GİRİŞ/KAYIT

Felsefe 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

• Sistemli ve tutarlı bilgilerden oluşur.
• Kişiden kişiye ve toplumdan topluma değişmeyen genel geçer bilgilerden oluşur.
• Belli bir yöntemle elde edilen bilgidir.
Yukarıda verilen özellikler bilgi türlerinden hangisine aittir?

 • A) Gündelik bilgi
 • B) Bilimsel bilgi
 • C) Felsefe bilgisi
 • D) Sanat bilgisi
SORU 2

Felsefe ile dinin ortak özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A) Her ikisi de doğruya akıl ile ulaşma çabasındadır.
 • B) Her ikisinin de kaynakları aynıdır.
 • C) Her ikisi de eleştiriye açıktır.
 • D) Her ikisi de evreni ve insanı anlama ve açıklama çabası içindedirler.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin incelediği ana konulardan biri değildir?

 • A) Varlık felsefesi
 • B) Bilgi felsefesi
 • C) Tarih felsefesi
 • D) Değer felsefesi
SORU 4

Ünlü alman filozofu Hegel’e göre “insan varlık hakkında duyuları hiç kullanmaksızın, yalnızca akıl yoluyla gerçek ve apaçık bir bilgiye ulaşabilir.”
Hegel’in bu görüşü dikkate alınarak bilgiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • A) İnsan bilgisinin ilk kaynağı duyulardır.
 • B) Akıl yoluyla doğru bilgiye ulaşmak mümkündür.
 • C) Akıl ve deney doğru bilgiye ulaştıran iki araçtır.
 • D) Akıl ile ulaşılan bilgi görelidir.
SORU 5

• Temsilcisi Edmund Husserl’dir.
• Temel hedef öze ulaşmaktır.
• Bu yöntemle varlığın özünü meydana getirmeyen somut özellikler “Parantez”e alınarak ayıklanır. Böylece varlığın özüne ulaşılır.
Yukarıda açıklanan felsefi akım hangisidir?

 • A) Septisizm
 • B) Analitik felsefe
 • C) Fenomenoloji
 • D) Pragmatizm
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel sorularındandır?

 • A) Gerçekte bir şey var mıdır?
 • B) Evrensel bir ahlak yasasından söz edilebilir mi?
 • C) Meşruiyetin kaynağı nedir?
 • D) Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür?
SORU 7

Aşağıdaki filozof ve savunduğu felsefi akımla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • A) William James – Pragmatizm
 • B) Auguste Comte – Pozitivizm
 • C) David Hume – Rasyonalizm
 • D) Edmund Husserl – Fenomenoloji
SORU 8

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi bilginin kaynağı konusunda diğerlerinden farklı bir düşünceye sahiptir?

 • A) John Locke
 • B) Farabî
 • C) Platon
 • D) Aristoteles
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi doğru bilgiye ulaşmanın imkansız olduğunu savunan görüşlerdendir?

 • A) Emprizm
 • B) Pozitivizm
 • C) Septisizm
 • D) Pragmatizm
SORU 10

• Obje; bilgisini edinmek için yöneldiğimiz her şeydir.
• Temellendirme; belli bir bilgiyi ortaya koyan önermelerin gerekçelendirilmesi ve doğrulanmasıdır.
• Doğruluk; algılar, kavramlar, bilimsel kuramlarla nesnel gerçek arasındaki uygunluktur.
• Gerçeklik; zihnin ürettiği önermenin gerçeklikteki objeye tam olarak uymasıdır.
Bilgi kuramının yukarıda verilen kavramlarından hangisinin tanımı yanlış verilmiştir?

 • A) Obje
 • B) Temellendirme
 • C) Doğruluk
 • D) Gerçeklik
SORU 11

Bilim köleler yaratmaktan başka bir işe yaramadı; savaş zamanında bizi zehirlemeye paramparça etmeye yarıyor, barış zamanında da yaşamımızı çekilmez kararsız duruma sokuyor. Bilimler insanları kafa işlerine adayıp büyük ölçüde kölelikten kurtaracak yerde, onları makinenin kölesi yapıyor.
Einstein bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?

