GİRİŞ/KAYIT

Felsefe 2 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Ahlakın övdüğü, yapılması bireyden beklenen iyilik dürüstlük, doğruluk, alçakgönüllülük, yiğitlik, cesaret gibi ahlaki nitelik taşıyan değerler ahlak felsefesinde aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • A) Özgürlük
 • B) Erdem
 • C) Sorumluluk
 • D) Ahlak yasası
SORU 2

Felsefenin insan eylemlerini ve bu eylemlerin dayandığı ilkeleri konu edinen dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ontoloji
 • B) Epistemoloji
 • C) Etik
 • D) Estetik
SORU 3

“İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?” sorusuna “İnsan aklını kullanarak ve bilgi birikimini artırarak özgürleşebilir. Özgürlük insana verilmiş bir şey değil insanın kendi kazanımıdır.” diye cevap veren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Otodeterminizm
 • B) İndeterminizm
 • C) Determinizm
 • D) Fatalizm
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin sorularından biri değildir?

 • A) Evrensel bir ahlak yasası var mıdır?
 • B) İnsan yaratılışı bakımından bencil mi yoksa özgeci midir?
 • C) Ahlaki eylemin bir amacı var mıdır?
 • D) Temel hakların güvenceye alınması ne demektir?
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisinde evrensel ahlak yasasının varlığını reddeden öğretiler bir arada doğru olarak verilmiştir?

 • A) Hedonizm Egoizm Anarşizm
 • B) Egoizm Anarşizm Realizm
 • C) Hedonizm Utilitarizm Emprizm
 • D) Anarşizm Realizm Entüisyonizm
SORU 6

“Ahlaki eylemin amacı mutluluktur. Ahlaki eylemin kaynağı ise bilgidir. Bilgi bizi doğru eyleme, bilgisizlik ise yanlış eyleme yöneltir. Bilginin yolunu izleyen erdemli ve mutlu olur” görüşünde olan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Platon
 • B) Aristoteles
 • C) Farabî
 • D) Sokrates
SORU 7

• Yapılan eylemin yasaya, evrensel hukuka, insan haklarına ve toplumsal haklılığa dayanmasıdır.
• Siyasal güçlerin ve devletin sultasından kurtulmuş, özlem, istek, hak ve çıkarlarını onlara karşı koruyan toplumdur.
Yukarıda tanımları verilen kavramlar hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A) Bürokrasi Egemenlik
 • B) Meşruiyet Sivil toplum
 • C) Toplum Bürokrasi
 • D) Sivil toplum İktidar
SORU 8

Günümüz yönetim anlayışında bürokrasiyi; yasal kurallara ve yaptırımlara dayanması, sürekliliği olan yetki, sorumluluk ve işbölümüne dayanan bir görevliler kadrosunun olması, yazılı belgelere dayanan bir çalışma geleneğinin bulunması gibi özellikleri vazgeçilmez kılmaktadır.
Buna göre, bürokrasi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) Devletin işleyişini zayıflatan bir özelliğe sahiptir.
 • B) Kişilerin becerilerine dayanan bir yönetim anlayışıdır.
 • C) Sürekliliği olan bir görevliler topluluğudur.
 • D) Devlete alternatif bir güçtür.
SORU 9

Teknoloji egemen tek güçtür. Bilim ve teknoloji, insanı insan olmaktan çıkarmaktadır. Her şey önceden planlanmaktadır. İnsanlar önceden belirlenen zeka kapasitesine göre üretilmektedir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen teknolojinin gelecekte toplumları nasıl yok edeceğinin anlatıldığı Aldous Huxley tarafından yazılan ütopik eserin adı hangisidir?

 • A) Yeni Dünya
 • B) Güneş Ülkesi
 • C) Erdemli Toplum
 • D) 1984
SORU 10

İdeal bir düzenin olabileceğini söyleyen düşünürler bazı kavramları ölçüt alarak ideal bir düzenin kurulabileceğini iddia etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi ideal düzen arayışlarında ölçüt olarak kabul edilen kavramlardan değildir?

 • A) Adalet
 • B) Otorite
 • C) Özgürlük
 • D) Eşitlik
SORU 11

Platon’a göre, devlet mekanizması insan organizmasına benzer. İnsanda ki, duygu, cesaret ve akla karşılık olan devlette de zanaatkarlar, işçiler ve köylülerden oluşan üretici sınıf, askerlerden oluşan savaşçılar sınıfı ve filozoflardan oluşan yönetici sınıfı vardır. Akıl nasıl bedeni yönetiyorsa yönetici sınıfta toplumu yönlendirir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Platon’un devlet anlayışının bir özelliğidir?

 • A) Devletin toplumsal sözleşmeye dayandığına inanması
 • B) Devlet yapısının insanın özüne aykırı olduğunu söylemesi
 • C) İnsanın doğasıyla uyumlu bir devlet tasarlaması
 • D) İktidarın kaynağını Tanrıdan aldığını söylemesi 7
SORU 12

İktidarın geleneksel, karizmatik ve demokratikhukuksal olmak üzere meşru üç kaynağının olduğu söyleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Max Weber
 • B) Karl Marx
 • C) Emile Durkheim
 • D) Thomas More
SORU 13

Farabi Medinetül Fazıla (Erdemli Toplum) adlı eserinde ideal bir toplumun erdemli ve bilgili yöneticiler tarafından oluşturulabileceğini savunur. Erdemli yöneticiler tarafından yönetilen toplumda insanlar Tanrı inancını içlerinde hisseder, birbirlerini sever ve dayanışma içinde yaşarlar. Bu toplumda bireyler uzmanlaştıkları işleri yaparak uyumlu bir bütün oluştururlar.
Farabi’ye göre ideal düzenin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Toplumda mutlak bir eşitliğin sağlanması gerektiği
 • B) Toplumun erdemli yöneticiler tarafından yönetilmesi gerektiği
 • C) Topluma bilge kişilerin yön vermesi gerektiği
 • D) Toplumun birbirlerini seven ve dayanışma içinde olan bireylerden oluşması
SORU 14

Estetiğin konusu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A) İyinin ve kötünün ölçütü
 • B) Sanattaki güzellik
 • C) Doğadaki ve sanattaki güzellik
 • D) İnsan aklının sınırları
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisinde sanatın sanatçı tarafından gerçekliğin, çevrenin ”taklit” edilmesiyle ortaya çıktığını ileri süren filozoflar doğru olarak verilmiştir?

 • A) Platon – Gorgias
 • B) İ. Kant – J.Bentham
 • C) B. Croce – Schiller
 • D) Platon – Aristoteles
SORU 16

Bir sanat eseri herkeste aynı etkiyi yaratmayabilir. Kimi insan bir sanat eserini çok beğenirken kimi insan da aynı eserden estetik bir haz almayabilir. Estetik yargıların kişilere göre farklılık göstermesi bu yargıların hangi özelliği ile ilgilidir?

 • A) Mantıksal
 • B) Kültürel
 • C) Subjektif
 • D) Objektif
SORU 17

Tanrı’nın kendi varlığını ve buyruklarını dolaylı ya da doğrudan peygamberler aracılığıyla insanlara duyurmasıdır.Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 • A) İman
 • B) Vahiy
 • C) Nüzul
 • D) Kutsal
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi dine felsefi açıdan bir yaklaşımdır?

 • A) Dinin doğasını rasyonel olarak açıklamak sorgulamak ve eleştirmek.
 • B) Yaşanılan bir olayı dini kurallar çerçevesinde açıklamak.
 • C) Dinin inanç esaslarını kutsal kitaba dayanarak açıklamak.
 • D) Belli bir din temel alınarak insanın Tanrı karşısındaki konumunu ele almak.
SORU 19

Tanrı’nın varlığına inanan düşünürler Tanrı’nın varlığını değişik kanıtlarla ispatlamaya çalışmışlardır. Bu kanıtlardan birine göre; bütün insanlar iyilik yapmaya, kötülükten kaçınmaya eğilimlidir. Bu yasa öğrenilmemiştir ve vicdanlarımızda hazır bulunur. Bunu da insana kazandıran Tanrı’dır.
Yukarıda anlatılan kanıt hangisidir?

 • A) Kozmolojik kanı
 • B) Ontolojik kanıt
 • C) Ahlaki kanıt
 • D) Ereklilik kanıtı
SORU 20

Tanrı’nın insanı ve evreni yarattığını fakat evrene müdahale etmediğini savunan vahiy, peygamber, kutsal kitap gibi kavramları reddeden düşünce hangisiyle ifade edilir?

 • A) Panteizm
 • B) Teizm
 • C) Ateizm
 • D) Deizm
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCADADBCABCAACDCBACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler