GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Ekonomi 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Aşağıda verilenlere yönelik alınacak önlemlerden hangisi ekonomi politikasının nicelik belirleyen vasıtalarından olamaz?

 • A) Özelleştirme
 • B) Vergi oranları
 • C) Asgari ücret
 • D) Çalışma süreleri
SORU 2

Aşağıda verilenlerden hangisi dolaylı tüketim için bir örnektir?

 • A) Bir elbisenin kullanılması
 • B) Meyve ve sebzenin yenmesi
 • C) Bir otobüste seyahat edilmesi
 • D) Ekmek üretimi için unun kullanılması
SORU 3

İyi işletilmeyen bir fabrikanın başkaları tarafından satın alınarak daha faydalı şekilde çalıştırılması, hangi üretim faaliyeti ile açıklanabilir?

 • A) Şekil faydası yaratan üretim faaliyetleri
 • B) Mekân faydası yaratan üretim faaliyetleri
 • C) Zaman faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
 • D) Mülkiyet faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
SORU 4

Üretim faaliyeti süresince malın şeklinin değişmesi ve madde yerine başka bir maddenin geçmesi durumu, üretim ile ilgili aşağıda verilen ekonomik görüşlerden hangisini açıklamaktadır?

 • A) Üretim, madde meydana getirmektir.
 • B) Üretim, değer meydana getirmektir.
 • C) Üretim, ekonomik malların miktarını artırmaktır.
 • D) Üretim, ekonomik malların faydasını artırmaktır.
SORU 5

Ülkemiz akarsularından faydalanılmasında, aşağıdakilerden hangisinin olumsuz bir etki yaratmadığı kabul edilebilir?

 • A) Yüzey şekillerinin engebelik bir alan kaplaması
 • B) Akarsular üzerinde barajların yapılması
 • C) Akarsuları sel rejimine bağlı olması
 • D) İklimin dört mevsimde değişik şekiller göstermesi
SORU 6

Aşağıda verilenlerden hangisi vasıfsız emeğe bir örnektir?

 • A) Terzilik
 • B) Kunduracılık
 • C) Temizlikçilik
 • D) Mobilyacılık
SORU 7

Nüfusun cinsiyet, kalite, yaş ve meslekler bakımından oluşumunu belirten inceleme konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nüfus sayısı
 • B) Nüfus yapısı
 • C) Nüfus yoğunluğu
 • D) Nüfus hareketi
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının olumsuz yönde açıklamasıdır?

 • A) İç ve dış göçler artar.
 • B) Ekonomik faaliyetler hızlanır.
 • C) Ülke kaynakları kolay işletilir.
 • D) Üretici güç olarak emek artışı olur.
SORU 9

Bir kuruluşun faiz karşılığında 3 yıllığına bankalardan aldığı kredinin borç türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kısa vadeli borç
 • B) Orta vadeli borç
 • C) Uzun vadeli borç
 • D) Hem kısa hem orta vadeli borç 41
SORU 10

Bir kuruluşun ekonomik değerleri arasında yer alan dönen varlıklarına yönelik, aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?

 • A) Dönen varlıklar üretime katılır.
 • B) Üretim sonunda değişikliğe uğrar.
 • C) Dönen varlıklar değişen sermayeyi gösterir.
 • D) Kuruluşun yaşamının devamına ayrılan varlıklardır.
SORU 11

Aşağıda verilenlerden hangisi, ticari sermayenin kullanım alanlarından birine örnek gösterilebilir?

 • A) Hayvanlar
 • B) Ulaştırma araçları
 • C) Yazı makineleri
 • D) Ziraat makineleri
SORU 12

Girişimin tanımı ile ilgili yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • A) Girişim ekonomik bir ünitedir.
 • B) Girişim bir karar alma merkezidir.
 • C) Girişim mal ve hizmet alımı yapan bir ünitedir.
 • D) Girişim üretim faktörlerini sağlayan bir ünitedir.
SORU 13

Adi Komandit Şirketlerle ilgili yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur?

 • A) Bu şirketler üç türlü ortaktan oluşur.
 • B) Komandite ortaklar için sınırlı sorumluluk vardır.
 • C) Komanditer, şirkete koyduğu sermaye kadar sorumluluk alır.
 • D) Komanditer ortaklar, şirketin ihtiyaç duyduğu sermayeyi sağlarlar.
SORU 14

I. Obligasyon, sahibine faiz sağlamaz.
II. Obligasyon, paranın göstergesidir.
III. Şirketin sermayesi eşit değerdedir.
IV. Şirket zararı, obligasyon sahiplerini ilgilendirir.
Anonim şirketler ile ilgili yukarıda verilenlerden yanlış olanlar, hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) III ve IV
 • D) I ve IV
SORU 15

Sermayesinin tamamı devlete ait olan ve iktisadi alanda ticari amaçlara göre faaliyet göstermek üzere kanunla kurulan kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kamu Tekelleri
 • B) Bağlı Ortaklıklar
 • C) Kamu İktisadi Kuruluşları
 • D) İktisadi Devlet Teşekkülleri
SORU 16

Girişimciye ve sahip olduğu kuruluşun yönetimine yönelik, yapılan tanımlamalardan hangisi uygun değildir?

 • A) Sahip olduğu kuruluşu doğrudan doğruya yönetebilir.
 • B) Genellikle küçük kuruluşlar, ücretli yöneticilerce yönetilir.
 • C) Büyük kuruluşlar genellikle profesyonel girişimciler tarafından yönetilir.
 • D) Kuruluşun yönetimi, dışarıdan ücretli bir yönetici aracılığıyla yürütülebilir.
SORU 17

Gayri safi Millî Hasılanın hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi, o yıla ait üretim faktörlerinin karşılığı olarak çıkarılmaktadır?

 • A) Sanayi
 • B) Hizmetler
 • C) Amortismanlar
 • D) Vasıtalı vergiler
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi millî gelirin hesaplanma yöntemlerinden biri değildir?

 • A) Hizmet sistemi
 • B) Gelir sistemi
 • C) Üretim sistemi
 • D) Harcama sistemi
SORU 19

Tarımın millî gelirden aldığı payın tespiti, gelir dağılımının hangi yönden incelendiğini göstermektedir?

 • A) Meslekler
 • B) Sektörler
 • C) Sosyal kesimler
 • D) Nüfus dilimleri
SORU 20

Türkiye’de yetkili bir kuruluş olan T.C. Merkez Bankasınnın belirlediği faiz türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bağlı faiz
 • B) Serbest faiz
 • C) Sabit faiz
 • D) Değişen faiz
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADDBBCBACDCCCDDBCABA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?