 • A) Bilimin olumsuz yönlerinin de olduğunu
 • B) Bilimin hayatı kolaylaştırdığını
 • C) Bilimin olmadığı bir dünyanın olamayacağını
 • D) Bilimin insana sağladığı faydayı
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisinde bilimsel yöntemin aşamaları doğru sıralamayla verilmiştir?

 • A) Olguların saptanması – Hipotez – Gözlem – Deney – Kuram – Yasa
 • B) Olguların saptanması – Gözlem – Hipotez – Deney – Kuram – Yasa
 • C) Gözlem – Olguların saptanması – Hipotez – Deney – Kuram – Yasa
 • D) Hipotez – Gözlem – Olguların saptanması – Deney – Kuram – Yasa 7
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinde klasik görüşün bilim anlayışı içinde yer almaz?

 • A) Bilim tamamen objektif bir tavır takınmak zorundadır.
 • B) Bilim sürekli gelişen ve ilerleyen bir yapıdadır.
 • C) Tüm bilimler birbirleriyle ilişki içinde olmak durumundadır.
 • D) Bilim onu yapan bilim insanları topluluğundan bağımsız düşünülemez.
SORU 14

“Bilimsel yaklaşımın, ele aldığı olgular ve bunlar arasındaki ilişkileri anlamak, sorgulamak için kullandığı tüm kabuller, inançlar, kurallar ve deneysel araçlardır. Kısaca bilimsel bir yaklaşımın doğayı ve toplumu algılama, sorgulama biçimidir.”
Bu metinde Thomas Kuhn’un tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Paradigma
 • B) Doğrulanabilirlik
 • C) Metafizik
 • D) Hipotez
SORU 15

Özellikle tıp alanında yazmış olduğu “Kanun fît Tıp” adlı eseri batıda tıp fakültelerinde uzun yıllar ders kitabı olarak okutulan hastalıkların bedensel ve psikolojik nedenlerle oluşabileceğini söyleyen (980-1037) yılları arasında yaşamış ünlü bilgin kimdir?

 • A) Hipokrates
 • B) İbni Sina
 • C) Kepler
 • D) Kopernik
SORU 16

Bilim felsefesi ile ilgili olarak verilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • A) Bilimle ilgili sorular sorarak bilim üzerine felsefe yapar.
 • B) Bilimin yapısını, doğasını, biçimini inceler.
 • C) Bilimde yöntemin nasıl olması gerektiğini inceler.
 • D) Felsefeyi spekülasyondan arındırarak bilimler gibi kesin sonuçlara ulaştırır.
SORU 17

Varlık varmıdır? sorusuna “Yoktur.” diye cevap veren yaklaşımlar hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) Nihilizm – Realizm
 • B) Realizm – İdealizm
 • C) Nihilizm – Taoculuk
 • D) İdealizm – Taoculuk
SORU 18

İdealizme göre, var olan herşey düşünceye bağlıdır. İnsan düşüncesinden bağımsız bir nesneler dünyası var olamaz. Madde gerçek değil hayaldir ve evrendeki herşey düşünseldir.
Buna göre, idealizm ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 • A) Evrende var olan herşey düşünceden ibarettir.
 • B) Nesneler dünyası insan düşüncesine bağlıdır.
 • C) Varlığın birinci ögesi düşüncedir.
 • D) Varlığın düşünsel yönü kadar maddi yönüde dikkate alınmalıdır.
SORU 19

Varlığın oluşumunu maddesel, formel, fail ve amaçsal olmak üzere dört nedene dayanarak açıklayan ilkçağ filozufu kimdir?

 • A) Aristoteles
 • B) Platon
 • C) Gorgias
 • D) Herakleitos
SORU 20

Hegel’e göre herşeyin temelinde evrensel bir ilke vardır. Bu ilkeye göre hem doğa hem de tarih ve kültür karşıtların (tez antitez) çatışması ve bireşime (senteze) ulaşma biçiminde ilerler. Bu sentez zamanla teze dönüşür, tez antitezini yaratır. Bunların çatışmasından yeni bir senteze ulaşılır. Bu süreç böylece devam eder gider.
Hegel’in düşüncesini dayandırdığı bu yöntemin adı nedir?

 • A) Determinizm
 • B) Gerçekçilik
 • C) Diyalektik
 • D) Fenomenoloji
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCBCDCACDABDABDCDAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler