunu yerine getirmek
SORU 4

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde rızkın kaynağına değinilmemiştir?

 • A) “Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum.” (Zariyat suresi, 57. ayet)
 • B) “Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyiniz …” (Bakara suresi, 177. ayet)
 • C) “Yeryüzündeki her canlının rızkı Allah’a aittir.” (Hud suresi, 6. ayet)
 • D) “De ki; Allah’ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı …” (Araf suresi, 32. ayet) 5
SORU 5

Aşağıdaki ifadelerden hangisi tevekküle örnek oluşturur?

 • A) “Üzülme! Çalışsan da bir şey değişmezdi.”
 • B) “Biz de şans yok kardeşim. Ne yapsan boşuna.”
 • C) “Sen tedbirli olduktan sonra sana ne gerekir ki?”
 • D) “Biz elimizden geleni yaptık, Rabbimiz de isterse neden olmasın?”
SORU 6

“Kim zerre miktar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”
(Zilzal suresi, 7 8. ayetler)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayete göre şer kapsamındadır?

 • A) Gıybet etmek
 • B) Engelli doğmak
 • C) Sadaka vermek
 • D) Kısa boylu olmak
SORU 7

“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, ________ nefret ettirmeyiniz.”
(Hadisi Şerif)
Hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Basitleştiriniz
 • B) Bağışlayınız
 • C) Müjdeleyiniz
 • D) Kötülüğe engel olunuz
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi “Kaza”ya örnektir?

 • A) Peygamberimizin 632 yılında vefat etmesi.
 • B) Evrende kusursuz bir düzenin var olması.
 • C) İnsanın yapısının mükemmel olması.
 • D) Kıyametin bilgisinin Allah’a ait olması.
SORU 9

Ülkemizde yapılan Kutlu Doğum haftası etkinliklerinin yapıldığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 1014 Nisan
 • B) 1420 Nisan
 • C) 2227 Nisan
 • D) 0409 Nisan
SORU 10

Peygamberimizin çocuğu İbrahim’in annesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Aişe
 • B) Hz. Hatice
 • C) Hz. Hafsa
 • D) Hz. Mariye
SORU 11

Ecel ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Ecel Allah’ın takdiridir.
 • B) Tedbir eceli geçersiz kılar.
 • C) Ecel belli bir sınırı ifade eder.
 • D) Allah’ın takdir ettiği ecel değişmez.
SORU 12

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Hz. Peygamberin soyunu ifade etmez?

 • A) Şerif
 • B) Seyyid
 • C) Sahabi
 • D) Ehli Beyt
SORU 13

İslam düşüncesindeki yorum farklılıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Düşünce zenginliğidir.
 • B) Taassubun yaygınlaşmasıdır.
 • C) Dini yaşamayı kolaylaştırmıştır.
 • D) Mezheplerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi cüzi iradeye bağlı bir davranış değildir?

 • A) Evlenmek
 • B) Yaşlanmak
 • C) Umre yapmak
 • D) Yalan söylemek
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin Hz. Muhammed’in peygamberliğine getirdiği bir itirazdır?

 • A) Tebliğ ettiği vahye eskilerin hikayeleri demeleri
 • B) Muhammed’ul Emin diye vasıflandırmaları
 • C) Kabe hakemliğini memnuniyetle karşılamaları
 • D) Habeşistan Kralına ahlakını övmeleri
SORU 16

Müteşabih ayet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan ayettir.
 • B) Farklı yorumların ortaya çıkmasında etkisi olmamıştır.
 • C) “Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir.” ayeti bu tür ayetlere örnektir.
 • D) Aynı konuları ele alan ayetlere verilen isimdir.
SORU 17

Aşağıdaki görüşlerden hangisi Mutezile mezhebine aittir?

 • A) Büyük günah işleyen kişi kafirdir.
 • B) Hz. Muhammed’ten sonra halifelik Hz. Ali’nin hakkıdır.
 • C) İnsanın fiillerinin yaratıcısı Allah’tır.
 • D) Büyük günah işleyen ne mümin ne de kafirdir.
SORU 18

— Ehli sünnet inancını sistemleştirmiştir.
— İnsanın aklıyla Allah’ın varlığına ulaşabileceğini söylemiştir.
— Hanefiler itikatta onun düşüncelerini benimsemişlerdir.
Hakkında bilgi verilen mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mutezile
 • B) Maturidî
 • C) Eşari
 • D) Caferi Sadık
SORU 19

— Medine alimlerindendir.
— En önemli eseri Muvatta’dır.
— Kitap, sünnet, sahabe sözleri ve icmayı delil kabul eder.
Hakkında bilgi verilen İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Malik b. Enes
 • B) Caferi Sadık
 • C) Ahmet b. Hanbel
 • D) Numan b. Sabit
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Fıkhi (ameli) mezheplerden biridir?

 • A) Eş’arilik
 • B) Haricîlik
 • C) Caferilik
 • D) Yesevilik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCADACABDBCBBACDBAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?