GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Ekonomi 2 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Aşağıda verilenlerden hangisi, ekonomi karma yöntemin kullanılmasına uygun bir açıklama olamaz?

 • A) Anketlerden, istatistiklerden faydalanılır.
 • B) Sadece tümevarım yöntemi kullanılır.
 • C) Ekonomik olaylar doğrudan doğruya incelenir.
 • D) Varsayımlarla gerçekler arasında uyum için çalışılır.
SORU 2

Atatürk’ün ekonomi alanındaki çalışmaları kapsamında, özel yatırımlara ve maden işletmelerine büyük avantajlar sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Teşviki Sanayi Kanunu
 • B) Gümrük Tarife Kanunu
 • C) Türk Parasının Değerini Koruma Kanunu
 • D) Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu
SORU 3

Taze meyvelerin bol olduğu zamanda soğuk hava tesislerinde korunması ve bunların kıt olduğu mevsimde piyasaya çıkarılması hangi üretim faaliyeti türüne girer?

 • A) Şekil faydası yaratan üretim faaliyetleri
 • B) Mekân faydası yaratan üretim faaliyetleri
 • C) Zaman faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
 • D) Mülkiyet faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
SORU 4

Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi, enerji kaynaklarının bir üretim faktörü olarak öneminin hızla artmasının bir nedeni olamaz?

 • A) Üretimin artması
 • B) Nüfus artış hızının azalması
 • C) Refah düzeyinin artması
 • D) Makineli tarıma geçilmesi
SORU 5

Yer kabuğunun yüzeye yakın yerlerinde oluşan ve çatlaklar yoluyla kendiliğinden veya sondajlarla yeryüzüne çıkarılan enerji türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Rüzgar enerji
 • B) Nükleer enerji
 • C) Hidrolik enerji
 • D) Jeotermal enerji
SORU 6

Gelişmenin kaynağını oluşturan ve doğa kuvvetlerinden daha etkin bir şekilde faydalanmayı sağlayan emek türü, aşağıda verilen emek sınıflamalarından hangisidir?

 • A) Uygulayıcı emek
 • B) Yaratıcı emek
 • C) Yönetici emek
 • D) Vasıflı emek
SORU 7

Ülkemiz nüfus sayımına yönelik aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • A) Ülkemizde nüfus sayımlarla belirlenmektedir.
 • B) Serasker Rıza Paşa’nın ilk nüfus sayımında katkısı vardır.
 • C) Cumhuriyet döneminde ilk sayım 1925 yılında yapılmıştır.
 • D) Gerçek bilimsel ve yöntemli sayımlar Cumhuriyetle başlamıştır.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi verimliliğe etki eden genel etkenler içerisinde yer almaz?

 • A) İşletmelerin kuruluş yeri
 • B) İşletmedeki tekniğin yenileştirilmesi
 • C) İşletmenin organizasyonu
 • D) İş yerinin durumu ve işe gidip gelme
SORU 9

Kuruluşun, mevcut alacakları toplamı ile borçları arasındaki farkın, sermaye türü olarak ifade edilişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ekonomik anlamda sermaye
 • B) Hukuksal anlamda sermaye
 • C) Mali yönden sermaye
 • D) Muhasebe tekniği yönünden sermaye
SORU 10

Bir işletmenin ihtiyaç duyduğu hammadde için kullanacağı sermaye türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sınai sermaye
 • B) Zirai sermaye
 • C) Ticari sermaye
 • D) Değişmeyen sermaye
SORU 11

Aşağıda verilenlerden hangisi girişimcinin özelliklerinden biri değildir?

 • A) Kâr amacı güder.
 • B) Mal ve hizmet üretir.
 • C) Üretime katılan sermaye için ücret öder.
 • D) Akılcı bir şekilde üretim faktörlerini sağlar.
SORU 12

“Yeterli bir kârın sağlanması” açıklaması, öncelikli olarak hangi başlık altında yer almalıdır?

 • A) Girişimin İşlevleri
 • B) Girişimin Amaçları
 • C) Girişimin Sosyal Rolü
 • D) Girişimin Ekonomik Rolü
SORU 13

I- Ortaklar sınırlı sorumludurlar.
II- Şirketin sorumluluğu sınırsızdır.
III- Sermayenin göstergesi obligasyondur.
IV- Sermaye belirli sayıda hisselere ayrılmıştır.
Anonim şirketler ile ilgili yukarıda verilenlerden doğru olanlar, hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve IV
 • D) III ve IV
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi İktisadi Devlet Kuruluşlarından birisi değildir?

 • A) ÇAYKUR
 • B) T.C. Ziraat Bankası
 • C) Et ve Balık Kurumu
 • D) Devlet Malzeme Ofisi
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi müessese değildir?

 • A) Van Deri ve Kundura Sanayii
 • B) Ergani Bakır İşletmeleri
 • C) Garp Linyitleri işletmesi
 • D) Et ve Balık Kurumu
SORU 16

Gelir ile servet karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi gelirin bir özelliğidir?

 • A) Statikliği
 • B) Dinamikliği
 • C) Belirli bir andaki durumu
 • D) Tasarruf edilen değerlerin bütünlüğü
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi millî gelirin ifade ediliş şekillerinden biri değildir?

 • A) Döviz üzerinden milli gelirin ifadesi
 • B) Yurt içi gelir olarak milli gelirin ifadesi
 • C) Millî gelirin sabit fiyatlarla ifade edilmesi
 • D) Millî gelirin cari piyasa fiyatlarıyla ifadesi
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi millî gelirin fonksiyonel dağılımı arasında yer almaz?

 • A) Faiz
 • B) Ücret
 • C) Rant
 • D) Servet
SORU 19

Bir ülkede gelir dağılımının lorenz eğrileriyle adil ve adil olmayan dağılım şeklinde belirlenmesi, gelir dağılımının hangi yönden incelendiğini göstermektedir?

 • A) Meslekler
 • B) Sektörler
 • C) Sosyal kesimler
 • D) Nüfus dilimleri
SORU 20

Bir işçinin itibari ücretinin satın alma gücü, hangi ücret türü ile ifade edilir?

 • A) Reel ücret
 • B) Ayni ücret
 • C) Nakdi ücret
 • D) Nominal ücret
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACBDBCDDACBCADBBDDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?