GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 7 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

“O, hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır.”
(Mülk suresi, 2 . ayet)
Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturur?

 • A) Hayatın amacı nedir?
 • B) Yaratılış nasıl başlamıştır?
 • C) Kıyamet ne zaman kopacaktır?
 • D) Ahiret hayatının aşamaları nelerdir?
SORU 2

Mevlana ölüm gününü aşağıdakilerden hangisiyle ifade etmiştir?

 • A) Seyri sülük
 • B) Yevmu’dDin
 • C) Şebi Arûs
 • D) Yevmül Vuslat
SORU 3

Cenaze namazı kılmanın hükmü nedir?

 • A) Vacip
 • B) Sünnet
 • C) Müstehap
 • D) Farzı Kifaye
SORU 4

Mevlit’in konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ölüm
 • B) Ahiret
 • C) Kardeşlik
 • D) Hz. Muhammed
SORU 5

Peygamberimizin “İnsan ölünce üç şey hariç dünyadaki ameliyle ilişkisi kesilir. Bunlar; …”
Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin bu hadisinde sıraladıklarından biri değildir?

 • A) Sadakai cariye
 • B) Bereketli bir kazanç
 • C) Kendisinden faydanılan ilim
 • D) Kendisine dua eden salih evlat
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi ölülerin diriltilip hesaba çekilmek için bir araya getirilmesini ifade eder?

 • A) Ahiret
 • B) Mizan
 • C) Haşir
 • D) Sırat
SORU 7

Peygamberimizin “Kişi kıyamet günü şu dört şeyden hesaba çekilmedikçe yerinden ayrılamaz.” buyurmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu dört şeyden biri değildir?

 • A) Ne kadar mal kazandığından
 • B) Vücudunu nerde yıprattığından
 • C) Ömrünü nerde geçirdiğinden
 • D) Bildiği ile amel edip etmediğinden
SORU 8

Yüce Allah’ın isimlerinden olan esSettar’ın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çok affeden
 • B) Hikmetli iş yapan
 • C) Tevbeleri kabul eden
 • D) Hata ve günahları örten
SORU 9

“… Şayet sen kaba ve katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi…”
(Ali İmran suresi, 159 . ayet)
Bu ayette peygamberimizin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

 • A) Sabrı ve kararlılığı
 • B) Hoşgörü ve merhameti
 • C) Güvenilirliği ve sadakati
 • D) Cömertliği ve bağışlayıcılığı
SORU 10

“Nerede olursan ol, Allah’tan kork ve işlediğin kötülüğün hemen arkasından onu yok edecek bir iyilik yap.”
Bu hadisten çıkarılacak asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tevbe etmenin kardeşlik duygularını pekiştirdiği
 • B) Sorumluluk duygusunun insanı kötülükten koruduğu
 • C) Yapılan iyiliklerin kötülükleri gidereceği
 • D) İnsanın kötülük işlemeye yatkın olduğu
SORU 11

Peygamberimizin davranışları hangi çeşit sünnete örnektir?

 • A) Fiili sünnet
 • B) Sözlü sünnet
 • C) Takriri sünnet
 • D) Ehli sünnet
SORU 12

Kalbini manevi kirlerden temizleyen, Allah’tan başka her şeyi gönlünden çıkaran, ruhunu Hakk’ın zikri ile süsleyen kişiye ne denir?

 • A) Mutasavvıf
 • B) Mütefekkir
 • C) Müfessir
 • D) Muhaddis
SORU 13

“İnanıp da imanlarına herhangi bir zulüm bulaştırmayanlar…”
(En’am suresi, 82 . ayet)
Peygamberimiz bu ayette geçen zulümden kastın “şirk” olduğunu ifade etmiştir.
Peygamberimizin bu açıklaması sünnetin hangi yönüne örnektir?

 • A) Destekleyici
 • B) Açıklayıcı
 • C) Hüküm koyucu
 • D) Müjdeleyici
SORU 14

Sahihi Müslim ve Süneni Ebu Davud adlı eserler aşağıdaki bilim dallarından hangisine aittir?

 • A) Fıkıh
 • B) Tasavvuf
 • C) Tefsir
 • D) Hadis
SORU 15

Hz. Muhammed’in hayatında takip ettiği yola, prensip haline getirdiği davranışlarına ne denir?

 • A) Tefsir
 • B) Mezhep
 • C) Sünnet
 • D) Muhaddis 3
SORU 16

Tasavvufi düşünceye göre, her varlık Allah’ın cemal (güzellik) sıfatından bir iz taşır. Bunun bir sonucu olarak her varlık, sevilmeye layıktır. Ancak asıl sevilmesi gereken varlık, bütün güzellikleri yaratan cemal sahibi yüce Allah’tır. Bir mutasavvıf kainatta her varlığa bu gözle bakar.
Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • A) İnsan kainat ilişkisi
 • B) İnsan ahlak ilişkisi
 • C) İnsan güzellik ilişkisi
 • D) Yaratan yaratılan ilişkisi
SORU 17

Türkistan’da “Hazreti Türkistan”, “Piri Türkistan” lakabıyla anılan tasavvuf alimi kimdir?

 • A) Mevlana Celaleddin Rumi
 • B) Abdulkadir Geylani
 • C) Hacı Bektaş Velî
 • D) Ahmet Yesevî
SORU 18

• Kurucusu 1318’de Buhara’da doğdu.
• İmam Rabbani ve Mevlana Halid önemli temsilcilerindendir.
• Allah’ı çokça anarak, O’nun sevgisini kalbine nakşetmek tasavvufi oluşuma isim olmuştur.
Hakkında bilgi verilen tasavvufi oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mevlevilik
 • B) Nakşibendilik
 • C) Kadirilik
 • D) Yesevilik
SORU 19

Alevilik Bektaşilik geleneğinde; ilahi aşkı ruhunda duymaya, o aşkla Allah’ın güzel isimlerinden herhangi birini anarak ayakta dönmeye ne denir?

 • A) Gülbenk
 • B) Musahiplik
 • C) Semah
 • D) Cem
SORU 20

• Peygamberimizin Mekke’yi fethettiğinde müşrikleri inançlarında serbest bırakması
• Hz. Ömer’in Kudüs’ü fethettiğinde farklı inanç gruplarını inanç ve ibadetlerinde serbest bırakması
• Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinde Yahudi ve Hristiyanları inançlarında serbest bırakması
Bu olaylar İslam Medeniyeti’nin daha çok hangi yönüne örnek oluşturur?

 • A) Hoşgörüye verdiği değere
 • B) Ahlaki değerlere verdiği öneme
 • C) Yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği öneme
 • D) Güven ortamının sağlanmasına verdiği öneme
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACDDBCADBCAABDCBDBCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?